De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 667502-2022

01/12/2022    S232

Polen-Ostrzeszów: Elektriciteit

2022/S 232-667502

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Powiat Ostrzeszowski
Nationaal identificatienummer: REGON 250854777
Postadres: Zamkowa 31
Plaats: Ostrzeszów
NUTS-code: PL416 Kaliski
Postcode: 63-500
Land: Polen
E-mail: jacek.walski@preda.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.powiatostrzeszowski.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ZAOPATRZENIA OBIEKTÓW POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO”

Referentienummer: OS.272.1.1.2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 2a do SWZ w okresie 12 miesięcy począwszy od 01.01.2023 r.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 2a do SWZ w okresie 12 miesięcy począwszy od 01.01.2023 r.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

X. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 1. Wykonawca, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy PZP, nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. 2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, terminie aktualnych na dzień złożenia: 1) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia; wzór ESPD stanowi Załącznik nr 4 do SWZ (vide ust. 4); 2) następujących podmiotowych środków dowodowych: a) aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.); b) w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej: aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.); lub w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej: oświadczenie o posiadaniu, obowiązującej co najmniej od dnia złożenia oferty do końca wykonywania przedmiotu zamówienia, tj. do dnia 31.12.2023 r., generalnej umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej zawartej z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – Wzór niniejszego Oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ; c) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z powodów określonych w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ oraz spełnia pozostałe warunki udziału w procedurze: b.1) oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ; b.2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem – w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną; b.3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w stosunku do: • urzędującego członka organu zarządzającego Wykonawcy; • urzędującego członka organu nadzorczego Wykonawcy; • wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej; • komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej; • prokurenta; - w przypadku Wykonawcy niebędącego osobą fizyczną; b.4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; b.5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. b.6) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; wzór Wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SWZ;

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 196-555413
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

„KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ZAOPATRZENIA OBIEKTÓW POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO”

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odowławcza
Plaats: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2022