De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 667475-2022

01/12/2022    S232

Polen-Kalety: Elektriciteit

2022/S 232-667475

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: MIASTO KALETY
Nationaal identificatienummer: REGON 151398706
Postadres: Żwirki i Wigury, 2
Plaats: Kalety
NUTS-code: PL228 Bytomski
Postcode: 42-660
Land: Polen
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://bip.kalety.pl/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Boronów
Plaats: Boronów
NUTS-code: PL224 Częstochowski
Land: Polen
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Ciasna
Plaats: Ciasna
NUTS-code: PL224 Częstochowski
Land: Polen
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dąbrowa Zielona
Plaats: Dąbrowa Zielona
NUTS-code: PL224 Częstochowski
Land: Polen
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Dobrodzień
Plaats: Dobrodzień
NUTS-code: PL224 Częstochowski
Land: Polen
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Herby
Plaats: Herby
NUTS-code: PL224 Częstochowski
Land: Polen
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Kochanowice
Plaats: Kochanowice
NUTS-code: PL224 Częstochowski
Land: Polen
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Kolonowskie
Plaats: Kolonowskie
NUTS-code: PL224 Częstochowski
Land: Polen
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Konopiska
Plaats: Konopiska
NUTS-code: PL22A Katowicki
Land: Polen
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Krupski Młyn
Plaats: Krupski Młyn
NUTS-code: PL22A Katowicki
Land: Polen
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Pawonków
Plaats: Pawonków
NUTS-code: PL22A Katowicki
Land: Polen
E-mail: preda@preda.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Przyrów
Plaats: Przyrów
NUTS-code: PL22A Katowicki
Land: Polen
E-mail: preda@preda.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Tworóg
Plaats: Tworóg
NUTS-code: PL22A Katowicki
Land: Polen
E-mail: preda@preda.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Woźniki
Plaats: Woźniki
NUTS-code: PL518 Wrocławski
Land: Polen
E-mail: preda@preda.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Zębowice
Plaats: Zębowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Land: Polen
E-mail: preda@preda.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Kalety
Plaats: Kalety
NUTS-code: PL518 Wrocławski
Land: Polen
E-mail: preda@preda.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://platformazakupowa.pl/pn/preda
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Referentienummer: WSiRG.700.ZE.OU.OK.2022.AB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia przestrzeni publicznej Gmin Grupy Zakupowej Kalety oraz dla potrzeb obiektów Gmin skupionych w Grupie Zakupowej Kalety i ich jednostek organizacyjnych. Wykaz punktów poboru energii w obydwu częściach wskazano w załączniku nr 2a i 2b do SWZ w okresie 12 miesięcy począwszy od 01.01.2023 r.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 1 – dostawa e. elektrycznej dla potrzeb oświetlenia p.p Gmin Grupy Zakupowej Kalety.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL619 Włocławski
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część 1 – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia przestrzeni publicznej Gmin Grupy Zakupowej Kalety. Wykaz punktów poboru energii wchodzących w skład tej części znajduje się w załączniku nr 2a do SWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: posiadanie eBOK / Weging: 1
Prijs - Weging: 99
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Postępowanie prowadzi w imieniu zamawiających osoba trzecia w rozumieniu art. 37 ust. 2 PZP. Pełnomocnikiem jest Preda Sp. z o.o.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Część 2 – dostawa e. dla potrzeb obiektów G skupionych w GZ Kalety i ich jednostek organizacyjnych

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Część 2 – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Gmin skupionych w Grupie Zakupowej Kalety i ich jednostek organizacyjnych. Wykaz punktów poboru energii wchodzących w skład tej części znajduje się w załączniku nr 2b do SWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: posiadanie eBOK / Weging: 1
Prijs - Weging: 99
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 197-558447
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Od wykonawców wymaga się złożenia dokumentów zgodnie z rozdziałem X SWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2022