Leveringen - 66926-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Vantaa: Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend gebruik

2019/S 030-066926

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Vantaan kaupunki
0124610-9
PL 1100
Vantaa
01030
Finland
Contactpersoon: Tarja Kokkonen
Telefoon: +358 983911
E-mail: tarja.kokkonen@vantaa.fi
NUTS-code: FI1B1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vantaa.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CAD/CAM-kuvantamis- ja jyrsintälaitteiston hankinta

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33130000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on CAD/CAM-kuvantamis- ja jyrsintälaitteistot käyttövalmiiksi asennettuna Vantaan kaupungin suun terveydenhuollon käyttöön.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohteena on CAD/CAM-kuvantamis- ja jyrsintälaitteisto käyttövalmiiksi asennettuna Vantaan kaupungin suun terveydenhuollon käyttöön.

Laitteistokokonaisuuteen tulee sisältyä:

– CAD/CAM-suunnittelu- ja jyrsintälaitteisto

– Tarvittava ohjelmisto

– IT-laitteisto ja verkko

– Käyttö- ja huoltokoulutus.

Laitteistoja hankitaan ensin yksi (1) kappale ja varataan optio toisen laitteen hankintaan myöhempänä ajankohtana.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 188-424375
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

CAD/CAM kuvantamis- ja jyrsintälaitteiston hankinta

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hammasväline Oy
0881266-0
Espoo
Finland
NUTS-code: FI1B1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019