Leveringen - 66655-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Bielefeld: Paarden

2019/S 030-066655

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministry of Defence, C&C, Other
Army Commercial, Building 5, Catterick Barracks, Detmolder Strasse 440
Bielefeld
33605
Duitsland
Contactpersoon: Army Commercial British Forces Germany
Telefoon: +49 52192542486
E-mail: simon.mcloughlin104@mod.gov.uk
Fax: +49 52192542486
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.contracts.mod.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.contracts.mod.uk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provision of Horseshoes, Steel and Nails for Military Working Horses

Referentienummer: 700001952
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03322300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The requirement is for the provision horseshoes, nails and steel for the use by 375 horses of the Mounted Units of the Household Division who provide support to State Ceremonial and Public Duties.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03322300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

UNITED KINGDOM.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The requirement is for the provision horseshoes, nails and steel for the use by 375 horses of the Mounted Units of the Household Division who provide support to State Ceremonial and Public Duties.Timely production, robustness and quality are key to this requirement to ensure that all the horses are fitted with the correct shoes to ensure that the horses' welfare is paramount to ensure that pathological injuries are kept to a minimum. The horseshoes will need to be robust enough to withstand high usage on concrete roads.

The users have different horseshoe requirements as their roles and types of horse differ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2019
Einde: 31/03/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Please see SAQ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Please see Statement of Requirement.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/03/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Catterick Barracks, Bielefeld.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are Small or Medium Enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.The Authority reserves the right to amend any condition related to security of information to reflect any changes in national law or government policy. If any contract documents are accompanied by instructions on safeguarding classified information (e.g. a Security Aspects Letter), the Authority reserves the right to amend the terms of these instructions to reflect any changes in national law or government policy, whether in respect of the applicable protective marking scheme, specific protective markings given, the aspects to which any protective marking applies, or otherwise. The link below to the Gov.uk website provides information on the Government Security Classification.

https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications

Advertising Regime OJEU: This contract opportunity is published in the Official Journal of the European Union (OJEU), the MoD Defence Contracts Bulletin and www.contracts.mod.uk

Suppliers must read through this set of instructions and follow the process to respond to this opportunity.

The information and/or documents for this opportunity are available on http://www.contracts.mod.uk.

You must register on this site to respond, if you are already registered you will not need to register again, simply use your existing username and password. Please note there is a password reminder link on the homepage.

Suppliers must log in, go to your Response Manager and add the following Access Code: DD87Y56TQX.

Please ensure you follow any instruction provided to you here.

The deadline for submitting your response(s) is detailed within this contract notice, you will also have visibility of the deadline date, once you have added the Access code via DCO as the opening and closing date is visible within the opportunity.

Please ensure that you allow yourself plenty of time when responding to this opportunity prior to the closing date and time, especially if you have been asked to upload documents.

If you experience any difficulties please refer to the online Frequently Asked Questions (FAQ's) or the User Guides or contact the MOD DCO Helpdesk by emailing support@contracts.mod.uk or Telephone 0800 282 324.

GO Reference: GO-201928-DCB-14039656

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Ministry of Defence, C&C, Other
Catterick Barracks, Detmolder Strasse, 440
Bielefeld
33605
Duitsland
Telefoon: +49 52192542486
E-mail: simon.mcloughlin104@mod.gov.uk

Internetadres: www.contracts.mod.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Ministry of Defence, C&C, Other
Catterick Barracks, Detmolder Strasse, 440
Bielefeld
33605
Duitsland
Telefoon: +49 52192542486
E-mail: simon.mcloughlin104@mod.gov.uk

Internetadres: www.contracts.mod.uk

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ministry of Defence, C&C, Other
Catterick Barracks, Detmolder Strasse, 440
Bielefeld
33605
Duitsland
Telefoon: +49 52192542486
E-mail: simon.mcloughlin104@mod.gov.uk

Internetadres: www.contracts.mod.uk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019