TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Werken - 66951-2018

14/02/2018    S31    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Straatsburg: Bouwen van middelbare school

2018/S 031-066951

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Département du Bas-Rhin
Mission éducation, sport et jeunesse — secteur immobilier, service construction, place du Quartier Blanc
Strasbourg Cedex 9
67964
Frankrijk
Telefoon: +33 388766767
E-mail: francis.volkringer@bas-rhin.fr
Fax: +33 388766798
NUTS-code: FRF11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bas-rhin.fr/acces-direct/les-marches-publics

Adres van het kopersprofiel: https://alsacemarchespublics.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://alsacemarchespublics.eu
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Département du Bas-Rhin
Mission éducation, sport et jeunesse — secteur immobilier — service construction
Strasbourg Cedex 9
Frankrijk
Contactpersoon: M. Maxime Schall
Telefoon: +33 388766534
E-mail: maxime.schall@bas-rhin.fr
Fax: +33 388766798
NUTS-code: FRF11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bas-rhin.fr/acces-direct/les-marches-publics

Adres van het kopersprofiel: https://alsacemarchespublics.eu

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://alsacemarchespublics.eu
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Département du Bas-Rhin, direction des finances et de la commande publique — service de la commande publique
Hôtel du département — place du Quartier Blanc — bureau 4129 D
Strasbourg Cedex 9
67964
Frankrijk
E-mail: francis.volkringer@bas-rhin.fr
NUTS-code: FRF11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://alsacemarchespublics.eu

Adres van het kopersprofiel: http://www.bas-rhin.fr/acces-direct/les-marches-publics

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Restructuration du collège Galilée à LINGOLSHEIM

Referentienummer: 00003810
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214220
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

L'opération consiste à restructurer le bâtiment existant construit et mis en service en 1995, et principalement à renforcer les structures béton existantes pour pallier des défauts structurels importants. Outre le cœur de l'intervention que constituent les reprises structurelles, l'opération intègre également un certain nombre de réaménagements intérieurs, des interventions sur le clos couvert, une rénovation de l'ensemble des salles de classe et locaux avec mise à niveau des installations techniques, la mise aux normes ERP exigibles en matière de sécurité incendie et accessibilité.

Une mise aux normes par rapport à la réglementation thermique en vigueur, la restructuration de la demi-pension et une remise à niveau de la cour et des aménagements extérieurs complètent les interventions.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 401 100.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gros-œuvre — démolitions structurelles

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de démolition, gros-œuvre et reprises en sous œuvre en charpente métallique.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 687 100.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Charpente métallique

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de charpente métallique.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 194 400.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Curage — démolitions non structurelles

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de curage et de démolition.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 800.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Couverture — étanchéité — zinguerie

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de couverture — étanchéité et zinguerie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 394 900.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Échafaudage

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Installation d'un échafaudage et repliement des installations.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 32 900.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Isolation thermique par l'extérieur

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45321000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux d'isolation thermique par l'extérieur.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 133 600.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiserie extérieures aluminium

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et pose de menuiseries extérieures en aluminium.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 558 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Occultation — protections solaires

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45212190
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux d'occultation et de protections solaires.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 119 700.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cloisons — doublages — faux-plafonds

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421141
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de cloisonnement, de doublages et de pose de faux-plafonds.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 525 600.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiseries intérieures — agencement

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de menuiserie intérieure et agencement.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 194 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Serrurerie — métallerie

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44316500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de serrurerie et métallerie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 75 800.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carrelage — faïence

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45431000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de carrelage.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 53 900.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pierre (ardoise en opus incertum)

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45431100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dépose et repose du revêtement en pierres existant.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 89 800.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Revêtement de sols souples

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45432100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de fourniture et pose de revêtement de sols.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 152 600.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Peinture

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de peinture intérieure.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 124 700.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nettoyage de mise en service

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nettoyage de mise en service.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 21 900.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sanitaire — assainissement

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45232460
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux d'installation sanitaire et travaux d'assainissement.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: P / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 257 800.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chauffage — ventilation

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de chauffage et de ventilation.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 339 100.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ascenseur

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45313100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de mise aux normes d'un ascenseur.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Électricité — courants faibles et forts

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45311200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux d'installations électriques.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 840 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Équipement de cuisine: cuisson

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39221000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et installation d'équipements de cuisson.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 55 300.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Équipement de cuisine: distribution

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39221000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et installation d'équipement de cuisine: distribution.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 64 300.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Équipement de cuisine: laverie

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39221000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et installation de cuisine: laverie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 44 900.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Voiries

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de voirie, pose d'enrobés.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 179 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Espaces verts

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112710
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux d'aménagement d'espaces verts.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Prix des prestations / Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 21 900.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modulaires

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Démontage des bâtiments modulaires.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 145 600.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 19
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Formulaire DC1 ou équivalent: lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses co-traitants.

Formulaire DC2 ou équivalent: déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.

Redressement judiciaire: le candidat produit la copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Liste et description succincte des critères de sélection: une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles (ou DC2).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Déclaration de chiffre d'affaires: déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles;

Références de travaux similaires: une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Eventuele minimumeisen:

Pour le lot nº 01: le Qualibat 2112 est exigé.

Pour le lot nº 02: le Qualibat 2412 est exigé.

Pour le lot nº 04: les Qualibat 3152 et 3213 sont exigés.

Pour le lot nº 05: le Qualibat 1412 est exigé.

Pour le lot nº 06: le Qualibat 7132 est exigé.

Pour le lot nº 07: le Qualibat 3522 est exigé.

Pour le lot nº 08: le Qualibat 4532 est exigé.

Pour le lot nº 09: les Qualibat 4132 et 6612 sont exigés.

Pour le lot nº 10: le Qualibat 4322 est exigé.

Pour le lot nº 11: le Qualibat 4412 est exigé.

Pour le lot nº 12: les Qualibat 6312 et 6252 sont exigés.

Pour le lot nº 13: le Qualibat 6412 est exigé.

Pour le lot nº 14: les Qualibat 6223 et 6252 sont exigés.

Pour le lot nº 15: le Qualibat 6112 est exigé.

Pour le lot nº 17: les Qualibat 5112 et 1322 sont exigés.

Pour le lot nº 18: les Qualibat 5312, 5322 et 5432 sont exigés.

Pour le lot nº 19: le Qualibat 6112 est exigé.

Pour le lot nº 20: le Qualifelec E3 C3 est exigé.

Pour le lot nº 24: les Qualibat 1341 et1342 sont exigés.

Pour le lot nº 25: le Qualipaysage p 110 ou le Qualibat 1351 est exigé.

L'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Pour les lots 01; 02; 03; 04; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 20 et 24, les prestations comportent les conditions d'exécution suivantes: en application de l'article 38 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015, le Conseil départemental du Bas-Rhin souhaite promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et lutter contre le chômage. Les entreprises qui soumissionnent s'engagent à mobiliser, pour la durée du marché, des personnes en parcours d'insertion. L'action d'insertion sera déployée sur la base de la présentation faite dans le CCAP.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/03/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/03/2018
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Critères de sélection des candidatures: capacités techniques, financières et professionnelles.

Les sous-critères pour l'analyse de l'offre sont détaillés au règlement de consultation. Conformément à la législation française, l'ouverture des plis n'est pas publique. Les variantes libres sont interdites. Une variante est imposée pour le lot 4. L'absence de réponse à la variante imposée du lot 4 entraine l'irrégularité de l'offre de base. Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement, sous forme électronique, à l'adresse suivante: https://alsacemarchespublics.eu

Les candidats souhaitant proposer une offre pour les lots 01-02-03-07-13-17-18-20 et 26 devront obligatoirement procéder à une visite des lieux d'exécution du marché, les candidats pourront choisir l'une des deux dates proposées:

— le 27.2.2018 à 14:00,

— le 6.3.2018 à 14:00.

Pour obtenir les renseignements afin d'effectuer cette visite, ils devront s'adresser à:

M. Michel Girold Architecte, 19 rue des Francs-Bourgeois, 67000 Strasbourg, Tél: +33 388232240, mail: girold@wanadoo.fr

À l'issue de cette visite obligatoire, une attestation de passage sera délivrée aux candidats. Cette attestation devra nécessairement être jointe à l'offre.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif (TA) de Strasbourg
31 avenue de la Paix, BP 1038
Strasbourg Cedex
67070
Frankrijk
Telefoon: +33 388212323
E-mail: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Fax: +33 388364466

Internetadres: http://strasbourg.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Référé pré-contractuel jusqu'à la signature du contrat. Recours en annulation dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet de la candidature ou de l'offre. Recours de plein contentieux dans un délai de 2 mois à compter de la publicité de la signature du contrat et suspension de la validité du contrat le cas échéant. Référé contractuel par toute personne ayant un intérêt à agir dans les 31 jours suivant la publication d'un avis d'attribution ou à défaut, dans les 6 mois suivant la notification du marché. Recours indemnitaire dans le délai de déchéance quadriennale, après demande préalable au pouvoir adjudicateur. Organe chargé des procédures de médiation en cas de différends ou litiges sur la passation des marchés: TA Strasbourg (article L.211-4 code de justice administrative), Cf. adresse supra.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018