Leveringen - 66703-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Coimbra: Naambordjes

2019/S 030-066703

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Município de Coimbra
506415082
Praça 8 de Maio
Coimbra
3000-300
Portugal
Contactpersoon: Divisão de Património e Aprovisionamento
Telefoon: +351 239857500
E-mail: geral@cm-coimbra.pt
Fax: +351 239820114
NUTS-code: PT16E

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cm-coimbra.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição de sinalética destinada à área inscrita como património UNESCO e ARU

Referentienummer: CPI 2/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44423450
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de sinalética destinada à área inscrita como património UNESCO e ARU.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT16E
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de sinalética destinada à área inscrita como património UNESCO e ARU.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: prazo de garantia da pintura e legendas / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Eixo Prioritário 9 - reforçar a rede urbana (CIDADES) do CENTRO 2020

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 099-227213
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DPA 5/2019
Benaming:

Valorização da imagem da ccidade e qualidade do espaço público - criação de sinalética destinada à área inscrita como património UNESCO e ARU

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 9
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 9
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 9
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bricantel — Comércio de Material Elétrico de Bragança, Lda.
Zona Industrial das Contarias, 126
Bragança
5300-678
Portugal
E-mail: info@bricantel.pt
NUTS-code: PT11E
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 250 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 99 450.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Câmara Municipal de Coimbra
Praça 8 de Maio
Coimbra
3000-300
Portugal
Telefoon: +351 239857500
E-mail: geral@cm-coimbra.pt
Fax: +351 239820114
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019