Leveringen - 66838-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Aix-les-Bains: Producten voor schoonmaken en poetsen

2019/S 030-066838

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville d'Aix-les-Bains
place Maurice Mollard, BP 348
Aix-les-Bains
73103
Frankrijk
E-mail: commandepublique@aixlesbains.fr
NUTS-code: FRK27

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aixlesbains.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.achatpublic.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Collectivité territoriale
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de produits et petits matériels d'entretien

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39800000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Accord-cadre mono-attributaire à bons de commande pour la fourniture de produits et petits matériels d'entretien pour les services de la ville d'Aix-les-Bains et ses structures. 5 lots.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 392 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Balayage, nettoyage et désinfection des sols et surfaces

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39800000
39812100
39830000
39224000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK27
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fournitures visant les produits et matériels pour le balayage, le nettoyage et la désinfection des sols et surfaces.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des produits et matériels / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Essuyage

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33760000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK27
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture type papier toilette, essuie mains.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des produits et matériels / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sacs poubelle/petits matériels divers

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39224000
39224330
39224340
39224300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK27
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture type sacs poubelle, seaux plastique, etc.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des produits et matériels / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits de haute qualité environnementale

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39830000
39811300
33711900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK27
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Les produits du lot 4 répondront aux spécificités suivantes: composition élaborée à + de 90 % d'ingrédients d'origine naturelle, contenants 100 % recyclables, biodégradabilité à + de 90 %. Fournitures type nettoyant désinfectant, savon mousse, etc.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des produits et matériels / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits spécifiques

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39830000
39831200
39831220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK27
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fournitures type nettoyant détartrant, pastilles urinoir, etc.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des produits et matériels / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 106-241346
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Balayage, nettoyage et désinfection des sols et surfaces

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SNAL SAS
Grésy-sur-Aix
Frankrijk
NUTS-code: FRK27
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 140 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 140 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Essuyage

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SNAL SAS
Grésy-sur-Aix
Frankrijk
NUTS-code: FRK27
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 140 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 140 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Sacs poubelle/petits matériels divers

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SNAL SAS
Grésy-sur-Aix
Frankrijk
NUTS-code: FRK27
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Produits de haute qualité environnementale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alpes Entretien Distribution (AED)
Pringy
Frankrijk
NUTS-code: FRK28
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Produits spécifiques

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SNAL SAS
Grésy-sur-Aix
Frankrijk
NUTS-code: FRK27
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Grenoble
2 place de Verdun, BP 1135
Grenoble Cedex
38022
Frankrijk
Telefoon: +33 476429000
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif de Grenoble
2 place de Verdun, BP 1135
Grenoble Cedex
38022
Frankrijk
Telefoon: +33 476429000
E-mail: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019