Leveringen - 66903-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Slovenië-Kranj: Röntgenapparatuur

2019/S 030-066903

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Osnovno zdravstvo Gorenjske
5165792000
Gosposvetska ulica 9
Kranj
4000
Slovenië
Contactpersoon: urska.pintar@ozg-kranj.si
Telefoon: +386 42082516
E-mail: urska.pintar@ozg-kranj.si
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ozg-kranj.si

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Digitalni RTG aparat in PACS/RIS sistem

Referentienummer: JN_35/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Digitalni RTG aparat in PACS/RIS sistem (nakup digitalnega aparata, dobava, vgradnja, odstranitev starega in vzdrževanje).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 321 950.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

ZD Škofja Loka

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Digitalni RTG aparat in PACS/RIS sistem (nakup digitalnega aparata, dobava, vgradnja, odstranitev starega in vzdrževanje).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Naročnik je izvedel javno naročilo po konkurenčnem postopku s pogajanji iz razlogov navedenih v točki b) prvega odstavka 44. člena ZJN-3 za »Nakup dveh RTG aparatov z vzdrževanjem.

Naročnik je izvedel javno naročilo za »Digitalni RTG aparat in PACS/RIS sistem« po odprtem postopku, oznaka javnega naročila JN_01/2018, objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN007039/2018-B01 z dne 10.10.2018. Do roka za oddajo ponudb je naročnik prejel eno ponudbo in sicer ponudnika Interexport d.o.o., Potok pri Komendi 12, 1218 Komenda, SLOVENIJA. Nepravočasnih ponudb, sprememb ponudb in umika ponudb ni bilo. Naročnik je po pregledu ponudbe ugotovil, da ponudba presega naročnikova zagotovljena sredstva in sprejel odločitev o zaključku postopka brez izbire ponudbe. Na podlagi navedenega sme naročnik v skladu s točko b) prvega odstavka 44. člena ZJN-3 izvesti javno naročilo po konkurenčnem postopku s pogajanji. Glede na to, da je naročnik v postopek vključil ponudnika, ki je edini oddal ponudbo za javno naročilo po odprtem postopku JN_01/2018 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje, zanj ne obstajajo razlogi za izključitev ter je v predhodnem izvedenem odprtem postopku predložil ponudbo v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročila, naročniku ni treba objaviti obvestila o javnem naročilu.

Do roka za oddajo ponudb je naročnik prejel eno ponudbo in sicer ponudbo ponudnika Interexport d.o.o., Potok pri Komendi 12, 1218 Komenda, SLOVENIJA. Nepravočasnih ponudb, sprememb ponudb in umika ponudb ni bilo. Naročnik je po pregledu ponudbe in izvedenih poganjanjih ugotovil, da je ponudba dopustna, zato je naročnik sprejel odločitev, da javno naročilo odda zgoraj navedenemu ponudniku.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 019-040778
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Interexport, mednarodna trgovina, d.o.o.
5101956000
Potok pri Komendi 12
Komenda
1218
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 279 918.04 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 321 950.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
Kranj
4000
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019