Leveringen - 66799-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Letland-Priekuļi: Landbouwmachines

2019/S 030-066799

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Agroresursu un ekonomikas institūts
90002137506
Zinātnes iela 2
Priekuļi
LV-4126
Letland
Contactpersoon: Dace Uzulniece
Telefoon: +371 29465486
E-mail: arei@arei.lv
NUTS-code: LV00

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.arei.lv

Adres van het kopersprofiel: http://www.arei.lv

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Zinātne

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mazgabarīta lauksaimniecības tehnikas iegāde ERAF projeka Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Referentienummer: AREI 2018/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
16000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Mazgabarīta lauksaimniecības tehnikas iegāde ERAF projekta "LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana" ietvaros.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 277 095.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mazgabarīta kombains zālaugu izmēģinājumu novākšanai Priekuļu pētniecības centram

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
16000000
16310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija, Priekuļi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mazgabarīta kombains zālaugu izmēģinājumu novākšanai Priekuļu pētniecības centram.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantijas termiņš / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Piegādes termiņš / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ERAF projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/003 “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kasešu rindu sējmašīna Priekuļu pētniecības centram

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
16000000
16130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija, Priekuļi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kasešu rindu sējmašīna Priekuļu pētniecības centram.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantijas termiņš / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Piegādes termiņš / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ERAF projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/003 “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kasešu rindu sējmašīna Stendes pētniecības centram

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
16000000
16300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija, Stende.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kasešu rindu sējmašīna Stendes pētniecības centram.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantijas termiņš / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Piegādes termiņš / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ERAF projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/003 “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mazgabarīta minerālmēslu sējmašīna izmēģinājumu lauciņiem Priekuļu pētniecības centram

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
16000000
16141000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija, Priekuļi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mazgabarīta minerālmēslu sējmašīna izmēģinājumu lauciņiem Priekuļu pētniecības centram.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantijas termiņš / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Piegādes termiņš / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ERAF projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/003 “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mehanizēts augsnes paraugu noņēmējs Stendes pētniecības centram

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
16000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV00
Voornaamste plaats van uitvoering:

Latvija, Stende.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mehanizēts augsnes paraugu noņēmējs Stendes pētniecības centram.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantijas termiņš / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Piegādes termiņš / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ERAF projekts Nr. 1.1.1.4/17/I/003 “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 153-350573
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Mazgabarīta kombains zālaugu izmēģinājumu novākšanai Priekuļu pētniecības centram

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Armgate"
50003208531
Liliju iela 20
Mārupes novads
LV-2167
Letland
NUTS-code: LV00
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 135 489.01 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 135 489.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Kasešu rindu sējmašīna Priekuļu pētniecības centram

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Armgate"
50003208531
Liliju iela 20
Mārupes novads
LV-2167
Letland
NUTS-code: LV00
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 43 700.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 43 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Kasešu rindu sējmašīna Stendes pētniecības centram

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Armgate"
50003208531
Liliju iela 20
Mārupes novads
LV-2167
Letland
NUTS-code: LV00
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 43 700.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 43 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Mazgabarīta minerālmēslu sējmašīna izmēģinājumu lauciņiem Priekuļu pētniecības centram

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Armgate"
50003208531
Liliju iela 20
Mārupes novads
LV-2167
Letland
NUTS-code: LV00
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 906.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 906.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Mehanizēts augsnes paraugu noņēmējs Stendes pētniecības centram

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "AgTech"
43603051659
"Vilciņi", Zaļenieku pagasts
Jelgavas novads
LV-3011
Letland
NUTS-code: LV00
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 300.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 300.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. un 5. iepirkuma daļās procedūra ir izbeigta bez rezultāta, jo netika iesniegts neviens tehniskajām specifikācijām atbilstošs piedāvājums.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019