Lieferungen - 667475-2022

01/12/2022    S232

Polska-Kalety: Elektryczność

2022/S 232-667475

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: MIASTO KALETY
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 151398706
Adres pocztowy: Żwirki i Wigury, 2
Miejscowość: Kalety
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 42-660
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.kalety.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Boronów
Miejscowość: Boronów
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ciasna
Miejscowość: Ciasna
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dąbrowa Zielona
Miejscowość: Dąbrowa Zielona
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dobrodzień
Miejscowość: Dobrodzień
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Herby
Miejscowość: Herby
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kochanowice
Miejscowość: Kochanowice
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kolonowskie
Miejscowość: Kolonowskie
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Konopiska
Miejscowość: Konopiska
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Krupski Młyn
Miejscowość: Krupski Młyn
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pawonków
Miejscowość: Pawonków
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Państwo: Polska
E-mail: preda@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Przyrów
Miejscowość: Przyrów
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Państwo: Polska
E-mail: preda@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tworóg
Miejscowość: Tworóg
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Państwo: Polska
E-mail: preda@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Woźniki
Miejscowość: Woźniki
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Państwo: Polska
E-mail: preda@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zębowice
Miejscowość: Zębowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Państwo: Polska
E-mail: preda@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Kalety
Miejscowość: Kalety
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Państwo: Polska
E-mail: preda@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Numer referencyjny: WSiRG.700.ZE.OU.OK.2022.AB
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia przestrzeni publicznej Gmin Grupy Zakupowej Kalety oraz dla potrzeb obiektów Gmin skupionych w Grupie Zakupowej Kalety i ich jednostek organizacyjnych. Wykaz punktów poboru energii w obydwu częściach wskazano w załączniku nr 2a i 2b do SWZ w okresie 12 miesięcy począwszy od 01.01.2023 r.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 – dostawa e. elektrycznej dla potrzeb oświetlenia p.p Gmin Grupy Zakupowej Kalety.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia przestrzeni publicznej Gmin Grupy Zakupowej Kalety. Wykaz punktów poboru energii wchodzących w skład tej części znajduje się w załączniku nr 2a do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: posiadanie eBOK / Waga: 1
Cena - Waga: 99
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Postępowanie prowadzi w imieniu zamawiających osoba trzecia w rozumieniu art. 37 ust. 2 PZP. Pełnomocnikiem jest Preda Sp. z o.o.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 – dostawa e. dla potrzeb obiektów G skupionych w GZ Kalety i ich jednostek organizacyjnych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Gmin skupionych w Grupie Zakupowej Kalety i ich jednostek organizacyjnych. Wykaz punktów poboru energii wchodzących w skład tej części znajduje się w załączniku nr 2b do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: posiadanie eBOK / Waga: 1
Cena - Waga: 99
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 197-558447
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Od wykonawców wymaga się złożenia dokumentów zgodnie z rozdziałem X SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2022