Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 667475-2022

01/12/2022    S232

Polska-Kalety: Elektryczność

2022/S 232-667475

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: MIASTO KALETY
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 151398706
Adres pocztowy: Żwirki i Wigury, 2
Miejscowość: Kalety
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 42-660
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.kalety.pl/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Boronów
Miejscowość: Boronów
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ciasna
Miejscowość: Ciasna
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dąbrowa Zielona
Miejscowość: Dąbrowa Zielona
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Dobrodzień
Miejscowość: Dobrodzień
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Herby
Miejscowość: Herby
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kochanowice
Miejscowość: Kochanowice
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kolonowskie
Miejscowość: Kolonowskie
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Konopiska
Miejscowość: Konopiska
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Krupski Młyn
Miejscowość: Krupski Młyn
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Państwo: Polska
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Pawonków
Miejscowość: Pawonków
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Państwo: Polska
E-mail: preda@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Przyrów
Miejscowość: Przyrów
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Państwo: Polska
E-mail: preda@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tworóg
Miejscowość: Tworóg
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Państwo: Polska
E-mail: preda@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Woźniki
Miejscowość: Woźniki
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Państwo: Polska
E-mail: preda@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Zębowice
Miejscowość: Zębowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Państwo: Polska
E-mail: preda@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Kalety
Miejscowość: Kalety
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Państwo: Polska
E-mail: preda@preda.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Numer referencyjny: WSiRG.700.ZE.OU.OK.2022.AB
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia przestrzeni publicznej Gmin Grupy Zakupowej Kalety oraz dla potrzeb obiektów Gmin skupionych w Grupie Zakupowej Kalety i ich jednostek organizacyjnych. Wykaz punktów poboru energii w obydwu częściach wskazano w załączniku nr 2a i 2b do SWZ w okresie 12 miesięcy począwszy od 01.01.2023 r.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 – dostawa e. elektrycznej dla potrzeb oświetlenia p.p Gmin Grupy Zakupowej Kalety.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia przestrzeni publicznej Gmin Grupy Zakupowej Kalety. Wykaz punktów poboru energii wchodzących w skład tej części znajduje się w załączniku nr 2a do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: posiadanie eBOK / Waga: 1
Cena - Waga: 99
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Postępowanie prowadzi w imieniu zamawiających osoba trzecia w rozumieniu art. 37 ust. 2 PZP. Pełnomocnikiem jest Preda Sp. z o.o.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 – dostawa e. dla potrzeb obiektów G skupionych w GZ Kalety i ich jednostek organizacyjnych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Gmin skupionych w Grupie Zakupowej Kalety i ich jednostek organizacyjnych. Wykaz punktów poboru energii wchodzących w skład tej części znajduje się w załączniku nr 2b do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: posiadanie eBOK / Waga: 1
Cena - Waga: 99
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 197-558447
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Od wykonawców wymaga się złożenia dokumentów zgodnie z rozdziałem X SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/11/2022