Leveringen - 66942-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Örnsköldsvik: Wielladers

2019/S 030-066942

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Örnsköldsviks kommun
212000-2445
Järnvägsgatan 6
Örnsköldsvik
891 88
Zweden
Telefoon: +46 660-88378
E-mail: tord.strandberg@ornskoldsvik.se
NUTS-code: SE3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ornskoldsvik.se

Adres van het kopersprofiel: https://www.e-avrop.com/ovik/e-Upphandling/Default.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Hjullastare, demo eller begagnad L60 eller likvärdig

Referentienummer: 19-002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144710
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandling av hjullastare, demo eller begagnad L60 eller likvärdig.

Max 5 år.

Max 5 000 timmar.

Garanti tid; min 0,5 år

Serviceorganisation: Inställelsetid max 24 h.

Fritt levererat DDP 2010: Örnsköldsvik Airport, Gideå.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 369 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144710
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandling av hjullastare, demo eller begagnad L60 eller likvärdig.

Max 5 år.

Max 5 000 timmar.

Garanti tid; min 0,5 år

Serviceorganisation: Inställelsetid max 24 h.

Fritt levererat DDP 2010: Örnsköldsvik Airport, Gideå.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Hjullastare, demo eller begagnad L60 eller likvärdig

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Swecon Anläggningsmaskiner
556575-1137
Tegelbruksvägen 1
Arnäsvall
891 25
Zweden
Telefoon: +46 730261127
E-mail: stefan.bergstrom@swecon.com
NUTS-code: SE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 369 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
Härnösand
871 27
Zweden
Telefoon: +46 611-460600
E-mail: forvaltningsratteniharnosand@dom.se
Fax: +46 611-511820

Internetadres: http://www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019