Supplies - 666915-2021

27/12/2021    S251

Bulgaria-Plovdiv: Diagnostic agents

2021/S 251-666915

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 238-626617)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: KOMPLEKSEN ONKOLOGIChEN TsENTaR - PLOVDIV EOOD
National registration number: 000463379
Postal address: VASIL APRILOV No. 15A
Town: gr. Plovdiv
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Postal code: 4000
Country: Bulgaria
Contact person: Ekaterina Dimitrova Mancheva
E-mail: e.mancheva@gmail.com
Telephone: +359 32641536
Internet address(es):
Main address: https://onkoplov.com/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/18411

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Доставка на реактиви и лабораторни консумативи за клинична лаборатория към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”.

II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

„Доставка на реактиви и лабораторни консумативи за клинична лаборатория към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/12/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 238-626617

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.5)
Place of text to be modified: Стойност, без да се включва ДДС
Instead of:

424443.75

Read:

415443.75

Section number: II.2.6)
Lot No: 5
Place of text to be modified: Стойност, без да се включва ДДС
Instead of:

166792.5

Read:

157792.5

Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Дата
Instead of:
Date: 04/01/2022
Read:
Date: 21/01/2022
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Дата
Instead of:
Date: 05/01/2022
Read:
Date: 24/01/2022
Section number: VI.3)
Instead of:

Възложителя отстранява от участие в процедурата/обособената позиция участник: 1. За когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4,5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата; 2. За когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП; 3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП. Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50000 лв. Основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и третите лица. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП и преди подаването на оферта той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателство за надеждност на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП. Предвижда подновяване на договора, включващо повторение на услугата за срок от 6 месеца, е със обем и прогнозна стойност една втора от посочената в обявлението и техническата спецификация, на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП.

Във връзка с тази възможност посочената в настоящето обявление стойност е с включено предвидено подновяване.

Тази възможност настъпва автоматично без да е необходимо подписването на писмен анекс или възлагателно писмо.

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора без ДДС. Избраният за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. На ование чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Оферти могат да бъдат подавани за една, няколко или всички обособени позиции на поръчката.

Read:

Възложителя отстранява от участие в процедурата/обособената позиция участник: 1. За когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4,5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата; 2. За когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП; 3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП. Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50000 лв. Основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и третите лица. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП и преди подаването на оферта той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателство за надеждност на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП. Предвижда подновяване на договора, включващо повторение на услугата за срок от 6 месеца, е със обем и прогнозна стойност една втора от посочената в обявлението и техническата спецификация, на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП.

Във връзка с тази възможност посочената в настоящето обявление стойност е с включено предвидено подновяване.

Тази възможност настъпва автоматично без да е необходимо подписването на писмен анекс или възлагателно писмо.

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора без ДДС. Избраният за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. На ование чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Оферти могат да бъдат подавани за една, няколко или всички обособени позиции на поръчката.

Изменят се част от приложенията към документацията за участие, а именно - Приложение № 1 - Техническа спецификация в частта за самостоятелно обособена позиция (СОП) № 5 с отпадане на номенклатурни редове № 7, 8, 9 и 10. Актуализираното приложение е качено в преписката на обществената поръчка в ЦАИС ЕОП.

Вследствие на промяната на техническата спецификация е актуализирана и посочената в обявлението прогнозна стойност на поръчката, както и прогнозната стойност на СОП № 5.

VII.2)Other additional information: