Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 669292-2022

02/12/2022    S233

Roumanie-Sibiu: Services cadastraux

2022/S 233-669292

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Municipiul Sibiu
Numéro national d'identification: 4270740
Adresse postale: Strada: Brukenthal Samuel, nr. 2
Ville: Sibiu
Code NUTS: RO126 Sibiu
Code postal: 550178
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Claudiu Bogdan
Courriel: codruta.sirbu@sibiu.ro
Téléphone: +40 269208886
Fax: +40 269208813
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sibiu.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

SERVICII DE CADASTRU NECESARE REGLEMENTARII SITUATIEI JURIDICE A IMOBILELOR PROPRIETATEA MUNICIPIULUI SIBIU SI A EFECTUARII OPERATIUNILOR NECESARE RECONSTITUIRII DREPTULUI DE PROPRIETATE IN BAZA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR

Numéro de référence: 4270740_2020_PAAPD1141984
II.1.2)Code CPV principal
71354300 Services cadastraux
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Acord cadru de prestari servicii avand ca obiect:

“SERVICII DE CADASTRU NECESARE REGLEMENTARII SITUATIEI JURIDICE A IMOBILELOR PROPRIETATEA MUNICIPIULUI SIBIU SI A EFECTUARII OPERATIUNILOR NECESARE RECONSTITUIRII DREPTULUI DE PROPRIETATE IN BAZA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR”, conform specificatiilor prevazute in caietul de sarcini.

Pentru gestionarea cât mai eficientă a bunurilor ce constituie domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu, este necesară identificarea şi individualizarea imobilelor terenuri și construcții, stabilirea limitelor și suprafețelor reale ale acestora şi înscrierea acestora în cartea funciară. De asemenea, necesitatea și oportunitatea achiziției rezidă și din perspectiva valorificării oportunităților de finanțare din fonduri nerambursabile pentru reabilitarea/ modernizarea infrastucturii și a altor obiective la care sunt necesare lucrări de investiții, una din condițiile de bază în accesarea acestor fonduri fiind înscrierea geometriei imobilelor în cartea funciară.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 20.

Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Valoarea estimata : 970.600,00 lei fara TVA.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Offre la plus basse: 737 700.00 RON / Offre la plus élevée: 768 700.00 RON prise en considération
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO126 Sibiu
Lieu principal d'exécution:

Municipiul Sibiu

II.2.4)Description des prestations:

Prestarea serviciilor, avand ca obiect: “SERVICII DE CADASTRU NECESARE REGLEMENTARII SITUATIEI JURIDICE A IMOBILELOR PROPRIETATEA MUNICIPIULUI SIBIU SI A EFECTUARII OPERATIUNILOR NECESARE RECONSTITUIRII DREPTULUI DE PROPRIETATE IN BAZA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR”.

Valoarea estimata a tuturor contractelor de achiziţie publică subsecvente care se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru este de 970.600,00 lei fara TVA.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: 400,00 lei fara TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 260.000,00 lei fara TVA.

Durata acordului cadru - 24 luni

Cantitatile minime si maxime pentru acordul cadru / contract subsecvent se regasesc in Anexa 1si 2 caietului de sarcini. Moneda: LEI

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 20.

Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 132-323662
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: Subsecvent nr 9
Intitulé:

Contract subsecvent nr 9 Servicii de Cadastru

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
18/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: TOPO CADASTRALA
Numéro national d'identification: 4458800
Adresse postale: Strada Kogălniceanu Mihail, Nr. 22
Ville: Sibiu
Code NUTS: RO126 Sibiu
Code postal: 550138
Pays: Roumanie
Courriel: taban.daniel@geodezie.ro
Téléphone: +40 369424895
Fax: +40 369424895
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 19 400.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 17 700.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: Contract subsecvent nr 8
Intitulé:

Contract subsecvent nr 8 servicii cadastru

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
08/11/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: TOPO CADASTRALA
Numéro national d'identification: 4458800
Adresse postale: Strada Kogălniceanu Mihail, Nr. 22
Ville: Sibiu
Code NUTS: RO126 Sibiu
Code postal: 550138
Pays: Roumanie
Courriel: taban.daniel@geodezie.ro
Téléphone: +40 369424895
Fax: +40 369424895
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 450.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 9 600.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 6
Intitulé:

Contract subsecvent nr.6

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
11/07/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: TOPO CADASTRALA
Numéro national d'identification: 4458800
Adresse postale: Strada Kogălniceanu Mihail, Nr. 22
Ville: Sibiu
Code NUTS: RO126 Sibiu
Code postal: 550138
Pays: Roumanie
Courriel: taban.daniel@geodezie.ro
Téléphone: +40 369424895
Fax: +40 369424895
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 64 400.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 57 200.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: Subsecvent nr 4
Intitulé:

subsecvent nr 4

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
07/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: TOPO CADASTRALA
Numéro national d'identification: 4458800
Adresse postale: Strada Kogălniceanu Mihail, Nr. 22
Ville: Sibiu
Code NUTS: RO126 Sibiu
Code postal: 550138
Pays: Roumanie
Courriel: taban.daniel@geodezie.ro
Téléphone: +40 369424895
Fax: +40 369424895
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 109 450.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 86 600.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 2
Intitulé:

Contract subsecvent nr 2

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
17/03/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: TOPO CADASTRALA
Numéro national d'identification: 4458800
Adresse postale: Strada Kogălniceanu Mihail, Nr. 22
Ville: Sibiu
Code NUTS: RO126 Sibiu
Code postal: 550138
Pays: Roumanie
Courriel: sibiu@geodezie.ro
Téléphone: +40 369424895
Fax: +40 369424895
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 40 700.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 138
Intitulé:

Acord cadru SERVICII DE CADASTRU NECESARE REGLEMENTARII SITUATIEI JURIDICE A IMOBILELOR PROPRIETATEA MUNICIPIULUI SIBIU SI A EFECTUARII OPERATIUNILOR NECESARE RECONSTITUIRII DREPTULUI DE PROPRIETATE IN BAZA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR”

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
18/11/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: DTG ALFA SRL
Numéro national d'identification: RO28114226
Adresse postale: Strada Berindei Ion, Nr. 12, Sector: 2
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 023557
Pays: Roumanie
Courriel: office@dtg.ro
Téléphone: +40 732159938
Fax: +40 213320792
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: TOPO CADASTRALA
Numéro national d'identification: 4458800
Adresse postale: Strada Kogălniceanu Mihail, Nr. 22
Ville: Sibiu
Code NUTS: RO126 Sibiu
Code postal: 550138
Pays: Roumanie
Courriel: sibiu@geodezie.ro
Téléphone: +40 369424895
Fax: +40 369424895
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: IANCU PETRU ADRIAN PFA
Numéro national d'identification: 21083513
Adresse postale: Strada Uzinei, Nr. 836
Ville: Tileagd
Code NUTS: RO111 Bihor
Code postal: 417585
Pays: Roumanie
Courriel: i.petruadrian@yahoo.com
Téléphone: +40 744310518
Fax: +04 0359463223
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 970 600.00 RON
Offre la plus basse: 737 700.00 RON / Offre la plus élevée: 768 700.00 RON prise en considération
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

Contract subsecvent nr 1

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/01/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: TOPO CADASTRALA
Numéro national d'identification: 4458800
Adresse postale: Strada Kogălniceanu Mihail, Nr. 22
Ville: Sibiu
Code NUTS: RO126 Sibiu
Code postal: 550138
Pays: Roumanie
Courriel: sibiu@geodezie.ro
Téléphone: +40 369424895
Fax: +40 369424895
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 65 350.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 3
Intitulé:

Contract subsecvent nr. 3

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
14/09/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: IANCU PETRU ADRIAN PFA
Numéro national d'identification: 21083513
Adresse postale: Strada Uzinei, Nr. 836
Ville: Tileagd
Code NUTS: RO111 Bihor
Code postal: 417585
Pays: Roumanie
Courriel: i.petruadrian@yahoo.com
Téléphone: +40 744310518
Fax: +04 0359463223
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 71 600.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 38 250.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: Contract subsecvent nr 5
Intitulé:

Contract Servicii de cadastru necesare reglementarii situatiei juridice

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/03/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: TOPO CADASTRALA
Numéro national d'identification: 4458800
Adresse postale: Strada Kogălniceanu Mihail, Nr. 22
Ville: Sibiu
Code NUTS: RO126 Sibiu
Code postal: 550138
Pays: Roumanie
Courriel: taban.daniel@geodezie.ro
Téléphone: +40 369424895
Fax: +40 369424895
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 74 400.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 7
Intitulé:

„SERVICII DE CADASTRU NECESARE REGLEMENTARII SITUATIEI JURIDICE A IMOBILELOR PROPRIETATEA MUNICIPIULUI SIBIU SI A EFECTUARII OPERATIUNILOR NECESARE RECONSTITUIRII DREPTULUI DE PROPRIETATE IN BAZA LEGILOR FONDULUI FUNCIAR”

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/08/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: TOPO CADASTRALA
Numéro national d'identification: 4458800
Adresse postale: Strada Kogălniceanu Mihail, Nr. 22
Ville: Sibiu
Code NUTS: RO126 Sibiu
Code postal: 550138
Pays: Roumanie
Courriel: taban.daniel@geodezie.ro
Téléphone: +40 369424895
Fax: +40 369424895
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 500.00 RON
Valeur totale du marché/du lot: 3 000.00 RON
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire.

Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

2. Ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, Formularul 1 – Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform RGPD

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Municipiul Sibiu
Adresse postale: Strada: Brukenthal Samuel, nr. 2
Ville: Sibiu
Pays: Roumanie
Courriel: claudiu.bogdan@sibiu.ro
Téléphone: +40 269208886
Fax: +40 269208813
Adresse internet: www.sibiu.ro
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/11/2022