De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 667504-2022

01/12/2022    S232

Kroatië-Velika Gorica: Gereedschapswerktuigen

2022/S 232-667504

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA
Nationaal identificatienummer: 09339430654
Postadres: Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21
Plaats: Velika Gorica
NUTS-code: HR065 Zagrebačka županija
Postcode: 10410
Land: Kroatië
Contactpersoon: Valentina Turković
E-mail: ured@sss-vg.hr
Telefoon: +385 16222113
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ss-strukovna-velikagorica.skole.hr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nabava specijalizirane opreme - Tip 1 (prema 9 grupa predmeta nabave)

Referentienummer: JN-09/2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42600000 Gereedschapswerktuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet nabave su razne vrste strojeva i opreme za potrebe razvoja i provedbe programa obrazovanja u školama koje su navedene u stavkama Tehničkih specifikacija, u skladu s detaljnim opisom i tehničkim specifikacijama navedenim u Troškovniku i Tehničkim specifikacijama iz priloga DON-a

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 15 735 291.11 HRK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 1. CNC strojevi

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42600000 Gereedschapswerktuigen
42623000 Freesmachines
42621100 CNC-draaibank
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR065 Zagrebačka županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sukladno Tehničkim specifikacijama navedene Grupe predmeta nabave i DON-u

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet nabave su razne vrste CNC strojeva i druge opreme za specijalizirane učionice, a za potrebe razvoja i provedbe programa obrazovanja u školama koje su navedene u stavkama Tehničkih specifikacija, u skladu s detaljnim opisom i tehničkim specifikacijama navedenim u Troškovniku i Tehničkim specifikacijama, iz priloga DON-a

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstveni rok predmeta nabave kroz produženo jamstvo / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt "Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0"

II.2.14)Nadere inlichtingen

Trajanje ugovora Grp 1: 7 i pol mjeseci; ne može trajati duže od 17.05.2023.; Navedeni rok je ujedno i krajnji rok isporuke i izvršenja cjelokupnog predmeta nabave u skladu s točkom 2.3. DON-a. (Napomena: u polje "Trajanje ugovora od sklapanja ugovora za grupu u mjesecima" nije moguće unijeti podatak "7 i pol mjeseci" te je iz tog razloga upisano "7", uz uvažavanje ovog obrazloženja)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 2. Erozimati

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42600000 Gereedschapswerktuigen
42630000 Gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR065 Zagrebačka županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sukladno Tehničkim specifikacijama navedene Grupe predmeta nabave i DON-u

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet nabave su razne vrste CNC erozimata za specijalizirane učionice, a za potrebe razvoja i provedbe programa obrazovanja u školama koje su navedene u stavkama Tehničkih specifikacija, u skladu s detaljnim opisom i tehničkim specifikacijama navedenim u Troškovniku i Tehničkim specifikacijama, iz priloga DON-a

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstveni rok predmeta nabave kroz produženo jamstvo / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt "Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0"

II.2.14)Nadere inlichtingen

Trajanje ugovora Grp 2: 7 i pol mjeseci; ne može trajati duže od 17.05.2023.; Navedeni rok je ujedno i krajnji rok isporuke i izvršenja cjelokupnog predmeta nabave u skladu s točkom 2.4. DON-a. (Napomena: u polje "Trajanje ugovora od sklapanja ugovora za grupu u mjesecima" nije moguće unijeti podatak "7 i pol mjeseci" te je iz tog razloga upisano "7", uz uvažavanje ovog obrazloženja)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 3. Brusilice

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42600000 Gereedschapswerktuigen
33136000 Draai- en slijpinstrumentarium
42611000 Gereedschapswerktuigen voor speciale doeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR065 Zagrebačka županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sukladno Tehničkim specifikacijama navedene Grupe predmeta nabave i DON-u

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet nabave su razne vrste brusilica i tračnih pila za metal za specijalizirane učionice, a za potrebe razvoja i provedbe programa obrazovanja u školama koje su navedene u stavkama Tehničkih specifikacija, u skladu s detaljnim opisom i tehničkim specifikacijama navedenim u Troškovniku i Tehničkim specifikacijama, iz priloga DON-a

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstveni rok predmeta nabave kroz produženo jamstvo / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt "Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0"

II.2.14)Nadere inlichtingen

Trajanje ugovora Grp 3: 7 i pol mjeseci; ne može trajati duže od 17.05.2023.; Navedeni rok je ujedno i krajnji rok isporuke i izvršenja cjelokupnog predmeta nabave u skladu s točkom 2.5. DON-a. (Napomena: u polje "Trajanje ugovora od sklapanja ugovora za grupu u mjesecima" nije moguće unijeti podatak "7 i pol mjeseci" te je iz tog razloga upisano "7", uz uvažavanje ovog obrazloženja)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 4. Toplinska obrada

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42600000 Gereedschapswerktuigen
42940000 Machines voor de warmtebehandeling van materialen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR065 Zagrebačka županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sukladno Tehničkim specifikacijama navedene Grupe predmeta nabave i DON-u

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet nabave je oprema (stroj) za toplinsku obradu za potrebe razvoja i provedbe programa obrazovanja u Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica, u skladu s detaljnim opisom i tehničkim specifikacijama navedenim u Troškovniku i Tehničkim specifikacijama, iz priloga DON-a

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstveni rok predmeta nabave kroz produženo jamstvo / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt "Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0"

II.2.14)Nadere inlichtingen

Trajanje ugovora Grp 4: 7 i pol mjeseci; ne može trajati duže od 17.05.2023.; Navedeni rok je ujedno i krajnji rok isporuke i izvršenja cjelokupnog predmeta nabave u skladu s točkom 2.6. DON-a. (Napomena: u polje "Trajanje ugovora od sklapanja ugovora za grupu u mjesecima" nije moguće unijeti podatak "7 i pol mjeseci" te je iz tog razloga upisano "7", uz uvažavanje ovog obrazloženja)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 5. Specijalizirana oprema, strojevi i uređaji u strojarstvu: Mjerna oprema

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42600000 Gereedschapswerktuigen
38300000 Instrumenten voor metingen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR065 Zagrebačka županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sukladno Tehničkim specifikacijama navedene Grupe predmeta nabave i DON-u

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet nabave su razne vrste opreme te mjernih i kontrolnih uređaja za specijalizirane učionice, a za potrebe razvoja i provedbe programa obrazovanja u školama koje su navedene u stavkama Tehničkih specifikacija, u skladu s detaljnim opisom i tehničkim specifikacijama navedenim u Troškovniku i Tehničkim specifikacijama, iz priloga DON-a

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstveni rok predmeta nabave kroz produženo jamstvo / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt "Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0"

II.2.14)Nadere inlichtingen

Trajanje ugovora Grp 5: 8 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu; navedeni rok je ujedno i krajnji rok isporuke i izvršenja cjelokupnog predmeta nabave u skladu s obvezama određenim točkom 2.7. DON-a

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 6. Specijalizirana oprema, strojevi i uređaji u strojarstvu: Oprema za ispitivanje

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42600000 Gereedschapswerktuigen
42630000 Gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking
42962500 Graveermachines
38513200 Metallurgische microscopen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR065 Zagrebačka županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sukladno Tehničkim specifikacijama navedene Grupe predmeta nabave i DON-u

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet nabave su razne vrste mjernih i kontrolnih uređaja te preciznih i optičkih instrumenata za specijalizirane učionice, a za potrebe razvoja i provedbe programa obrazovanja u školama koje su navedene u stavkama Tehničkih specifikacija, u skladu s detaljnim opisom i tehničkim specifikacijama navedenim u Troškovniku i Tehničkim specifikacijama, iz priloga DON-a

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstveni rok predmeta nabave kroz produženo jamstvo / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt "Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0"

II.2.14)Nadere inlichtingen

Trajanje ugovora Grp 6: 8 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu; navedeni rok je ujedno i krajnji rok isporuke i izvršenja cjelokupnog predmeta nabave u skladu s obvezama određenim točkom 2.8. DON-a

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 7. Specijalizirana oprema za 3D tehnologije

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42600000 Gereedschapswerktuigen
38900000 Diverse apparatuur voor beoordeling en testen
42990000 Diverse machines voor specifieke doeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR065 Zagrebačka županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sukladno Tehničkim specifikacijama navedene Grupe predmeta nabave i DON-u

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet nabave su razne vrste računalne opreme (3D printeri i skeneri) te softvera za specijalizirane učionice, a za potrebe razvoja i provedbe programa obrazovanja u školama koje su navedene u stavkama Tehničkih specifikacija, u skladu s detaljnim opisom i tehničkim specifikacijama navedenim u Troškovniku i Tehničkim specifikacijama, iz priloga DON-a

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstveni rok predmeta nabave kroz produženo jamstvo / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt "Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0"

II.2.14)Nadere inlichtingen

Trajanje ugovora Grp 7: 8 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu; navedeni rok je ujedno i krajnji rok isporuke i izvršenja cjelokupnog predmeta nabave u skladu s obvezama određenim točkom 2.9. DON-a

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 8. Specijalizirana oprema pneumatika, hidraulika, senzorika i automatizacija

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42600000 Gereedschapswerktuigen
42121000 Hydraulische of pneumatische krachtwerktuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR065 Zagrebačka županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sukladno Tehničkim specifikacijama navedene Grupe predmeta nabave i DON-u

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet nabave su razne vrste opreme te mjernih i kontrolnih uređaja za specijalizirane učionice, a za potrebe razvoja i provedbe programa obrazovanja u školama koje su navedene u stavkama Tehničkih specifikacija, u skladu s detaljnim opisom i tehničkim specifikacijama navedenim u Troškovniku i Tehničkim specifikacijama, iz priloga DON-a

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstveni rok predmeta nabave kroz produženo jamstvo / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt "Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0"

II.2.14)Nadere inlichtingen

Trajanje ugovora Grp 8: 8 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu; navedeni rok je ujedno i krajnji rok isporuke i izvršenja cjelokupnog predmeta nabave u skladu s obvezama određenim točkom 2.10. DON-a

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 9. Specijalizirana oprema solarni i toplinski sustav

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42600000 Gereedschapswerktuigen
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
42122000 Pompen
31121320 Windturbines
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR065 Zagrebačka županija
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sukladno Tehničkim specifikacijama navedene Grupe predmeta nabave i DON-u

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet nabave su razne vrste opreme i sustava za obnovljive izvore energije, a za potrebe razvoja i provedbe programa obrazovanja u školama koje su navedene u stavkama Tehničkih specifikacija, u skladu s detaljnim opisom i tehničkim specifikacijama navedenim u Troškovniku i Tehničkim specifikacijama, iz priloga DON-a

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jamstveni rok predmeta nabave kroz produženo jamstvo / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt "Regionalni centar kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u strojarstvu – Industrija 4.0"

II.2.14)Nadere inlichtingen

Trajanje ugovora Grp 9: 8 mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu; navedeni rok je ujedno i krajnji rok isporuke i izvršenja cjelokupnog predmeta nabave u skladu s obvezama određenim točkom 2.11. DON-a

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 150-426782
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Teximp d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 17360583446
Postadres: Marofska Ulica 23
Plaats: Ivanja Reka
NUTS-code: HR Hrvatska
Postcode: 10373
Land: Kroatië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 664 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 628 404.96 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Teximp d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 17360583446
Postadres: Marofska Ulica 23
Plaats: Ivanja Reka
NUTS-code: HR Hrvatska
Postcode: 10373
Land: Kroatië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 498 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 497 888.97 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Topomatika d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 51475743156
Postadres: Industrijska ulica 3, Novaki
Plaats: Sveta Nedelja
NUTS-code: HR065 Zagrebačka županija
Postcode: 10431
Land: Kroatië
E-mail: info@topomatika.hr
Telefoon: +385 13496010
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 825 060.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 824 939.21 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Topomatika d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 51475743156
Postadres: Industrijska ulica 3, Novaki
Plaats: Sveta Nedelja
NUTS-code: HR065 Zagrebačka županija
Postcode: 10431
Land: Kroatië
E-mail: info@topomatika.hr
Telefoon: +385 13496010
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 226 888.80 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 226 887.80 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SMC INDUSTRIJSKA AUTOMATIKA D.O.O.
Nationaal identificatienummer: 95836079184
Postadres: ZAGREBAČKA AVENIJA 106
Plaats: ZAGREB
NUTS-code: HR050 Grad Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: OFFICE@SMC.HR
Telefoon: +385 13707288
Fax: +385 13776674
Internetadres: https://www.smc.eu/hr-hr
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 719 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 710 939.17 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BELMET 97 d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 58680938419
Postadres: Hrvatskog proljeća 34
Plaats: ZAGREB
NUTS-code: HR050 Grad Zagreb
Postcode: 10040
Land: Kroatië
E-mail: info@belmet97.hr
Telefoon: +385 12959900
Fax: +385 12959910
Internetadres: www.belmet97.hr
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 846 703.20 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 846 231.00 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933
Internetadres: www.dkom.hr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Propisano oderdbama ZJN 2016

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2022