Leveringen - 66868-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Tampon: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2019/S 030-066868

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune du Tampon
Tampon
97430
Frankrijk
Contactpersoon: Service commande publique
E-mail: smp@mairie-tampon.fr
NUTS-code: FRY4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://webmarche.adullact.org/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fournitures denrées alimentaires

Referentienummer: VA-DENREES2-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fournitures denrées alimentaires.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 455 375.31 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Boucane frais

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Boucane frais.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45 %
Prijs - Weging: 55 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Saucisses fumées

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Saucisses fumées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45 %
Prijs - Weging: 55 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Saucisses fraîches

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Saucisses fraîches.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45 %
Prijs - Weging: 55 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Whisky

Perceel nr.: 11R
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Whisky.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45 %
Prijs - Weging: 55 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anisette

Perceel nr.: 16R
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY40
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Anisette.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45 %
Prijs - Weging: 55 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Camarons 8/12

Perceel nr.: 20R
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Camarons 8/12.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45 %
Prijs - Weging: 55 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pince de surimi

Perceel nr.: 42R
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pince de surimi.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45 %
Prijs - Weging: 55 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Serviettes blanches en papier

Perceel nr.: 115R
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Serviettes blanches en papier.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45 %
Prijs - Weging: 55 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Serviettes de couleur en papier

Perceel nr.: 116R
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Serviettes de couleur en papier.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45 %
Prijs - Weging: 55 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Brioches sucrées

Perceel nr.: 6R
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Brioches sucrées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45 %
Prijs - Weging: 55 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mini-sucrés

Perceel nr.: 25R
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mini-sucrés.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45 %
Prijs - Weging: 55 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fromage de tête

Perceel nr.: 26R
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fromage de tête.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45 %
Prijs - Weging: 55 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Brèdes (pietsai chinois)

Perceel nr.: 118
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY4
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Brèdes (pietsai chinois).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45 %
Prijs - Weging: 55 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 146-333989
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018.247
Perceel nr.: 15
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 02
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SARL Salaisons Mak Yuen
Tampon
Frankrijk
NUTS-code: FRY4
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 78 354.55 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018.248
Perceel nr.: 24
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 03
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SARL Salaisons Mak Yuen
Tampon
Frankrijk
NUTS-code: FRY40
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 195 886.38 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018.249
Perceel nr.: 26R
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 02
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SARL Salaisons Mak Yuen
Tampon
Frankrijk
NUTS-code: FRY4
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 259.54 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VI2018.250
Perceel nr.: 21
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 03
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sica Viande Pays
Saint-Pierre
Frankrijk
NUTS-code: FRY4
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 78 354.55 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018.251
Perceel nr.: 20R
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 02
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pro à Pro Distribution
La Possesion
Frankrijk
NUTS-code: FRY4
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 506.36 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018.252
Perceel nr.: 115R
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 01
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pro à Pro Distribution
La Possesion
Frankrijk
NUTS-code: FRY4
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 059.90 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018.253
Perceel nr.: 116R
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 01
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pro à Pro Distribution
Tampon
Frankrijk
NUTS-code: FRY4
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 529.95 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018.254
Perceel nr.: 42R
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 01
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Réunion Pélagique
Le Port
Frankrijk
NUTS-code: FRY4
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 588.63 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018.255
Perceel nr.: 118
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 01
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Rivière Giovani
Tampon
Frankrijk
NUTS-code: FRY4
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 835.45 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 25R
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11R
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 16R
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6R
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion
7 rue Félix Guyon, BP 2024
Saint-Denis
97488
Frankrijk
E-mail: greffe.ta-saintdenis@juradm.fr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion
Saint-Denis
97488
Frankrijk
E-mail: greffe.ta-saintdenis@juradm.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019