De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 667487-2022

01/12/2022    S232

Noord-Macedonië-Skopje: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2022/S 232-667487

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OOU Zivko Brajovski Skopje
Postadres: ul.Kraiska br.1A Butel Skopje
Plaats: Skopje
NUTS-code: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Land: Noord-Macedonië
Contactpersoon: Milka Minovska
E-mail: zhivkobrajkovski@yahoo.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://e-nabavki.gov.mk
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OOU St. Kliment Ohridski Skopje
Plaats: Skopje
NUTS-code: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Land: Noord-Macedonië
Contactpersoon: Milka Minovska
E-mail: zhivkobrajkovski@yahoo.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://e-nabavki.gov.mk
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OOU Panajot Ginovski Skopje
Plaats: Skopje
NUTS-code: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Land: Noord-Macedonië
Contactpersoon: Milka Minovska
E-mail: zhivkobrajkovski@yahoo.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://e-nabavki.gov.mk
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OOU Aco Sopov Skopje
Plaats: Skopje
NUTS-code: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Land: Noord-Macedonië
Contactpersoon: Milka Minovska
E-mail: zhivkobrajkovski@yahoo.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://e-nabavki.gov.mk
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OOU Liman Kaba Skopje
Plaats: Skopje
NUTS-code: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Land: Noord-Macedonië
Contactpersoon: Milka Minovska
E-mail: zhivkobrajkovski@yahoo.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://e-nabavki.gov.mk
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: OOU Goce Delcev Skopje
Plaats: Skopje
NUTS-code: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Land: Noord-Macedonië
Contactpersoon: Milka Minovska
E-mail: zhivkobrajkovski@yahoo.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://e-nabavki.gov.mk
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://e-nabavki.gov.mk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://e-nabavki.gov.mk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: school
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Purchase of Light oil for burning - Extra light household oil - 1 (EL-1) for the needs of elementary schools in the territory of Butel municipality

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Purchase of Light oil for burning - Extra light household oil - 1 (EL-1) for the needs of elementary schools in the territory of Butel municipality

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 26 350 000.00 MKD
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Purchase of Light oil for burning - Extra light household oil - 1 (EL-1) for the needs of elementary schools in the territory of Butel municipality

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

IV.1) Guarantees and advance payment

IV.1.1) Offer guarantee: No

IV.1.2) Severity Statement: Yes

IV.1.3) Guarantee for quality execution of the contract: No

IV.1.4) Advance payment: No

IV.1.5) Association of a group of economic operators in an appropriate legal form for the purpose of execution of

the contract (after selection of the most favorable offer): No

IV.1.6) Reserved contracts No

IV.1.7) Site visit/Review of accompanying documentation: No

IV.2) Criteria for determining the ability of the bidder or candidate

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

IV.2.1) To prove the personal situation, the economic operator should submit the following documents

- a statement that in the last 5 years no final court verdict has been issued for a crime committed by

article 88 paragraph 1 of the Public Employment Service

- confirmation that no bankruptcy proceedings have been opened by a competent authority

- confirmation that no liquidation procedure has been opened by a competent authority

- confirmation of paid taxes, contributions and other public duties from a competent authority of the country where

the economic operator is registered

- confirmation from the Register of Penalties for Criminal Offenses of Legal Entities that no secondary sentence has been imposed on him

penalty ban on participation in public call procedures, awarding of contracts for public procurement and contracts for

Public Private Partnership

- confirmation from the Register of Penalties for Criminal Offenses of Legal Entities that no secondary sentence has been imposed on him

penalty, temporary or permanent ban on performing a separate activity

- Certificate that no misdemeanor sanction has been imposed on him by a final judgment - prohibition to perform

profession, activity or duty, i.e. a temporary ban on performing a separate activity

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

IV.2.2) Ability to perform professional activity of the economic operator

- Document for registered activity: - Document for registered activity - License to perform

energy activity - trade in crude oil, oil derivatives, biofuels and fuels for transport -

wholesale of fuel oil-Extra light 1 (EL-1) issued by the Regulatory Commission for

energy

Eventuele minimumeisen:

IV.2.3) Technical or professional ability of the economic operator

- with a list of main deliveries of goods or performed services with values, dates, buyers (contractual

authorities or economic operators), by providing confirmation of deliveries or services: -

At least 10 (ten) successfully completed contracts related to the subject of procurement in the last

three years

- with a statement about the instruments, plants or technical equipment, which the service provider or contractor

of the works is available for the execution of the contract: - To have a minimum of 5 (two)

fuel oil transport tanks - extra light 1 (EL-1) equipped with an electronic fuel gauge

fuel flow that are calibrated and have a certificate from the Bureau of Metrology or from another legal

a person authorized by the Ministry of Economy to perform this type of activity

IV.2.4) Standards

- Standards for quality systems: - ISO 9001:2015 or equivalent

- Environmental management standards: - ISO 14001:2015 or equivalent

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/12/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Macedonisch
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/12/2022
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Elektronski sistem za javni nabavki
Plaats: Skopje
Land: Noord-Macedonië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2022