Lieferungen - 66674-2020

11/02/2020    S29

Nederland-Delft: Software en informatiesystemen

2020/S 029-066674

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Delft
Nationaal identificatienummer: 161660658
Postadres: Stationsplein 1
Plaats: Delft
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2611 BV
Land: Nederland
Contactpersoon: Lisette van der Stap
E-mail: inkoopmanagement@delft.nl
Telefoon: +31 14015
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Adres van het kopersprofiel: https://www.delft.nl/ondernemen/aanbestedingen
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4ae5d2011cb447fcf44baf3fc3ed5ad4
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Gemeente Delft
Plaats: Delft
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
Contactpersoon: Inkoopmanagement
E-mail: inkoopmanagement@delft.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.Delft.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4ae5d2011cb447fcf44baf3fc3ed5ad4
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

E-depot voorziening voor het stadsarchief Delft van de gemeente Delft

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aanschaf en onderhoud van een E-depot.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL333 Delft en Westland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Delft

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het verwachte aantal terabyte bedraagt circa 40 (veertig) voor de komende 4 (vier) jaar (waarvan naar de huidige verwachting 25 terabytes (Tb) direct opvraagbaar en 15 Tb in slow storage. Onder slow storage verstaan wij goedkopere storage naast direct beschikbare storage.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/05/2020
Einde: 15/05/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan telkens met 1 (één) jaar onder gelijkblijvende voorwaarden worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Verlenging.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen crimineel verleden.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/03/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/05/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/03/2020
Plaatselijke tijd: 10:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's-Gravenhage
Postadres: Postbus 20302
Plaats: 's-Gravenhage
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gemeente Delft
Plaats: Delft
Land: Nederland
E-mail: Inkoopmanagement@delft.nl
Internetadres: http://www.Delft.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/02/2020