Lieferungen - 667486-2022

01/12/2022    S232

Sverige-Stockholm: Övervakningssystem

2022/S 232-667486

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Stockholms Hamn Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556008-1647
Postadress: Frihamnsgatan 21 - 23
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 10254
Land: Sverige
Kontaktperson: Anna Söderholm
E-post: anna.soderholm@stockholmshamnar.se
Telefon: +46 72-8589862
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.stockholmshamnar.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/sthlmhamnar/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=76673
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/sthlmhamnar/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=76673
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Hamnverksamheter

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Styr- och övervakningssystem

Referensnummer: SH 2022/464
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
35125000 Övervakningssystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar uppdrag avseende drift och underhåll samt reparationer, leverans och installation av styr- och övervakningssystem. Även projektering kan bli aktuellt.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 40 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
35125000 Övervakningssystem
45315100 Eltekniska installationer
50710000 Reparation och underhåll av elektrisk och maskinteknisk utrustning i byggnader
51100000 Installation av elektrisk och maskinteknisk utrustning
51220000 Installation av kontrollutrustning
51900000 Installation av styr- och reglersystem
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE1 Östra Sverige
Nuts-kod: SE11 Stockholm
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Stockholms Hamnar avser att teckna ramavtal med tre (3) Entreprenörer, under förutsättning att det finns kvalificerade anbud.

 

 

Ramavtalets värde per år är uppskattat till 1 500 000 SEK. Ramavtalets högsta värde är 15 000 000 SEK för åtta (8) år. Uppskattad omsättning och högsta värde är varken bindande eller ska uppfattas som en utfästelse.

 

Upphandlingen är inte uppdelad, utan består av ett ramavtalsområde. Entreprenören ska kunna tillhandahålla samtliga tjänster enligt ramavtalet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 40 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 02/04/2023
Slut: 01/04/2026
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Förlängningsoption till: 2028-04-01

Förlängningsoption till: 2030-04-01

Förlängningsoption till: 2031-04-01

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 22/12/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 08/05/2023

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 76
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/11/2022