Leveringen - 66711-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Tentoonstellingsuitrusting

2019/S 030-066711

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Muzeum Narodowe w Krakowie
al. 3-go Maja 1
Kraków
30-062
Polen
Contactpersoon: Patryk Rojek, Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
Telefoon: +48 124335621
E-mail: zam_publ@mnk.pl
Fax: +48 124335555
NUTS-code: PL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mnk.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Państwowa Instytucja Kultury
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa rozmieszczenie i montaż nowych gablot ekspozycyjnych oraz konserwacja, modernizacja istniejących gablot ekspozycyjnych

Referentienummer: EP-ZP-271-34/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39154000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) dostawa, rozmieszczenie i montaż 109 szt. nowych gablot ekspozycyjnych według projektu Zamawiającego;

2) konserwacja, modernizacja 39 szt. istniejących gablot ekspozycyjnych wraz z rozmieszczeniem według projektu Zamawiającego oraz wykonanie 2 szt. kopii istniejącej gablot ekspozycyjnej.

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 musi tworzyć jedną całość ekspozycyjną objętą tożsamym systemem oświetlenia, sterowanym za pomocą protokołu DMX. Instalacja budynkowa jest przygotowana do włączenia tego systemu.

3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie ilości gablot, ich wymiarów,wyposażenia w osprzęt, określenia materiałów z których mają zostać wykonane, wymaganych atestów, itp. -zawarte jest w projekcie wykonawczym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 515 276.24 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50850000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wykonawca zobligowany jest do wykonania gablot oraz przeprowadzenia ich konserwacji i modernizacji w swoim miejscu pracy. Montaż odbędzie się w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na trzy części:

1) Część I – Wykonanie nowych gablot ekspozycyjnych;

a) Etap I – wykonanie dokumentacji warsztatowej

b) Etap II – wykonanie konstrukcji zasadniczej gablot

c) Etap III – dostawa i montaż konstrukcji zasadniczej gabloty (elementy konstrukcyjne, szkło, płyty ceramiczne) w Muzeum Książąt Czartoryskich wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej

2) Część II – Wykonanie konserwacji, modernizacji istniejących gablot ekspozycyjnych oraz wykonanie kopii 2 szt. istniejących gablot ekspozycyjnych, w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy

3) Część III – Montaż wszystkich gablot i podłączenie do system

2. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy obejmujący realizację zamówienia z podziałem na poszczególne etapy/części w szczególności:

1) transportu istniejących gablot z siedziby Zamawiającego,

2) wykonania dokumentacji warsztatowej nowych gablot,

3) odbiorów częściowych nowych oraz istniejących gablot w miejscu pracy Wykonawcy,

4) konserwacji, modernizacji istniejących gablot ekspozycyjnych oraz wykonania 2 kopii, istniejących gablot ekspozycyjnych w miejscu pracy Wykonawcy,

5) transportu nowych oraz istniejących gablot do Muzeum Książąt Czartoryskich,

6) montażu wszystkich gablot w Muzeum Książąt Czartoryskich,

7) końcowego etapu umowy

3. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do opisów technicznych zawartych w projekcie oraz do załączonego do zestawienia gablot (rysunków), załącznik doprecyzowujący ilości punktów świetlnych w poszczególnych gablotach. Zaprojektowane gabloty spełniają warunek, o którym mowa w art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

4. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wszystkich wymiarów na miejscu przed przystąpieniem do realizacji projektu.

5. Wszystkie szczegóły projektu, takie jak wymiary, podziały wewnętrzne szkła, paneli frontowych, miejsca otwierania gablot, miejsca umieszczenia stalowych prętów pod półki, itp. wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz autora projektu przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

6. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego oraz z autora projektów gablot na etapie realizacji umowy i w okresie gwarancji i rękojmi.

7. Zastosowane materiały muszą zawierać wymóg neutralności chemicznej w stosunku do obiektów, potwierdzony poprzez odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty, lub poprzez wyniki testów ODDY’ego, wykonanych przez laboratorium muzealne lub posiadające akredytację PCA lub jej zagranicznego odpowiednika.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość na etapie realizacji umowy przekazania do zatwierdzenia próbek oświetlenia ze wskazaniem barwy światła, próbek szkła, próbek lakierowania szkła oraz próbek lakierowania proszkowego elementów metalowych.

9. Oświetlenie do gablot powinno być oznaczone znakiem CE zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.8.2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. nr 155 poz. 1089).

10. Nowe gabloty muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2.9.2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. z 19.9.2014 r. poz. 1240).

11. Przy każdym odbiorze częściowym/końcowym przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszelkie wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości na zużyte materiały, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto, przy odbiorze końcowym dokumentację powykonawczą, dokumentację techniczno-ruchową.

12. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres co najmniej 5 lat (całość przedmiotu zamówienia).

13. Wykonawca zobligowany jest zapewnić miejsce składowania istniejących gablot, z zachowaniem norm konserwatorskich MNK, stanowiących zał. nr 13 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Sposób wykonania prototypu gabloty, wg opisu stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ, oceniana na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę próbki / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.08.01.00-00-0015/17

II.2.14)Nadere inlichtingen

Kryterium jakość: Wykonanie próbki gabloty opisanej w zał. 12 do SIWZ wraz z dokumentacją warsztatową, zgodnie z wytycznymi w określonymi w rozdziale XVII ust. 4 SIWZ

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Termin składania ofert został ustalony zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt. 2 Pzp bowiem zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, związana z harmonogramem realizacji projektu. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu Przeszłość przyszłości, zakłada otwarcie Muzeum Czartoryskich w grudniu 2019. Dotrzymanie tego terminu wymaga, aby prace związane z montażem gablot ekspozycyjnych zakończyły się z dniem 30 września 2019 r. bowiem kustosze muszą mieć odpowiedni czas na ułożenie obiektów w zamontowanych i kompletnie wyposażonych gablotach. Złożony i skomplikowany zakres zamówienia, na który składa się wykonanie 109 nowych gablot ekspozycyjnych oraz konserwacja i modernizacja 41 istniejących gablot ekspozycyjnych, w tym wykonanie dwóch kopii gablot, wymaga co najmniej 10-miesięcznego okresu realizacji zamówienia, aby więc Wykonawca zakończył prace w terminie, musi rozpocząć realizację zamówienia wraz z początkiem grudnia.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 197-444833
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa rozmieszczenie i montaż nowych gablot ekspozycyjnych oraz konserwacja, modernizacja istniejących gablot ekspozycyjnych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PPH Mega Sp. z o.o.
Sokołowice 103 e
Sokołowice (gmina Oleśnica)
56-400
Polen
NUTS-code: PL51
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 800 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 515 276.24 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Wykonawca powierzy podwykonawcy: wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskie przy zabytkowych gablotach stanowiących przedmiot umowy

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 uPzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje odnośnie wadium zawiera rozdział XII SIWZ.

4. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy w:

1) pieniądzu – wpłacone przelewem;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być wpłacone na konto Zamawiającego: 15 1130 1150 0012 1268 8420 0022 – Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia z przez potrącenia z należności za częściowo wykonane zamówienie. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru. 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający dokona zwrotu tej kwoty nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

5. Część oferty, którą należy złożyć (element nieuzupełniany) stanowią:

1) Próbka w postaci prototypu gabloty opisanej w zał. 12 do SIWZ zgodnie z wytycznymi w określonymi w rozdziale XVII ust. 4 SIWZ;

UWAGA! W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający zatrzyma prototyp gabloty, jako część dokumentacji postępowania i będzie przechowywał przez okres 10 lat (postępowanie objęte finansowaniem UE). Pozostałe prototypy gablot złożone w toku postępowania, zgodnie z art. 97 ust. 2 Pzp, zostaną zwrócone Wykonawcom, po uprzednim wystąpieniu do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem

2) Dokumentację warsztatową do załączonej próbki gabloty, wykonaną zgodnie z wytycznymi określonymi w rozdziale XVII ust. 4 SIWZ na którą składają się:

a) Informację o złożonej próbce (wg. Zał. Nr 15 SIWZ);

b) Rysunki warsztatowe.

3) formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 1a do SIWZ, wypełniony wg zasad określonych w rozdziale XVI SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej”. Zgodnie z art. 180 ust. 1 odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy..

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019