Leveringen - 66667-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Denemarken-Kopenhagen: Farmaceutische producten

2019/S 030-066667

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Amgros I/S
Dampfærgevej 22
København Ø
2100
Denemarken
Contactpersoon: Jon Bjergfelt
Telefoon: +45 88713000
E-mail: udbud@amgros.dk
Fax: +45 88713008
NUTS-code: DK0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.amgros.dk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rammeaftale om køb af Tagrisso® (osimertinib) 2019 - IN1.204.a

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Formålet med rammeaftalen er at kunne forsyne sygehusapotekerne hos Amgros' interessenter med lægemidlet Tagrisso® (osimertinib). Region Hovedstadens sygehusapotek foretager endvidere indkøb med henblik på videresalg Grønland og Færøerne.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK0
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede lokationer).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Indgåelse af rammeaftale med én leverandør uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Rammeaftalen løber til og med den 30.6.2019, såfremt den ikke forlænges. Rammeaftalen kan forlænges med op til 2 gange 4 måneder.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Lægemiddelproducenten AstraZeneca har udviklet Tagrisso® (osimertinib) (herefter lægemidlet), der er et nyt og innovativt lægemiddel. Lægemidlet er et bekosteligt lægemiddel, som har sin egen ATC-kode på 5. niveau i ATC-klassifikationssystemet. AstraZeneca har patent på lægemidlet, og det kan ikke substitueres med andre lægemidler. Lægemidlet er godkendt i EMA 2.6.2016. Det er usandsynligt, at Amgros vil kunne købe lægemidlet af parallelimportørerne. Som følge af ovenstående vurderer Amgros, at AstraZeneca A/S er den eneste aktuelle og potentielle leverandør af lægemidlet, og at Amgros derfor i henhold til udbudslovens § 80, stk. 3 var berettiget til at indgå rammeaftale med AstraZeneca A/S efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor profylaksebekendtgørelse 2019/S 012-023988 blev offentliggjort.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 012-023988
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AstraZeneca A/S
55742928
Arne Jacobsens Allé 13
København S
2300
Denemarken
NUTS-code: DK0
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

I relation til pkt. II.1.7 og V.2.4 bemærkes, at forbrugsmønstret ikke er klarlagt, da rammeaftalen omfatter et nyt og innovativt lægemiddel. Værdien af indkøbet under rammeaftalen kan derfor ikke estimeres, hvorfor værdien er angivet til 1.00 DKK.

I relation til pkt. V.2.1 bemærkes, at rammeaftale med AstraZeneca A/S først er indgået efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor (profylakse-) bekendtgørelsen blev offentliggjort.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadres: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Eventuel klage over, at Amgros har indgået rammeaftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Amgros har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at Amgros har indgået rammeaftalen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Denemarken
Telefoon: +45 41715000

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019