Leveringen - 66932-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Zegrze: Diverse voedingsmiddelen

2019/S 030-066932

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
142917040
ul. Juzistek 2
Zegrze
05-131
Polen
Contactpersoon: Grażyna Pituła
Telefoon: +48 261883895
E-mail: jw4809.zp@ron.mil.pl
Fax: +48 261883868
NUTS-code: PL912

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.26wog.wp.mil.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Jednostka Wojskowa
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych oraz ryb świeżych i mrożonych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu

Referentienummer: ZP/4/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15800000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych oraz ryb świeżych i mrożonych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 128 416.40 PLN / Hoogste offerte: 139 407.00 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL92
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grupa Zabezpieczenia: Zegrze ul. Juzistek 2, Warszawa - Wesoła ul. Okuniewska 1, Kazuń Nowy Gmina Czosnów, Przasnysz ul. Makowska 69, Ciechanów ul. Wojska Polskiego 54

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Zakup i dostawa ryb świeżych i mrożonych

2. Szczegółowy wykaz ilości przedmiotu zamówienia określa Formularz cenowy – załącznik nr 2B do SIWZ.

3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy – załącznik nr 5 B do SIWZ.

4. Wymogi, termin przydatności do spożycia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w części „Opis przedmiotu zamówienia” – stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

5. Ilości przedmiotu zamówienia:

Karp świeży tusza kg 110

Pstrąg tusza kg 110

Łosoś filet kg 100

Sandacz mrożony filet kg 120

Dorsz atlantycki mrożony filet kg 1690

Morszczuk mrożony filet kg 1250

Mintaj mrożony filet kg 1110

Śledzie solone matiasy filety kg 720

Pstrąg wędzony patroszony kg 130

Łosoś wędzony filet kg 26

Makrela wędzona tusza kg 360

Śledź marynowany kg 270

Śledź po kaszubsku kg 170

Tuńczyk w sosie własnym kg 120

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Prawo opcji

1. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym (załącznik nr 2 B) oraz przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji do pełnej wysokości zamówienia podstawowego. Zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym realizowane będzie przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na zamówienie podstawowe według cen jednostkowych i na zasadach określonych w zamówieniu podstawowym.

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę w jakim zakresie zostanie on zobowiązany wykonać zamówienie określone w zamówieniu opcjonalnym.

3. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. Skorzystanie z prawa opcji rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji zamówienia opcjonalnego. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4. Skorzystanie z prawa opcji zwiększenia asortymentu będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy na zamówienie podstawowe w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrywania osób żywionych. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej 2- tygodniowym wyprzedzeniem.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 199-450661
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Zakup i dostawa ryb świeżych i mrożonych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„UNIFREEZE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miesiączkowo nr 110
Górzno
87-320
Polen
NUTS-code: PL61
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 128 416.40 PLN / Hoogste offerte: 139 407.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019