Leveringen - 66748-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Portugal-Lissabon: Legeringen

2019/S 030-066748

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Imprensa Nacional — Casa da Moeda, S. A.
500792887
Avenida António José de Almeida
Lisboa
1000-042
Portugal
Contactpersoon: Pedro Cardoso
Telefoon: +351 217810700
E-mail: dcp@incm.pt
NUTS-code: PT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.incm.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Empresa do setor Empresarial do Estado
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato aquisição de discos metálicos (AD 319/2018)

Referentienummer: AD 319/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
14620000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de discos metálicos.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 415 244.04 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT17
Voornaamste plaats van uitvoering:

Póvoa de Santa Iria

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aquisição de discios metálicos.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Procedimento desenvolvido ao abrigo do art 26.º, número 1, alínea c) do Código dos Contratos Públicos (Decreto-Lei número 111-B/2017, de 31 de agosto) uma vez que se tratam de bens cotados e adquiridos num mercado de matérias-primas.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Contrato de
Benaming:

Contrato de aquisição de discos metálicos (AD 319/2018)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Companhia Européia de Cospeles, S. A. (CECO)
Calle Electra, s/n
Madrid
28037
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 410 582.48 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Imprensa Nacional — Casa da Moeda, S. A.
Avenida António José de Almeida
Lisboa
1000-042
Portugal
Telefoon: +351 217810700
E-mail: dcp@incm.pt

Internetadres: www.incm.pt

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019