Services - 669274-2022

02/12/2022    S233

България-Етрополе: Услуги чрез сигнално-охранителни системи

2022/S 233-669274

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО"ЕТРОПОЛЕ"
Национален регистрационен номер: 2016275060314
Пощенски адрес: ул.ХРИСТО БОТЕВ №.9
Град: гр.Етрополе
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 2180
Държава: България
Лице за контакт: IVAN LAKOV IVANOV
Електронна поща: dl_etropole@abv.bg
Телефон: +359 72062350
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://dgs-etropole.uzdp.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/26485
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: Териториално поделение към държавно предприятие
I.5)Основна дейност
Друга дейност: дейности по закона за горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща използване и поддържане, в помещение в административната сграда на ТП „ДГС Етрополе”

II.1.2)Основен CPV код
79711000 Услуги чрез сигнално-охранителни системи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща използване и поддържане 1 (един) брой обемен датчик, в помещение в административната сграда на ТП „ДГС Етрополе”.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 560.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79711000 Услуги чрез сигнално-охранителни системи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

гр. Етрополе, ул. "Христо Ботев" №9

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща използване и поддържане 1 (един) брой обемен датчик, в помещение в административната сграда на ТП „ДГС Етрополе”.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 164-465462
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 69221
Наименование:

„Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща използване и поддържане, в помещение в административната сграда на ТП „ДГС Етрополе”

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
25/11/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: АБ СОЛЮШЪН СЕКЮРИТИ ООД
Национален регистрационен номер: 200686131
Пощенски адрес: ул. Яким Якимов №29, ет.2
Град: гр. Бургас
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: info@absolutionsecurity.bg
Телефон: +359 889889155
Интернет адрес: www.absolutionsecurity.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 560.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 560.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от съобщаването.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша №18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/11/2022