Leveringen - 66908-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Bloedplasmafilters

2019/S 030-066908

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla
90006399
J. Sütiste tee 19
Tallinn
13419
Estland
Contactpersoon: Berit Silvet
Telefoon: +372 6172012
E-mail: berit.silvet@regionaalhaigla.ee
NUTS-code: EE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.regionaalhaigla.ee

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leukotsüütide eemaldamise filtersüsteemid ja trombotsüütide säilituslahused

Referentienummer: 203346
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141630
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Leukotsüütide eemaldamise filtersüsteemide ja trombotsüütide säilituslahuste ostmine

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 105 270.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leukotsüütide eemaldamise filtersüsteemid

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141630
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leukotsüütide eemaldamise filtersüsteemide ostmine

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trombotsüütide säilituslahused

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33695000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Põhja-Eesti Regionaalhaigla

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Trombotsüütide säilituslahuste ostmine

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 239-545414
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019/9-5.4/23-1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Trombotsüütide säilituslahused

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Aktsiaselts Surgitech
10453754
Pärnu mnt 148
Tallinn
11317
Estland
E-mail: christi@surgitech.ee
NUTS-code: EE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 105 270.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019