Leveringen - 66915-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Hässleholm: Kalksteen, gips en krijt

2019/S 030-066915

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Hässleholms kommun
212000-0985
Nytorget 1
Hässleholm
281 31
Zweden
Contactpersoon: Gert-Åke Gunnarsson
Telefoon: +46 451268098
E-mail: gert-ake.gunnarsson@hassleholm.se
NUTS-code: SE224

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hassleholm.se/

I.1)Naam en adressen
Osby kommun
212000-0902
Västra storgatan 35
Osby
283 31
Zweden
Contactpersoon: Daniel Oredsson
E-mail: daniel.oredsson@ostragoinge.se
NUTS-code: SE224

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.osby.se/

I.1)Naam en adressen
Östra Göinge kommun
212000-0860
Storgatan 4
Broby
289 41
Zweden
Contactpersoon: Daniel Oredsson
E-mail: daniel.oredsson@ostragoinge.se
NUTS-code: SE224

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ostragoinge.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kalk

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44920000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hässleholms kommun utför en samordnad upphandling av Kalk, leveranser samt kalkspridning med båt och helikopter.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 600 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44920000
44921000
44921200
44921210
44921300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE224
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hässleholms kommun utför en samordnad upphandling av Kalk, leveranser samt kalkspridning med båt och helikopter.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 243-554627
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Kalk

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Movab AB
556674-6391
Pilåkersgatan 32A
Landskrona
261 41
Zweden
E-mail: goran.lilja@movab.nu
NUTS-code: SE224
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 600 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Malmö och migrationsdomstol
Kalendegatan 6
Malmö
211 35
Zweden
Telefoon: +46 40353500
E-mail: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Fax: +46 40972490

Internetadres: www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019