De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 667495-2022

Submission deadline has been amended by:  715085-2022
01/12/2022    S232

Noorwegen-Trondheim: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2022/S 232-667495

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NTNU
Nationaal identificatienummer: 974 767 880
Postadres: NTNU
Plaats: Trondheim
NUTS-code: NO060 Trøndelag
Postcode: 7491
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Vibeke Hagen
E-mail: vibeke.hagen@ntnu.no
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ntnu.no
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afmpwxghil&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.no/doc.aspx?UniqueId=afmpwxghil&GoTo=Tender
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Construction and project management, architect services, consultant engineers, and geotechnics

Referentienummer: ANSK-0227-22
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Framework agreements with sub-contracts for construction and project management, architect services, consultant engineers, and geotechnics.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 305 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Sub-contracts 1 and 2 cannot be combined with other contracts, and when awarding a contract within these sub-contracts, a tenderer can be awarded maximum 1 contract. Sub-contracts 3 and 4 can be combined, and when awarding a contract with these sub-contracts, a tenderer can be awarded maximum 2 contracts.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Construction, project, and engineering design management, and administrative assistance.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71500000 Diensten in verband met de bouw
71520000 Toezicht op uitvoering van de bouw
71540000 Coördinatie van bouwwerkzaamheden
71541000 Bouwprojectenbeheer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO060 Trøndelag
NUTS-code: NO020 Innlandet
NUTS-code: NO0A3 Møre og Romsdal
Voornaamste plaats van uitvoering:

Trondheim

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Construction, project, and engineering design management, and administrative assistance.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality of service / Weging: 60-80%
Prijs - Weging: 20-40%
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1+1+1 year.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Options for 1+1+1 year.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Architect, landscape architect and land planning.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71210000 Architectonische adviezen
71240000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71250000 Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles
71420000 Landschapsarchitectuurdiensten
79931000 Binnenhuisinrichting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO060 Trøndelag
NUTS-code: NO020 Innlandet
NUTS-code: NO0A3 Møre og Romsdal
Voornaamste plaats van uitvoering:

Trondheim

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Architect, landscape architect and land planning.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality of service / Weging: 60-80%
Prijs - Weging: 20-40%
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1+1+1 year.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Options for 1+1+1 year.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consultant engineer

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
71310000 Adviezen inzake techniek en bouw
71320000 Technische ontwerpdiensten
71330000 Diverse technische dienstverlening
71500000 Diensten in verband met de bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO060 Trøndelag
NUTS-code: NO0A3 Møre og Romsdal
NUTS-code: NO020 Innlandet
Voornaamste plaats van uitvoering:

Trondheim

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Consultant engineer.

Buildings, fire and safety, building physics, electro, HVAC and sanitation, water, sewage, and surface water, energy and environment, automation.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality of service / Weging: 60-80%
Prijs - Weging: 20-40%
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1+1+1 year.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Options for 1+1+1 year.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Consultant engineer, geotechnics.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111250 Uitvoering van bodemonderzoek
45120000 Uitvoeren van proefboringen
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
71320000 Technische ontwerpdiensten
71332000 Geotechnische diensten
71350000 Dienstverlening inzake wetenschappen en techniek
71900000 Laboratoriumdiensten
76300000 Boringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO060 Trøndelag
NUTS-code: NO020 Innlandet
NUTS-code: NO0A3 Møre og Romsdal
Voornaamste plaats van uitvoering:

Trondheim

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Consultant engineer, geotechnics, geology, environmental geology.

Test drilling, samples, and analyses.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality of service / Weging: 60-80%
Prijs - Weging: 20-40%
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1+1+1 year.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Options for 1+1+1 year.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tenderers must be registered in a company register, professional register or a trade register in the country where the tenderer is established.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers must have an average annual turnover equivalent to a parallel part of the contract's annual value in the last three fiscal years.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers must have experience from comparable assignments/contracts.

- Sub-contract 1: Tenderers must have key personnel available that have competence in accordance with the regulations on health, safety, and working environment at building or construction sites (the builder regulations) § 13 and § 16.

- Sub-contracts 2, 3, and 4: Tenderers must have key personnel available - professional management with education and practice in accordance with the regulations on building applications § 11-2 and 11-3 . See the tender documentation for further details.

-Tenderers must have a well-functioning environmental management system.

-Tenderers must have a well-functioning quality assurance system.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wages and working conditions

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/01/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 09/04/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/01/2023
Plaatselijke tijd: 12:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Sør-Trøndelag Tingrett
Plaats: Trondheim
Land: Noorwegen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2022