Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 668688-2022

02/12/2022    S233

Roumanie-București: Services de recherche et développement et services de conseil connexes

2022/S 233-668688

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI
Numéro national d'identification: 45336915
Adresse postale: Calea Victoriei, Nr. 152, SECTOR 1
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 010096
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: GEORGIANA BAJENARU
Courriel: georgiana.bajenaru@mturism.ro
Téléphone: +4 0372492726
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.turism.gov.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.turism.gov.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/simplified-notice/v2/view/100176920
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: www.e-licitatie.ro
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Achiziție de servicii pentru realizare „Studiu de cercetare privind extinderea/optimizarea domeniului schiabil din Romania”

Numéro de référence: 45336915202205
II.1.2)Code CPV principal
73000000 Services de recherche et développement et services de conseil connexes
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Scopul și sarcinile studiului impun în mod necesar două etape, absolut corelative, prima – cea de analiză complexă și completă, interdisciplinară, a funcției turistice și a suportului său natural și social-economic, urmând să fundamenteze dimensiunile parametrilor fizici și economici ai propunerilor/modelelor de dezvoltare ce va face obiectul celei de a doua etape. Datele și informațiile utilizate trebuie să fie veridice și verificabile și vor forma baza de date necesară realizării documentației. Vor fi preluate informații din surse autorizate (Comisia Europeană, Autoritatea Contractantă, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor

Publice și Administrației, Autorități publice județene/locale, Institutul Național de Statistică), precum și alte surse, după caz

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 595 000.00 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

ROMANIA

II.2.4)Description des prestations:

PARTEA I Cap. I Experiența europeană privind valorificarea potențialului zonei montane pentru practicarea sporturilor de iarnă Cap. II Analiza potențialului natural pentru amenajarea domeniilor schiabile din arealul montan al României Cap. III Situația actuală privind amenajările pentru sporturi de iarnă din România; analiza cererii și a ofertei Cap. IV Impactul economico-social asupra economiilor locale și cel asupra factorilor de mediu în ce privește amenajările pentru sporturi de iarnă Cap. V Principii generale și criterii de amenajare a domeniilor schiabile/destinate practicării sporturilor de iarnă în România PARTEA a II-a Cap. VI Prezentarea unor zone reprezentative pentru practicarea sporturilor de iarnă din România, cu potențial de valorificare pe plan european Cap. VII Propuneri de modernizare și extindere a unor zone/domenii schiabile în vederea introducerii în circuitul european al sporturilor de iarnă

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Manager de proiect, specialist în turism, studii de amenajare a domeniului schiabil, strategii de dezvoltare a turismului, responsabil direct de îndeplinirea contractului / Pondération: 20%
Critère de qualité - Nom: Consultant în turism, economist, specialist în evaluarea impactului economic al investițiilor în turism / Pondération: 15%
Critère de qualité - Nom: Consultant proiectare domenii schiabile, inginer/arhitect / Pondération: 10%
Critère de qualité - Nom: Arhitect, specialist în domeniul amenajării turistice a teritoriului / Pondération: 5%
Critère de qualité - Nom: Geograf - specialist GIS / Pondération: 55
Critère de qualité - Nom: Geograf/Geolog / Pondération: 5%
Prix - Pondération: 40%
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 595 000.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Informatii suplimenatre cu privire la factorii de evaluare corespunzatori criteriului de atribuire "Cel mai bun raport calitate pret" se regasesc la adresa url https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/simplified-notice/v2/view/100176920.

www.e-licitatie.ro numar anunt participare simplificat SCN1117804 din data de 29.11.2022.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se va completa DUAE, iar documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor și, dacă este cazul, de către terți susținători și subcontractanți.

Aceste documente pot fi:

a) certificate atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentării;

b) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166, alin. (2), art. 167, alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

d) garanția de participare se va depune o data cu oferta, în cuantum de 5.950 lei, cu o perioada de valabilitate a garanției de participare de 60 de zile de la data stabilită pentru depunerea ofertelor, constituită ca un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, sau ca virament bancar în contul RO79TREZ7005005XXX014553 deschis la A.T.C.P.M.B.;

e) alte documente edificatoare, după caz.

În sensul prevederilor art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, se va depune o declarație de către toți participanții (ofertant, subcontractant, terț susținător).

Persoanele juridice străine vor prezenta documente edificatoare pentru dovada eligibilității. Pentru ofertanții nerezidenți se vor aplica prev. art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Documentele vor fi prezentate în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”, însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

În măsura în care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situației datoriilor la data solicitată, operatorii economici pot depune o declarație pe proprie răspundere potrivit art. 168 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 58 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, declarăm persoanele cu funcție de decizie în cadrul autorității contractante:

Constantin-Daniel CADARIU – Ministru; Corneliu CÎRSTEA - Secretar general adjunct; Darius Georgel VODĂ - Secretar general; Veronica Dănuța GEORGESCU - Director - Direcția Juridică și Administrare Societăți; Silvia TARNA – Director, Direcția Economică; George Bogdan BORUNĂ – Director general, Directia Generala Turism; Alina Camelia CÂRLOGEA, Sef serviciu – Serviciul Dezvoltare in Turism; Eduard Gabriel MATEI – Director, Direcția Achiziții Publice și Administrativ; Andrei ȚUGUI - Director Adjunct, Direcția Achiziții Publice și Administrativ; Georgiana BĂJENARU Șef serviciu - Serviciul Achiziții Publice.

În conformitate cu prevederile art. 173 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, se solicită documente relevante care să dovedească forma de înregistrare și, după caz, de atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic. Operatorii economici (ofertant, subcontractant, terț susținător) ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

1.) Specificati cifra de afaceri medie anuala

Ofertantul (operator economic sau membrii asociației împreună) trebuie să demonstreze media cifrei de afaceri globală pe ultimii trei ani (2019, 2020, 2021) de minimum valoarea estimată de 595.000,00 lei fără TVA.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

- Se va completa DUAE, iar documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor și, dacă este cazul, de către terți susținători și subcontractanți.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin declarația pe propria răspundere, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Documentele suport în vederea îndeplinirii cerinței minime de calificare:

- bilanțuri contabile/audituri financiare/raportul cenzorilor/orice alte documente relevante care demonstrează îndeplinirea acesteia.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

1.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat

Potrivit prevederilor art. 9, alin. (3) lit. f) din Hotărârea Guvernului 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, se justifică alegerea cerinței privind capacitatea tehnică legată de experiență similară: în baza art. 179, lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, coroborat cu art. 178 alin. (2) din același act normativ, se solicită ca ofertanții să prezinte o listă a serviciilor furnizate în ultimii 3 ani (calculați de la data limită pentru primirea ofertelor; modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limită prevăzut în anunțul de participare publicat inițial) din care să rezulte că ofertantul a furnizat servicii de natură similară, celor care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, în valoare cumulată de minim valoarea 595.000,00 lei fără TVA, aceasta reprezentând valoarea maximă a contractului.

Prin stabilirea acestui nivel al cerinței, se asigură respectarea principiului proporționalității consacrat de art. 2 lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Apreciem ca fiind justificată impunerea acestei cerințe deoarece numai în aceste condiții se poate face o evaluare a capacității ofertantului de a executa în bune condiții furnizarea serviciilor ce fac obiectul prezentei achiziții. Prin această valoare ofertanții își vor putea demonstra potențialul organizatoric și capacitatea concretă de îndeplinire a contractului de achiziție.

Documentele vor fi prezentate în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul”.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

- Se va completa DUAE, iar documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor și, dacă este cazul, de către terți susținători și subcontractanți.

Documentele solicitate pentru îndeplinirea experienței similiare, în vederea verificării informațiilor, sunt:

- certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor menționat/e în lista de servicii similare care să confirme îndeplinirea cerințelor privind experiența relevanță și informațiile înscrise în declarația pe propria răspundere.

Notă:

1. Certificatele/documentele de mai sus trebuie însoțite de traducere autorizată în limba română, dacă este cazul.

2. În cazul contractelor în valută, pentru transformarea în Lei se va utiliza cursul mediu anual Lei/valută comunicat de BNR aferent contractelor menționate în formular.

3. În cazul unei oferte comune, cerințele de calificare cu privire la experiență similară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul).

4. În cazul în care cerința de calificare privind experiența similară este demonstrată prin invocarea susținerii unei/unor terțe persoane, la solicitarea autorității contractante conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, trebuie prezentat/e angajamentul/ele ferm/e din partea terțului/terților conform prevederilor art. 48 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și ale art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Model contract conform documentatie de atribuire la adresa url https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/simplified-notice/v2/view/100176920.

www.e-licitatie.ro SCN1117804 din data de 29.11.2022.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 12/12/2022
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 12/12/2022
Heure locale: 15:00
Lieu:

SEAP

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Clauză suspensivă: “Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, pe o perioada de 6 luni de la data aprobarii raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de drept, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212, alin. (1), lit. c), teza 2 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Perioada maxima pentru care operează clauza suspensiva este de 6 luni, astfel încât, in cazul in care condiția semnării contractului de finanțare nu este îndeplinita, procedura de atribuire este anulata.”

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: BUCURESTI
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Téléphone: +40 213104641
Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

In conformitate cu prevederile Legii 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Direcția Juridică si Administrare Societati din cadrul Ministerului Antreprenoriatului si Turismului
Adresse postale: Calea Victoriei, 152, sector 1
Ville: Bucuresti
Code postal: 010096
Pays: Roumanie
Adresse internet: www.turism.gov.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
29/11/2022