Leveringen - 66913-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Nederland-Zwolle: Persoonlijke uitrusting

2019/S 030-066913

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Politie
111668359
Hanzelaan 150
Zwolle
8017 JG
Nederland
Contactpersoon: Nicky de Haan
E-mail: nicky.de.haan@politie.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.politie.nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Transportboeihouder

Referentienummer: PU1501
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35810000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Opdracht omvat de Levering van de Transportboeihouder, het doorvoeren van Modificaties aan dit Product en het ontwikkelen, produceren en leveren van Maatwerkproducten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raming van 25 000 stuks Transportboeihouders over de maximale looptijd van de Raamovereenkomst

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteitscasus / Weging: 150
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Politie heeft op de openbare aanbesteding Koppel en toebehoren, Perceel 2 Transportboeihouder, vier inschrijvingen ontvangen die niet geschikt waren. Deze inschrijvingen voldeden namelijk niet aan de gestelde eisen aan de opdracht. Met deze 4 inschrijvers is een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging gestart conform art. 2.37 van de Aanbestedingswet 2016. Hierbij zijn de voorwaarden van de opdracht ongewijzigd gebleven ten opzichte van de openbare procedure.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Transportboeihouder

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Terpstra Sales Agency BV
Marathon 11 G
Hilversum
1213 PG
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bevoegde instantie beroepsprocedures
Postbus 20302
's-Gravenhage
2500 EH
Nederland
Telefoon: +31 703813131
E-mail: voorlichtingrechtbank@sgrarr.drp.minjus.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019