Dostawy - 669469-2021

28/12/2021    S252

Hiszpania-Madryt: Pompy ściekowe

2021/S 252-669469

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
Krajowy numer identyfikacyjny: A28476208
Adres pocztowy: Maldonado 58
Miejscowość: Madrid
Kod NUTS: ES300 Madrid
Kod pocztowy: 28006
Państwo: Hiszpania
Osoba do kontaktów: Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)
E-mail: contratacion@tragsa.es
Tel.: +34 913963667
Faks: +34 913969172
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tragsa.es
Adres profilu nabywcy: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=zgZe2sUr3Firz3GQd5r6SQ%3D%3D
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Otras Entidades del Sector Público
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Suministro de electrobombas sumergibles de aguas negras para la obra: Proyecto modificado nº1 de las obras de reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y red de saneamiento del área metropolitana de Valencia. Modificación de la acequia de Favara y sistema interceptor de pluviales en el ámbito del colector oeste. Fase I (Valencia).

Numer referencyjny: TSA000072003
II.1.2)Główny kod CPV
42122220 Pompy ściekowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Suministro de electrobombas sumergibles de aguas negras para la obra: Proyecto modificado nº1 de las obras de reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y red de saneamiento del área metropolitana de Valencia. Modificación de la acequia de Favara y sistema interceptor de pluviales en el ámbito del colector oeste. Fase I (Valencia).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 418 832.60 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES523 Valencia / València
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

La ejecución del contrato se verificará en los términos municipales de Silla, Beniparrell, Albal, Catarroja, Alfafar, y Sedaví(Valencia).. .

II.2.4)Opis zamówienia:

Suministro de electrobombas sumergibles de aguas negras para la obra: Proyecto modificado nº1 de las obras de reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y red de saneamiento del área metropolitana de Valencia. Modificación de la acequia de Favara y sistema interceptor de pluviales en el ámbito del colector oeste. Fase I (Valencia).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Garantía de los equipos ofertados / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Precio / Waga: 95
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 418 832.60 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Se podrá prorrogar la ejecución del contrato previo acuerdo por ambas partes.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Capacidad de obrar

No prohibición para contratar

No estar incurso en incompatibilidades

Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cifra anual de negocio

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Umbral: 370000. Expresión: Ver PCAP

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

- Trabajos realizados

- Otros

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Umbral: 300000. Expresión: Ver PCAP

. Expresión: Ver PCAP

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: Será obligatorio para el adjudicatario la emisión de toda la documentación relacionada con el mismo, de forma electrónica y en caso de ser necesario el papel a usar será reciclado

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 223-586927
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/01/2022
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Hiszpański
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/01/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Sala Unidad Central de Contratación (Telemática)

Datos de Dirección:

Calle: C/ Maldonado, 58 Planta Baja

CP: 28006

Población: Madrid

País: España

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Descripción: Debido a la situación especial provocada por el COVID19, las aperturas de ofertas se celebran de forma telemática

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Adres pocztowy: Avda General Perón nº 38 - 8ª Planta
Miejscowość: Madrid
Kod pocztowy: 28071
Państwo: Hiszpania
E-mail: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
Tel.: +34 913491319
Faks: +34 913491441
Adres internetowy: https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Adres pocztowy: Avda General Perón nº 38 - 8ª Planta
Miejscowość: Madrid
Kod pocztowy: 28071
Państwo: Hiszpania
E-mail: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es
Tel.: +34 913491319
Faks: +34 913491441
Adres internetowy: https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Directorio.aspx
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2021