Leveringen - 66720-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Mošnov: Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor parkeergelegenheid

2019/S 030-066720

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Letiště Ostrava, a.s.
26827719
Mošnov 401
Mošnov
742 51
Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Radim Struminský
Telefoon: +420 596819777
E-mail: ak@struminsky.cz
NUTS-code: CZ080

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.airport-ostrava.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/4d2e343b-8fbe-40db-881a-d7bf0baebe09

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Právnická osoba, nad kterou může veřejný zadavatel uplatňovat dominantní vliv
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Parkoviště P5 Centrál – technologická část

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34996300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Konkrétně dojde k dodání, montáži, revizi a zprovoznění rozvaděče RH, rozvodnic RIS1, RIS2 a pilíře se zásuvkami pro venkovní parkoviště P5 (předmětem není dodání a osazení venkovní kabeláže, chrániček, nabíjecích stanic N1 a N2 a základových konstrukcí). Zabezpečení nového parkoviště P5 a dále stávajících parkovišť P1 – P4. Na bezpečnost bude možno dohlížet 13 kamerami, které budou vyvedeny na pult centrálního dispečinku v Budově IVC. Předmět tvoří automatické závory, vjezdové a výjezdové terminály a platební terminály (pokladny), parkovacího systému, sloužícího k zajištění sjednocení obslužnosti parkovacích ploch Letiště Mošnov, vč. veškerého souvisejícího HW a SW vybavení a komponentů. Parkovací systém je navržen pro nové parkoviště P5 a dále i pro parkoviště stávající P1, P2, P3, P3a, P4.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 11 400 000.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ080
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pozemky parc. č. 822/21, 822/16, 822/26, 822/115, 902/9, 822/124, 902/10, 902/5, které se nacházejí v k.ú. Mošnov

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Konkrétně dojde k dodání, montáži, revizi a zprovoznění rozvaděče RH, rozvodnic RIS1, RIS2 a pilíře se zásuvkami pro venkovní parkoviště P5 (předmětem není dodání a osazení venkovní kabeláže, chrániček, nabíjecích stanic N1 a N2 a základových konstrukcí). Zabezpečení nového parkoviště P5 a dále stávajících parkovišť P1 – P4. Na bezpečnost bude možno dohlížet 13 kamerami, které budou vyvedeny na pult centrálního dispečinku v Budově IVC. Předmět tvoří automatické závory, vjezdové a výjezdové terminály a platební terminály (pokladny), parkovacího systému, sloužícího k zajištění sjednocení obslužnosti parkovacích ploch Letiště Mošnov, vč. veškerého souvisejícího HW a SW vybavení a komponentů. Parkovací systém je navržen pro nové parkoviště P5 a dále i pro parkoviště stávající P1, P2, P3, P3a, P4.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Úroveň technického řešení / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 232-529629
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Parkoviště P5 Centrál – technologická část

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cross Zlín, a.s.
60715286
Hasičská 397, Louky
Zlín
763 02
Tsjechië
Telefoon: +420 577110211
E-mail: info@cross.cz
NUTS-code: CZ080
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 400 000.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 473 454.20 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 1 700 000.00 CZK
Deel: 20 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Kamerový systém

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019