Leveringen - 66851-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Oostenrijk-Bludenz: Brandbluswagens

2019/S 030-066851

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Bludenz
0
Werdenbergerstraße 42
Bludenz
6700
Oostenrijk
Telefoon: +43 555263621
E-mail: stadt@bludenz.at
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bludenz.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bludenz Lieferauftrag – Rüstlöschfahrzeug mit Tunnelausrüstung

Referentienummer: TED96/2018-061358
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferauftrag – Rüstlöschfahrzeug mit Tunnelausrüstung

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 520 043.14 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT341
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferauftrag – Rüstlöschfahrzeug mit Tunnelausrüstung

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Funktionalität / Weging: 17
Kwaliteitscriterium - Naam: Technologie und Qualität / Weging: 16
Kwaliteitscriterium - Naam: Unfall- und Betriebssicherheit / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Angebotene Gewährleistungsfrist / Weging: 2
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Rosenbauer Österreich GmbH
0
Paschinger Straße 90
Leonding
Oostenrijk
E-mail: martin.auer@rosenbauer.com
NUTS-code: AT
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 520 043.14 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Landesverwaltungsgericht Vorarlberg
Landwehrstraße 1
Bregenz
6900
Oostenrijk
E-mail: post@lvwg-vorarlberg.at

Internetadres: www.lvwg-vorarlberg.at

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019