Leveringen - 66855-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Ulm: Vasculaire protheses

2019/S 030-066855

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Vertragseinrichtungen der Prospitalia GmbH, Ulm
Magirus-Deutz-Straße 13
Ulm
89077
Duitsland
Contactpersoon: Prospitalia GmbH, Herr Thomas Sauer
Telefoon: +49 7319668466
E-mail: ausschreibung@prospitalia.de
Fax: +49 73196684766
NUTS-code: DE145

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.prospitalia.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Einkauf von Gefäßimplantaten, Embolektomiekathetern und Gefäßprothesen – EU-AUS-020/2018

Referentienummer: EU-AUS-020/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33184200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Einkauf von Gefäßimplantaten, Embolektomiekathetern und Gefäßprothesen

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 65 000.00 EUR / Hoogste offerte: 18 800 000.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EPTFE

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184200
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemäß Liste in den Vergabeunterlagen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

EPTFE

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Polyester PET

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184200
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemäß Liste in den Vergabeunterlagen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Polyester PET

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stentgraft aortal

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184200
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemäß Liste in den Vergabeunterlagen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stentgraft aortal

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stentgraft thorakal

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184200
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemäß Liste in den Vergabeunterlagen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stentgraft thorakal

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stentgraft fenestriert

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184200
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemäß Liste in den Vergabeunterlagen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stentgraft fenestriert

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stentgraft gebrancht

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184200
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemäß Liste in den Vergabeunterlagen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stentgraft gebrancht

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Embolektomiekatheter 1-lumig

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184200
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemäß Liste in den Vergabeunterlagen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Embolektomiekatheter 1-lumig

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Embolektomiekatheter 2-lumig

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184200
33140000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemäß Liste in den Vergabeunterlagen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Embolektomiekatheter 2-lumig

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 150-343777
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

EPTFE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
B.Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
Melsungen
34212
Duitsland
Telefoon: +49 5661710
E-mail: info@bbraun.com
Fax: +49 5661714567
NUTS-code: DE735

Internetadres: https://www.bbraun.de

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 65 000.00 EUR / Hoogste offerte: 190 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

EPTFE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
W. L. Gore & Associates GmbH
Hermann-Oberth-Str. 22
Putzbrunn
85640
Duitsland
Telefoon: +49 8946120
E-mail: info.eu@wlgore.com
Fax: +49 8946122448
NUTS-code: DE21H

Internetadres: https://www.gore.de/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 65 000.00 EUR / Hoogste offerte: 190 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

EPTFE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
C. R. Bard GmbH
Wachhausstraße 6
Karlsruhe
76227
Duitsland
Telefoon: +49 72194450
E-mail: info-dach@crbard.com
Fax: +49 7219445111
NUTS-code: DE12

Internetadres: http://www.bard.de

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 65 000.00 EUR / Hoogste offerte: 190 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

EPTFE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Vascutek Deutschland GmbH
Albert-Einstein-Ring 19
Hamburg
22761
Duitsland
Telefoon: +49 408971330
NUTS-code: DE600

Internetadres: http://www.vascutek.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 65 000.00 EUR / Hoogste offerte: 190 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

EPTFE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Jotec GmbH
Lotzenäcker 23
Hechingen
72379
Duitsland
Telefoon: +49 74719220
Fax: +49 7471922100
NUTS-code: DE143

Internetadres: https://www.jotec.com/de/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 65 000.00 EUR / Hoogste offerte: 190 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 2
Benaming:

Polyester PET

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
B.Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
Melsungen
34212
Duitsland
Telefoon: +49 5661710
E-mail: info@bbraun.com
Fax: +49 5661714567
NUTS-code: DE735

Internetadres: https://www.bbraun.de

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 200 000.00 EUR / Hoogste offerte: 770 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 2
Benaming:

Polyester PET

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Getinge Deutschland GmbH
Kehler Straße 31
Rastatt
76437
Duitsland
Telefoon: +49 72229320
E-mail: info.vertrieb@getinge.com
NUTS-code: DE124

Internetadres: https://www.maquet.com/int/change-region/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 200 000.00 EUR / Hoogste offerte: 770 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 2
Benaming:

Polyester PET

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
C. R. Bard GmbH
Wachhausstraße 6
Karlsruhe
76227
Duitsland
Telefoon: +49 72194450
E-mail: info-dach@crbard.com
Fax: +49 7219445111
NUTS-code: DE12

Internetadres: http://www.bard.de

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 200 000.00 EUR / Hoogste offerte: 770 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 2
Benaming:

Polyester PET

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Vascutek Deutschland GmbH
Albert-Einstein-Ring 19
Hamburg
22761
Duitsland
Telefoon: +49 408971330
NUTS-code: DE600

Internetadres: http://www.vascutek.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 200 000.00 EUR / Hoogste offerte: 770 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 2
Benaming:

Polyester PET

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Jotec GmbH
Lotzenäcker 23
Hechingen
72379
Duitsland
Telefoon: +49 74719220
Fax: +49 7471922100
NUTS-code: DE143

Internetadres: https://www.jotec.com/de/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 200 000.00 EUR / Hoogste offerte: 770 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 3
Benaming:

Stentgraft aortal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cook Deutschland GmbH
Krefelder Straße 745
Mönchengladbach
41066
Duitsland
Telefoon: +49 6950072804
NUTS-code: DEA15

Internetadres: https://www.cookmedical.eu/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 14 000 000.00 EUR / Hoogste offerte: 18 800 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 3
Benaming:

Stentgraft aortal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
W. L. Gore & Associates GmbH
Hermann-Oberth-Str. 22
Putzbrunn
85640
Duitsland
Telefoon: +49 8946120
E-mail: info.eu@wlgore.com
Fax: +49 8946122448
NUTS-code: DE21H

Internetadres: https://www.gore.de/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 14 000 000.00 EUR / Hoogste offerte: 18 800 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 3
Benaming:

Stentgraft aortal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medtronic GmbH
Earl-Bakken-Platz 1
Meerbusch
40670
Duitsland
Telefoon: +49 215981490
E-mail: deutschland@medtronic.com
Fax: +49 21598149100
NUTS-code: DEA1D

Internetadres: http://www.medtronic.de

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 14 000 000.00 EUR / Hoogste offerte: 18 800 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 3
Benaming:

Stentgraft aortal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Vascutek Deutschland GmbH
Albert-Einstein-Ring 19
Hamburg
22761
Duitsland
Telefoon: +49 408971330
NUTS-code: DE600

Internetadres: http://www.vascutek.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 14 000 000.00 EUR / Hoogste offerte: 18 800 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 3
Benaming:

Stentgraft aortal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Jotec GmbH
Lotzenäcker 23
Hechingen
72379
Duitsland
Telefoon: +49 74719220
Fax: +49 7471922100
NUTS-code: DE143

Internetadres: https://www.jotec.com/de/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 14 000 000.00 EUR / Hoogste offerte: 18 800 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 4
Benaming:

Stentgraft thorakal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cook Deutschland GmbH
Krefelder Straße 745
Mönchengladbach
41066
Duitsland
Telefoon: +49 6950072804
NUTS-code: DEA15

Internetadres: https://www.cookmedical.eu/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 3 500 000.00 EUR / Hoogste offerte: 6 500 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 4
Benaming:

Stentgraft thorakal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
W. L. Gore & Associates GmbH
Hermann-Oberth-Str. 22
Putzbrunn
85640
Duitsland
Telefoon: +49 8946120
E-mail: info.eu@wlgore.com
Fax: +49 8946122448
NUTS-code: DE21H

Internetadres: https://www.gore.de/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 3 500 000.00 EUR / Hoogste offerte: 6 500 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 4
Benaming:

Stentgraft thorakal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medtronic GmbH
Earl-Bakken-Platz 1
Meerbusch
40670
Duitsland
Telefoon: +49 215981490
E-mail: deutschland@medtronic.com
Fax: +49 21598149100
NUTS-code: DEA1D

Internetadres: http://www.medtronic.de

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 3 500 000.00 EUR / Hoogste offerte: 6 500 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 4
Benaming:

Stentgraft thorakal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Vascutek Deutschland GmbH
Albert-Einstein-Ring 19
Hamburg
22761
Duitsland
Telefoon: +649 408971330
NUTS-code: DE600

Internetadres: http://www.vascutek.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 3 500 000.00 EUR / Hoogste offerte: 6 500 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 4
Benaming:

Stentgraft thorakal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Jotec GmbH
Lotzenäcker 23
Hechingen
72379
Duitsland
Telefoon: +49 74719220
Fax: +49 7471922100
NUTS-code: DE143

Internetadres: https://www.jotec.com/de/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 3 500 000.00 EUR / Hoogste offerte: 6 500 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 5
Benaming:

Stentgraft fenestriert

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cook Deutschland GmbH
Krefelder Straße 745
Mönchengladbach
41066
Duitsland
Telefoon: +49 6950072804
NUTS-code: DEA15

Internetadres: https://www.cookmedical.eu/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 570 000.00 EUR / Hoogste offerte: 2 000 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 5
Benaming:

Stentgraft fenestriert

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Vascutek Deutschland GmbH
Albert-Einstein-Ring 19
Hamburg
22761
Duitsland
Telefoon: +49 408971330
NUTS-code: DE600

Internetadres: http://www.vascutek.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 570 000.00 EUR / Hoogste offerte: 2 000 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 5
Benaming:

Stentgraft fenestriert

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Jotec GmbH
Lotzenäcker 23
Hechingen
72379
Duitsland
Telefoon: +49 74719220
Fax: +49 7471922100
NUTS-code: DE143

Internetadres: https://www.jotec.com/de/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 570 000.00 EUR / Hoogste offerte: 2 000 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 6
Benaming:

Stentgraft gebrancht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cook Deutschland GmbH
Krefelder Straße 745
Mönchengladbach
41066
Duitsland
Telefoon: +49 6950072804
NUTS-code: DEA15

Internetadres: https://www.cookmedical.eu/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 440 000.00 EUR / Hoogste offerte: 770 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 6
Benaming:

Stentgraft gebrancht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Jotec GmbH
Lotzenäcker 23
Hechingen
72379
Duitsland
Telefoon: +49 74719220
Fax: +49 7471922100
NUTS-code: DE143

Internetadres: https://www.jotec.com/de/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 440 000.00 EUR / Hoogste offerte: 770 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 7
Benaming:

Embolektomiekatheter 1-lumig

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lamed Vertriebsgesellschaft mbH
Gleißentalstraße 5A
Oberhaching
82041
Duitsland
Telefoon: +49 896666930
E-mail: info@lamed.de
Fax: +49 89666693700
NUTS-code: DE21H

Internetadres: https://www.lamed.de/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 125 000.00 EUR / Hoogste offerte: 270 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 7
Benaming:

Embolektomiekatheter 1-lumig

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
C. R. Bard GmbH
Wachhausstraße 6
Karlsruhe
76227
Duitsland
Telefoon: +49 72194450
E-mail: info-dach@crbard.com
Fax: +49 7219445111
NUTS-code: DE12

Internetadres: http://www.bard.de

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 125 000.00 EUR / Hoogste offerte: 270 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 7
Benaming:

Embolektomiekatheter 1-lumig

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Vascutek Deutschland GmbH
Albert-Einstein-Ring 19
Hamburg
22761
Duitsland
Telefoon: +49 408971330
NUTS-code: DE600

Internetadres: http://www.vascutek.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 125 000.00 EUR / Hoogste offerte: 270 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 7
Benaming:

Embolektomiekatheter 1-lumig

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SMS medipool GmbH
Stockdorfer Weg 16
Gauting
82131
Duitsland
Telefoon: +49 89856040
E-mail: info@sms-medipool.de
NUTS-code: DE21L

Internetadres: https://sms-medipool.de/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 125 000.00 EUR / Hoogste offerte: 270 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 7
Benaming:

Embolektomiekatheter 1-lumig

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53
Köln
50996
Duitsland
Telefoon: +49 223639130
E-mail: info@dahlhausen.de
Fax: +49 22363913109
NUTS-code: DEA23

Internetadres: https://dahlhausen.de/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 125 000.00 EUR / Hoogste offerte: 270 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 8
Benaming:

Embolektomiekatheter 2-lumig

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gleißentalstraße 5A
Gleißentalstraße 5A
Oberhaching
82041
Duitsland
Telefoon: +49 896666930
E-mail: info@lamed.de
Fax: +49 89666693700
NUTS-code: DE21H

Internetadres: https://www.lamed.de/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 65 000.00 EUR / Hoogste offerte: 75 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 8
Benaming:

Embolektomiekatheter 2-lumig

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
C. R. Bard GmbH
Wachhausstraße 6
Karlsruhe
76227
Duitsland
Telefoon: +49 72194450
E-mail: info-dach@crbard.com
Fax: +49 7219445111
NUTS-code: DE12

Internetadres: http://www.bard.de

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 65 000.00 EUR / Hoogste offerte: 75 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EU-AUS-020/2018
Perceel nr.: 8
Benaming:

Embolektomiekatheter 2-lumig

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SMS medipool GmbH
Stockdorfer Weg 16
Gauting
82131
Duitsland
Telefoon: +49 89856040
E-mail: info@sms-medipool.de
NUTS-code: DE21L

Internetadres: https://sms-medipool.de/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 65 000.00 EUR / Hoogste offerte: 75 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nachgefordert werden. Im Fall der Nachforderung müssen diese innerhalb einer Frist von 6 Werktagen nach Aufforderung bei der für den Eingang der Angebote benannten GAVOA mbH eingegangen sein; nach fruchtlosem Fristablauf erfolgt zwingend ein Angebotsausschluss.

2) Die Vergabeunterlagen sind unter www.GAVOA.de abrufbar,

3) Vertragspartner der Rahmenvereinbarung werden nur die Vertragseinrichtungen der Prospitalia, nicht Prospitalia selbst. Eine abschließende Liste der Vertragseinrichtungen ist Bestandteil der Vergabeunterlagen,

4) Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass das Optionsrecht zur Verlängerung des Vertrages nur für die Auftraggeber gilt.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Düsseldorf
Am Bonneshof 35
Düsseldorf
40474
Duitsland
Telefoon: +49 2114753131
E-mail: vkrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de
Fax: +49 2114753989

Internetadres: http://www.brd.nrw.de/organisation/vergabekammer/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

§§ 160 Abs. 3, 134, 135 GWB

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019