Leveringen - 66897-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Ag. Ioannis Rentis: Medische apparatuur

2019/S 030-066897

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
2i Y.PE. Peiraios kai Aigaioy
Thibon 196 - 198
Ag. Ioannis Rentis
182 33
Griekenland
Contactpersoon: 2i Y.PE. Peiraios kai Aigaioy
Telefoon: +30 2132004279
E-mail: mpelessis@2dype.gr
Fax: +30 2132004292
NUTS-code: EL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://2dype.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ν.Π.Δ.Δ.
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Νοτίου Αιγαίου.

Referentienummer: ΔΘΝ4/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Προμήθεια των υπ' αριθμ. 33, 36 και 51 τμημάτων της διακήρυξης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Νοτίου Αιγαίου.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 24 855.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Τμήμα 33: Τροχός γύψου.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Τμήμα 33: Τροχός γύψου.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Προμήθεια Εξοπλισμού για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο»

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Τμήμα 36: Διαγνωστικό σετ επιτοίχιο, θερμόμετρο υπερύθρων, ωτοσκόπιο επιτοίχιο, δερματοσκόπιο.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Τμήμα 36: Διαγνωστικό σετ επιτοίχιο.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Προμήθεια Εξοπλισμού για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο»

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Τμήμα 51: Χολερυθρινόμετρο αναίμακτο.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Τμήμα 51: Χολερυθρινόμετρο αναίμακτο.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Προμήθεια Εξοπλισμού για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο»

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 192-394682
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ΔΘΝ4/2017(ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7034/31-1-2019)
Benaming:

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Νοτίου Αιγαίου.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 19
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ανανιάδης Γ. Ε.Ε.
Χαραλάμπου Μούσκου 21
Θεσσαλονίκη
546 34
Griekenland
NUTS-code: EL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24 855.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Griekenland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019