Leveringen - 66665-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Laboratoriumreagentia

2019/S 030-066665

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
C.K. Norwida 25
Wrocław
50-375
Polen
Contactpersoon: Paweł Korzeniowski
E-mail: pawel.korzeniowski@upwr.edu.pl
Fax: +48 713205386
NUTS-code: PL51

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.upwr.edu.pl

Adres van het kopersprofiel: www.upwr.edu.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Uczelnia wyższa
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych na potrzeby projektu „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii”

Referentienummer: R0AP0000.271.73.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przez okres 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odczynników, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ – Arkusz kalkulacyjny zawierający opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca gwarantuje termin ważności fabrycznie nowych produktów na okres wskazany w ofercie i zobowiązuje się je dostarczyć w oryginalnych opakowaniach producenta, zdatnych do użytku przez okres nie mniejszy niż 90 % ważności okresu przydatności (określonego przez producenta). Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12-miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczone odczynniki.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejsce dostawy: Katedra Biologii Eksperymentalnej, ul. C.K. Norwida 27b, 50-375 Wrocław, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przez okres 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia odczynników, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ – Arkusz kalkulacyjny zawierający opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12-miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczone odczynniki. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego bez wad. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Gwarancja i rękojmia powinna być udzielona na warunkach określonych w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Zamawiający, w trakcie oceny ofert, przyzna dodatkowe punkty za wydłużenie gwarancji. Wykonawca gwarantuje termin ważności fabrycznie nowych produktów na okres wskazany w ofercie i zobowiązuje się je dostarczyć w oryginalnych opakowaniach producenta, zdatnych do użytku przez okres nie mniejszy niż 90 % ważności okresu przydatności (określonego przez producenta). Wykonawca oferujący dostawy równoważne musi złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzających tę równoważność. Odczynniki z załącznika „Arkusz Kalkulacyjny - odczynniki BioTechNan” zostały podzielone na grupy, w zależności od zastosowania na: odczynniki do bioobrazowania, odczynniki do hodowli komórkowej, odczynniki do wyciszania ekspresji genów, odczynniki do analizy ekspresji genu oraz linie komórkowe. Równoważność odczynników oceniana będzie na podstawie parametrów istotnych dla każdej z grupy odczynników takich jak:

— dla grupy odczynników do hodowli komórkowej: pochodzenie (surowica), klasa czystości (odczynniki sterylne, przeznaczone do hodowli komórkowej),

— dla grupy odczynników do analizy ekspresji genu: kompletność zestawu, stężenie enzymów, temperatura pracy enzymu i ilość reakcji możliwych do przeprowadzenia z wykorzystaniem zestawu- dla linii komórkowych: zgodność fenotypu, morfotypu komórek, charakteru wzrostu oraz czy producent dostarcza certyfikat analizy wyprowadzonej linii komórkowej z informacją o numerze pasażu linii i certyfikatem potwierdzającym czystość hodowli – wolna od drobnoustrojów, w tym mykoplazmy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gwarancja i rękojmia / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii uruchamiany w ramach projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.2 Studia doktoranckie (POWR.03.02.00-00-I037/16-00)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 189-426420
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Postępowanie unieważniono ponieważ nie złożono żadnej oferty. Podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019