Υπηρεσίες - 668935-2021

28/12/2021    S252

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Μετάδοση σημάτων για σκοπούς οπτικοακουστικών δραστηριοτήτων και πληροφορικής μεταξύ αφενός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφετέρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του κτιρίου Résidence Palace.

2021/S 252-668935

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (ΓΔΕ), Directorate for Media, Audiovisual Unit
Ταχ. διεύθυνση: Rue Wiertz 60
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE Belgique / België
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Jacques Zajdenband, Martens Building, office 04P067
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: media-tenders@ep.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9647
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9647
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Μετάδοση σημάτων για σκοπούς οπτικοακουστικών δραστηριοτήτων και πληροφορικής μεταξύ αφενός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφετέρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του κτιρίου Résidence Palace.

Αριθμός αναφοράς: COMM/AWD/2021/472
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
64200000 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Η Μονάδα Οπτικοακουστικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτίθεται να αναθέσει δημόσια σύμβαση για τη μετάδοση σημάτων για οπτικοακουστικούς σκοπούς και σκοπούς πληροφορικής μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του κτιρίου Résidence Palace, αφετέρου.

Το τμήμα μηχανικής της οπτικοακουστικής μονάδας είναι υπεύθυνο για τα οπτικοακουστικά συστήματα και τον εξοπλισμό πληροφορικής που σχετίζονται με όλους τους τομείς δραστηριότητας υπό την ευθύνη του στις εγκαταστάσεις των Βρυξελλών και του Στρασβούργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι τομείς αυτοί καλύπτουν κατά προσέγγιση:

• παροχή θεσμικής οπτικοακουστικής κάλυψης των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Συνεδριάσεις ολομέλειας, συνεδριάσεις επιτροπών, ...·

• παρουσίαση και αναμετάδοση αυτών των δραστηριοτήτων,

• τήρηση οπτικοακουστικού μητρώου των δραστηριοτήτων του οργάνου,

• παροχή τεχνικής βοήθειας σε οπτικοακουστικά μέσα που καλύπτουν τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο παράρτημα I — Τεχνικές προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 600 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
64228100 Υπηρεσίες μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE Belgique / België
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Βρυξέλλες

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Βλέπε συγγραφή υποχρεώσεων στα έγγραφα της σύμβασης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 600 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Τρεις ανανεώσεις διάρκειας 12 μηνών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στη συγγραφή υποχρεώσεων στα έγγραφα της σύμβασης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο σχέδιο της σύμβασης-πλαίσιο στα έγγραφα της σύμβασης.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 04/03/2022
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Γαλλικά, Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 09/03/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διοργανωθεί διαδικτυακά μέσω βιντεοδιάσκεψης στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής. Απαντώντας στην αίτηση συμμετοχής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου media-tenders@ep.europa.eu , οι φορείς θα λάβουν επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία θα περιλαμβάνει σύνδεσμο Webex.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να παραστούν πρέπει να το γνωστοποιήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση media-tenders@europarl.europa.eu το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στις «προϋποθέσεις υποβολής προσφορών» στα έγγραφα της σύμβασης.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:

2025

VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Μια υποχρεωτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις των Βρυξελλών θα πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου 2022 στις 14:00, τοπική ώρα Βρυξελλών. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές περιστάσεις λόγω της πανδημίας της νόσου Covid-19, το Κοινοβούλιο ενδέχεται να κρίνει σκόπιμο να τροποποιήσει τις προβλεπόμενες ημερομηνίες για τις υποχρεωτικές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις ή να προβεί σε νέες ρυθμίσεις, όπως μια εικονική επίσκεψη με βιντεοδιάσκεψη στις σχετικές τεχνικές εγκαταστάσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, οι νέες ημερομηνίες ή οι νέες ρυθμίσεις θα σας κοινοποιηθούν σε αυτόν τον ιστότοπο στη διεύθυνση https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9647, όπου είναι δυνατή η πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού. Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο σημείο 4 στις «Προϋποθέσεις για την υποβολή προσφορών» στα έγγραφα της σύμβασης για λεπτομερείς πληροφορίες.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Πόλη: Strasbourg
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: Boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/12/2021