Lieferungen - 668905-2022

02/12/2022    S233

Polen-Lublin: Dialyselösungen

2022/S 233-668905

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
Nationale Identifikationsnummer: PL81
Postanschrift: ul.Dr K Jaczewskiego 8
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Postleitzahl: 20-954
Land: Polen
Kontaktstelle(n): mgr Agata Warzocha
E-Mail: dzp@spsk4.lublin.pl
Telefon: +48 817244360
Fax: +48 817475710
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DOSTAWA KONCENTRATÓW DO HEMODIALIZ

Referenznummer der Bekanntmachung: FDZ.242-112/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33692800 Dialyselösungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

DOSTAWA KONCENTRATÓW DO HEMODIALIZ

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Hauptort der Ausführung:

SPSK 4 w Lublinie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

DOSTAWA KONCENTRATÓW DO HEMODIALIZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin płatnosci / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1)Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4) Pzp2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:a)Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku. b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – przez co rozumie się, iż wykonawcy posiadają aktualną koncesję / zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej / składu celnego/ składu konsygnacyjnego/ zezwolenie na wytwarzanie produktów stanowiących przedmiot postępowaniaUWAGA: Warunek wymagany wyłącznie od Wykonawców, którzy oferują co najmniej jeden przedmiot oferty kwalifikowany jako produkt leczniczy c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.d) Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku.3) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r, poz. 835)4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)2. Potencjał podmiotu udostępniającego zasoby:1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 2) potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,b)sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,4)Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (m.in. występującymi jako spółki cywilne czy konsorcja):1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem). Pełnomocnictwo powinno:

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

cd. III.1.1precyzować zakres umocowania, - wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,- każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa lub innego dokumentu sporządzonego w tym celu; alternatywnie - wystawić niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika – Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika – Lidera na dokumencie pełnomocnictwa).2) Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty, przekazane w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu – podpisane analogicznie jak w zdaniu pierwszym, przez mocodawcę lub notariusza.3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców1) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp 2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności.3) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 5.Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez wykonawców:1) którzy podlegają wykluczeniu z postępowania,2) którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2),3)którzy nie złożyli w przewidzianym terminie m.in. oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu (z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp) lub (jeśli wskazano w SWZ) przedmiotowego środka dowodowego lub innych dokumentów i oświadczeń.Rozdział 5 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć WykonawcyA) DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO UPŁYWU TERMINU SKŁADANIA OFERTWykonawca zobowiązany jest złożyć /przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej w terminie wyznaczonym jako dzień i godzina składania ofert niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiuwarunkuudziału w postępowaniu w formie jednolitegoeuropejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej: JEDZ) *)Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.UWAGA: Warunki udziału w postępowaniu zostaną wstępnie zweryfikowane na podstawie wypełnionej Części IV: Kryteria kwalifikacji poprzez złożenie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji w punkcie „alfa” w JEDZ (nie wymaga się wypełniania żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ)2) Jeżeli Wykonawca będzie polegać na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby (tzw. „trzeciego”):

2.1) JEDZ podmiotu trzeciego. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

2.2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 4 do SWZ).2.3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby wg wytycznych wskazanych w Rozdz. 4 pkt. 2 ppkt. 3) SWZ.3) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 2 do SWZ);4) kosztorys ofertowy wyrażony w PLN wg wzoru określonego w Zalacznikach nr 1 (posiadajacy wypełnione wszystkie wiersze i kolumny – zgodnie z wzorem tabel) **)5) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdz. 4 pkt. 3. *) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) przesyła każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. **) wzór kosztorysu ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, towinien odpowiednio zmodyfikować treść tego kosztorysuB)DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia/ przesłania na Platformę Zakupową Zamawiającego w zakładce „Pytania / Informacje” – w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia– niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wynikających z art. 108 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy Pzp2) Oświadczenie wykonawcy w zakresie przesłanki opisanej w art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp, tj, oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg załącznika nr 3 do SWZ.);3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wyklucznia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2 i 4 ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej *), w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

cd. III.1.2 5)zezwolenia lub koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie GIF na prowadzenie składu konsygnacyjnego lub składu celnego lub zezwolenie na wytwarzanie produktów stanowiących przedmiot umowy - dokument wymagany wyłącznie od Wykonawców, którzy oferują przedmiot oferty kwalifikowany jako produkt leczniczy6)jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby - dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby – w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (w zakresie analogicznym jak Wykonawca) oraz spełnienia (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) warunków udziału w postępowaniu*) Zamawiający nie będzie żądał dokumentu wskazanego w pkt. 4) jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych i został do tego upoważniony przez Wykonawcę poprzez złożenie takiej deklaracji w oświadczeniu w formie jednolitego dokumentu (JEDZ)C) INNE INFORMACJE1.W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020r. poz. 2452).2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt B.1.3) składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt B.1.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

4.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. B.1.3 ) lub pkt. B.1.4 ), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp - zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.Dokument powinien być wystawiony w terminach odpowiednio podanych w pkt. 2 i 3. Zamawiający nie żąda wpłaty wadium ani należytego zabezpieczenia umowy. Zmiana umowy : Strony zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wg niżej określonych zasad i warunków:a) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Odbiorcy ani sporządzenia Aneksu do umowy;b) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT i/lub podatku akcyzowego -b.1) w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy - cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie odpowiednia zmiana ceny netto;b.2) po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy - dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń; c) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, nazwy producenta – przy niezmienionym produkcie;d) nastąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od Dostawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) – istnieje możliwość zastąpienia produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż w umowie; e) w przypadku zaistnienia incydentu medycznego – możliwość wprowadzenia produktu równoważnego, o nie niższych parametrach i zastosowaniu oraz nie wyższej cenie niż cena produktu, którego dotyczy incydent;f) w przypadku nie wyczerpania ilości asortymentu objętego umową w terminie jej obowiązywania - strony mogą przedłużyć niniejszą umowę do wyczerpania ilości przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy;Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie a okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione, a w miarę możliwości również udokumentowane.6. Strony umowy przewidują możliwość zmiany (odpowiednio: wzrost lub obniżenie) wynagrodzenia Dostawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z zastrzeżeniem łącznego zaistnienia następujących warunków:wyliczenie wysokości zmiany ceny materiałów lub kosztów odbywać się będzie według wskaźnika realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia (publikowanego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod linkiem https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-realnego-wzrostu-przecietnego-wynagrodzenia-w-xxxx-roku-w-stosunku-do-xxx-roku)lub kwartalnego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (publikowanego na stronie GUS pod linkiem https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/kwartalne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1995-roku/ wg punktu odniesienia, w którym okres poprzedni=100), zwanego dalej „wskaźnikiem GUS”;

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

cd III 1.3 w sytuacji, gdy wskaźnik GUS, o których mowa w pkt 1) zmieni się o poziom przekraczający 6% w stosunku do wskaźnika z okresu, w którym nastąpiło składanie ofert, Strony mogą złożyć wniosek (na zasadach opisanych w ust. 7) o dokonanie zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do kolejnych dostaw po dacie ustalenia przez Strony zmiany cen;3) pierwsza zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy a każda kolejna zmiana nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 3 miesięcy po dokonaniu poprzedniej zmiany;4)zmiana wynagrodzenia zostanie wyliczona według następującego wzoru:

A x (B% - 6%) gdzie:A – wartość wynagrodzenia umownego Dostawcy (cena jednostkowa konkretnego produktu),B – wartość wskaźnika GUS, o którym mowa w pkt 1),6% - wartość procentowa, o której mowa w pkt 2),

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/12/2022
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/12/2022
Ortszeit: 08:30
Ort:

Ofertę należy wczytać na Platformę Zakupową Zamawiającego. Otwarcie ofert nastąpi pporzez odszzyfrowanie

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

cd. III 2.2 5) maksymalna wartość zmiany cen materiałów lub kosztów, jaką dopuszcza Odbiorca w wyniku zastosowania niniejszego postanowienia umownego wynosi w przypadku każdej zmiany nie więcej niż 4% w stosunku do cen materiałów lub kosztów stosowanych w rozliczeniach pomiędzy Stronami, a łączna zmiana na tej podstawie w całym okresie obowiązywania umowy nie może być wyższa niż 8% w stosunku do wynagrodzenia określonego § 3 ust. 1 Umowy.7. Każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy (w zakresie części przedmiotu zamówienia, którego realizacja nie rozpoczęła się do dnia zmiany wynagrodzenia) w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów w okolicznościach wskazanych w ust. 6, wraz z jego uzasadnieniem zawierającym:1) wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Dostawcy powinno ulec zmianie;2) dowody na to, że wzrost lub obniżenie kosztów miało wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy;3) wskazanie daty, od której zmiana powinna nastąpić.

8. Odbiorca zastrzega, iż Dostawca nie będzie miał podstawy do zmiany wynagrodzenia wyłącznie z uwagi na zmianę cen materiałów lub kosztów (nawet jeśli osiągnie ona pułap założony w ust. 6), jeśli nie wykaże, że zmiana cen materiałów lub kosztów wpływa na koszt wykonania zamówienia. Przez zmianę cen materiałów lub kosztów należy rozumieć zarówno ich wzrost, jak i ich obniżenie, co za tym idzie zastosowanie klauzuli waloryzacyjnej może powodować odpowiednie zwiększenie, ale także zmniejszenie wynagrodzenia.9. Uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wygasa w dniu zakończenia realizacji umowy.10. Strony podpiszą aneks w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po wykazaniu prawidłowej kwoty zmiany wysokości wynagrodzenia Dostawcy. Zmiana wysokości wynagrodzenia Dostawcy obowiązywać będzie nie wcześniej niż od dnia, od którego zmiana mogła nastąpić, zgodnie z ust. 6.11. Zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Dostawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w okolicznościach wskazanych w ust. 6, zobowiązany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej (albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie papierowej) przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub treści SWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/11/2022