Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 668606-2022

02/12/2022    S233

Pologne-Varsovie: Services de collecte des eaux usées

2022/S 233-668606

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
Numéro national d'identification: NIP 1132524746
Adresse postale: ul.Jagiellońska 23
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 03-719
Pays: Pologne
Courriel: zamow@zgn-praga-pn.pl
Téléphone: +48 222054165
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zgn-praga-pn.waw.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Jednostka budżetowa m.st. Warszawy
I.5)Activité principale
Autre activité: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem oraz powierzonym zasobem nieruchomości m. st. Warszawy

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z budynków przy ul. Jagiellońskiej 5, 28, 47B, 47C, 47D, 47E, 47F, 47H, 61 i Białostockiej 51 w Warszawie w terminie od dnia 01.12.2022 do dnia 30.11.2025.

II.1.2)Code CPV principal
90410000 Services de collecte des eaux usées
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z budynków przy ul. Jagiellońskiej 5, 28, 47B, 47C, 47D, 47E, 47F, 47H, 61 i Białostockiej 51 w Warszawie w terminie od dnia 01.12.2022 do dnia 30.11.2025.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 016 726.85 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z budynków przy ul. Jagiellońskiej 28 w Warszawie.

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
41110000 Eau potable
65110000 Distribution d'eau
90410000 Services de collecte des eaux usées
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z budynków przy ul. Jagiellońskiej 28 w Warszawie w terminie od dnia 01.12.2022 do dnia 30.11.2025.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z budynków przy ul. Jagiellońskiej 47F i 47 H w Warszawie.

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
41110000 Eau potable
65110000 Distribution d'eau
90410000 Services de collecte des eaux usées
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z budynków przy ul. Jagiellońskiej 47F i 47H w Warszawie w terminie od dnia 01.12.2022 do dnia 30.11.2025.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z budynków przy ul. Jagiellońskiej 5 w Warszawie.

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
41110000 Eau potable
65110000 Distribution d'eau
90410000 Services de collecte des eaux usées
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z budynków przy ul. Jagiellońskiej 5 w Warszawie w terminie od dnia 01.12.2022 do dnia 30.11.2025.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z budynków przy ul. Białostockiej 51 w Warszawie.

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
41110000 Eau potable
65110000 Distribution d'eau
90410000 Services de collecte des eaux usées
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z budynków przy ul. Białostockiej 51 w Warszawie w terminie od dnia 01.12.2022 do dnia 30.11.2025.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z budynków przy ul. Jagiellońskiej 61 w Warszawie.

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
41110000 Eau potable
65110000 Distribution d'eau
90410000 Services de collecte des eaux usées
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z budynków przy ul. Jagiellońskiej 61 w Warszawie w terminie od dnia 01.12.2022 do dnia 30.11.2025.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z budynków przy ul. Jagiellońskiej 47B, 47C, 47D i 47E w Warszawie.

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
41110000 Eau potable
65110000 Distribution d'eau
90410000 Services de collecte des eaux usées
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Lieu principal d'exécution:

Warszawa

II.2.4)Description des prestations:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z budynków przy ul. Jagiellońskiej 47B, 47C, 47D i 47E w Warszawie w terminie od dnia 01.12.2022 do dnia 30.11.2025.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Les travaux/produits/services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé pour la raison suivante:
    • absence de concurrence pour des raisons techniques
Explication:

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki - jeżeli zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 1 lit. a) – usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.

Zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna gdyż jest jedynym dostawcą usługi na terenie miasta Warszawy.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Lot nº: 1
Intitulé:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z budynków przy ul. Jagiellońskiej 28 w Warszawie

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna
Adresse postale: Pl. Starynkiewicza 5
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-015
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 41 000.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Lot nº: 2
Intitulé:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z budynków przy ul. Jagiellońskiej 47F i 47H w Warszawie

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna
Adresse postale: Pl. Starynkiewicza 5
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-015
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 98 280.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3
Lot nº: 3
Intitulé:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z budynków przy ul. Jagiellońskiej 5 w Warszawie

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna
Adresse postale: Pl. Starynkiewicza 5
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-015
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 21 500.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 4
Lot nº: 4
Intitulé:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z budynków przy ul. Białostockiej 51 w Warszawie

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna
Adresse postale: Pl. Starynkiewicza 5
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-015
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 201 960.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 5
Lot nº: 5
Intitulé:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z budynków przy ul. Jagiellońskiej 61 w Warszawie

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna
Adresse postale: Pl. Starynkiewicza 5
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-015
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 18 205.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 6
Lot nº: 6
Intitulé:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z budynków przy ul. Jagiellońskiej 47B, 47C, 47D i 47E w Warszawie

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna
Adresse postale: Pl. Starynkiewicza 5
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-015
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 717 120.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej UZP
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
29/11/2022