Usługi - 667228-2022

30/11/2022    S231

Włochy-Ispra: Konserwacja zapobiegawcza i naprawcza, kalibracja i usługi powiązane w odniesieniu do stanowiska badania emisji VELA 2

2022/S 231-667228

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze (JRC), JRC.C – Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.4 – Sustainable Transport
Adres pocztowy: Via Enrico Fermi 2749
Miejscowość: Ispra (VA)
Kod NUTS: ITC41 Varese
Kod pocztowy: 21027
Państwo: Włochy
E-mail: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konserwacja zapobiegawcza i naprawcza, kalibracja i usługi powiązane w odniesieniu do stanowiska badania emisji VELA 2

Numer referencyjny: JRC/IPR/2022/NP/0452
II.1.2)Główny kod CPV
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Usługi konserwacji zapobiegawczej i naprawczej oraz kalibracji sprzętu placówki JRC VELA 2 (stanowisko do badania emisji z pojazdów).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 713 965.75 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Urządzenia do pomiaru emisji – VELA 2

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne
50433000 Usługi kalibracyjne
71356200 Usługi pomocy technicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITC41 Varese
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), WŁOCHY.

II.2.4)Opis zamówienia:

Konserwacja zapobiegawcza i naprawcza, kalibracja i usługi powiązane w odniesieniu do stanowiska badania emisji VELA 2 – sprzęt do pomiaru emisji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Hamownia podwoziowa na stanowisku VELA 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50000000 Usługi naprawcze i konserwacyjne
50433000 Usługi kalibracyjne
71356200 Usługi pomocy technicznej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITC41 Varese
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra (VA), WŁOCHY.

II.2.4)Opis zamówienia:

Konserwacja zapobiegawcza i naprawcza, kalibracja i usługi powiązane w odniesieniu do stanowiska badania emisji VELA 2 – hamownia podwoziowa.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

Nie otrzymano ofert w ramach procedury otwartej JRC/IPR/2021/OP/0007

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 224-588374
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 943753
Część nr: 2
Nazwa:

Konserwacja zapobiegawcza i naprawcza, kalibracja i usługi powiązane w odniesieniu do stanowiska badania emisji VELA 2 – hamownia podwoziowa

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/11/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IP GmbH & CO KG
Miejscowość: Haldenwang
Kod NUTS: DE2 Bayern
Kod pocztowy: 87490
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 100 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 129 875.25 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2022