The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 667789-2021

27/12/2021    S251

Poland-Zbrosławice: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2021/S 251-667789

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Zbrosławice
Postal address: ul. Oświęcimska 2
Town: Zbrosławice
NUTS code: PL229 Gliwicki
Postal code: 42-674
Country: Poland
E-mail: przetargi@zbroslawice.pl
Telephone: +48 322337012
Fax: +48 322337100
Internet address(es):
Main address: http://www.zbroslawice.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice

Reference number: PZP.271.26.2021
II.1.2)Main CPV code
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Świadczenie usługi dotyczy odpadów powstałych na terenie Gminy Zbrosławice.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 13 333 333.33 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90514000 Refuse recycling services
34928480 Waste and rubbish containers and bins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL229 Gliwicki
Main site or place of performance:

Gmina Zbrosławice

II.2.4)Description of the procurement:

W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) i zbieranych w sposób selektywny, powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice,

- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych,

- zorganizowanie i prowadzenie (w tym przyjmowanie odpadów) mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK).

- przeprowadzenie raz w roku akcji zbierania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

Liczba mieszkańców zameldowanych w Gminie: 15 271

Liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy: 14 165

Powierzchnia gminy: 148,7 km²

W Gminie Zbrosławice w poprzednich latach odebrano następujące ilości odpadów komunalnych

z nieruchomości zamieszkałych:

2018 – 4991,189 Mg

2019 – 5562,67 Mg

2020 – 6167,40 Mg

Załącznik nr 7 zawiera szczegółowe dane z podziałem na poszczególne rodzaje odpadów.

Wskazana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie Gminy Zbrosławice jest niezależna od Zamawiającego. Podaną w dokumentach zamówienia ilość należy traktować jako szacunkową. O ile postanowienia niniejszego OPZ nie stanowią inaczej Wykonawca jest zobowiązany do odbierania z nieruchomości zamieszkałych wszystkich odpadów komunalnych bez względu na ich ilość. Rzeczywista ilość odbieranych odpadów w trakcie realizacji umowy może różnić się od ilości szacunkowej.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Aspekt środowiskow: Ilość pojazdów przeznaczonych do obsługi Gminy Zbrosławice z normą emisji spalin Euro 6 lub wyższą / Weighting: 25,00
Quality criterion - Name: Aspekt środowiskowy: przeprowadzenie akcji edukacyjnej o tematyce ekologicznej / Weighting: 10,00
Quality criterion - Name: Czas reakcji Wykonawcy w przypadku zlecenia przez Zamawiającego dodatkowego wywozu odpadów ze wskazanych miejsc gromadzenia odpadów - z zabudowy wielolokalowej / Weighting: 5,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca realizował będzie usługi objęte niniejszym postępowaniem w terminie 24 miesięcy licząc od dnia 01.01.2022 r. lub od dnia zawarcia Umowy, jeżeli nastąpi to później, z zastrzeżeniem postanowienia § 6 ust. 3 Umowy (planowany termin zakończenia usługi), jednakże nie później niż do dnia 31.12.2023 r.

Ustawa z dn. 19.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych - dalej "ustawa Pzp" albo "uPzp"

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-538191
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
20/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o.
National registration number: NIP 627 00 11 376
Postal address: ul. Bytkowska 15
Town: Chorzów
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 41-503
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 13 333 333.33 PLN
Total value of the contract/lot: 11 745 729.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał.nr 1 do SWZ.

2. Oświadczenie i dokumenty składane wraz z ofertą:

2.1. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 6.1 i 6.2 SWZ. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia „JEDZ”. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

2.2. Formularz cenowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1a do SWZ.

2.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej).

2.4. Dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, do oferty należy dołączyć (w wyodrębnionym pliku) elektroniczny dokument potwierdzający wniesienie wadium – zgodnie pkt 11.1. SWZ.

2.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku gdy Wykonawca, korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 upzp.

2.6. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 upzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy-dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. (wzór- załącznik nr 4 do SWZ).

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami: Cena ofertowa - 60pkt, Ilość pojazdów przeznaczonych do obsługi Zamawiającego z normą emisji spalin EURO 6 lub wyższą – 25pkt, Przeprowadzenie akcji edukacyjnej o tematyce ekologicznej - 10pkt; Czas reakcji Wykonawcy na dodatkowe zlecenie Zamawiającego 5pkt,

4. Dot. sekcji IV.2.6) Minimalny okres związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert który jest pierwszym dniem tego terminu;

5. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” o której mowa w art. 139 uPzp.

6. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 300 000,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w rozdziale 11 SWZ. Szczegóły opisano w rozdz. 11 SWZ.

7. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenie o którym mowa w art. 94 uPzp.

8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zbroslawice.

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w tym: przekazywanie wniosków, zawiadomień oraz informacji lub wyjaśnień odbywa się za pośrednictwem tejże Platformy lub w przypadku zaistnienia ewentualnych przerw w świadczeniu e-usług, prac serwisowych lub problemów technicznych na Platformie na adres poczty elektronicznej: przetargi@zbroslawice.pl.

Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i składając ofertę w postaci elektronicznej:

- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Szczegóły zawiera Rozdział 9 SWZ.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo i przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp (do 20% wartości zam. podstawowego).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp.

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Termin do wniesienia odwołania: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/12/2021