Leveringen - 66821-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Utrera: Papieren hygiëneartikelen

2019/S 030-066821

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir
Q4100710E
Avenida Brigadas Internacionales, s/n
Utrera
41710
Spanje
Contactpersoon: Mar Reina Catalan
Telefoon: +49 955839100
E-mail: contratacionadmin.hcu.sspa@juntadeandalucia.es
Fax: +49 955839147
NUTS-code: ES618

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://epsbg.junta-andalucia.es/epsbg/contratacion_administrativa/contratacion_administrativa.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de material de incontinencia para los hospitales de alta resolución dependientes de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir

Referentienummer: 2018/PA-29-0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33770000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de material de incontinencia para los hospitales de alta resolución dependientes de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 82 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Absorbente incontinencia orina adulto elástico

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33751000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES61
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Absorbente incontinencia orina adulto elástico.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Empapadera cama absorbente

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33771000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES61
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Empapadera cama absorbente.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rollo papel camilla precortado, 2 capas

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33771000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES61
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rollo papel camilla precortado, 2 capas.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pañal braga niño 3-6 kg

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33751000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pañal braga niño 3-6 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 127-288945
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Absorbente incontinencia orina adulto elástico

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Active Medical Disposable, S. A. U.
A-64247182
Mataró
Spanje
NUTS-code: ES
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 246 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 750.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Empapadera cama absorbente

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Laboratorios Indas, S. A. U.
A45002516
Pozuelo de Alarcón
Spanje
NUTS-code: ES3
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 246 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 638.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Rollo papel camilla precortado, 2 capas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Benitez Paublete, S. L.
B-11270097
Cádiz
Spanje
NUTS-code: ES
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 246 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 39 325.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 5
Benaming:

Pañal braga niño 3-6 kg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Procter & Gamble España, S. A.
A-28198752
Alcobendas
Spanje
NUTS-code: ES3
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 246 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 795.10 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir
Utrera
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
Utrera
Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019