TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Diensten - 66854-2018

14/02/2018    S31    Europese Commissie - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Meervoudige raamovereenkomst met heropening van mededinging voor de verlening van evaluatiediensten aan de Europese Commissie op het gebied van handel

2018/S 031-066854

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 239-495287)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Europese Commissie, Directorate-General for Trade, Directorate A - Resources, Information and Policy coordination
Brussels
1049
België
E-mail: trade-contracts@ec.europa.eu
NUTS-code: BE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Meervoudige raamovereenkomst met heropening van mededinging voor de verlening van evaluatiediensten aan de Europese Commissie op het gebied van handel

Referentienummer: TRADE/2017/A5/01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79419000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van de raamovereenkomst is het opstellen van een kader voor het uitvoeren van duurzaamheidseffectbeoordelingen en achtergrondonderzoeken die kunnen worden opgenomen in een effectbeoordeling of een ex-post- of tussentijdse evaluatie van handels- of investeringsovereenkomsten.

Naast de onderhandelingen voor bestaande, bilaterale, plurilaterale of multilaterale handels- of investeringsovereenkomsten moet de raamovereenkomst ook ondersteunende onderzoeken verstrekken voor effectbeoordelingen of ex-post- of tussentijdse evaluaties van de unilaterale preferentiële handelsregelingen van de EU. Verwijzingen naar analyses of beoordelingen van „handels- of investeringsovereenkomsten” moeten tevens worden begrepen als analyses of beoordelingen van deze unilaterale preferentiële handelsregelingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/02/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 239-495287

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 14/02/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 19/02/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: