TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Werken - 66952-2018

14/02/2018    S31    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Loviisa: Bouwwerkzaamheden

2018/S 031-066952

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Loviisan kaupunki
0203263-9
Mannerheiminkatu 4
Loviisa
07900
Finland
Contactpersoon: Jari Kiema
E-mail: jari.kiema@polartek.fi
NUTS-code: FI1B1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.loviisa.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bem.buildercom.net/download-doc-distribution/6f972c42-9549-4a1d-8ed1-7716ee565c16
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/loviisa?id=163493&tpk=1d052742-265f-4cda-9ed9-9a5fae778da1
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Loviisa - Koskenkylän koulu -hanke, Vanhan koulun ja Taitotalon peruskorjaus, rakennusautomaatiourakka

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Loviisan kaupunki pyyttää tarjoustanne Koskenkylän Vanhan koulun ja Taitotalon peruskorjaukseen.

- Vanha koulu:

Bruttoala: 726,0 m2.

Kerrosala: 714,5 m2.

Huoneistoala: 669,0 m2.

Tilavuus: 2 700,0 m3.

- Taitotalo:

Bruttoala: 465,5 m2.

Kerrosala: 465,5 m2.

Huoneistoala: 430 m2.

Tilavuus: 1 800 m3.

Hankkeen toteutusmuoto on jaettu urakka.

Tämä hankintailmoitus ja kilpailutus pitää sisällään kyseisen hankkeen rakennusautomaatiotyöt.

Rakennusautomaatiourakka on sivu-urakka, joka alistetaan pääurakkaan alistussopimuksella. Pääurakkaan alistettavat muut sivu-urakat (kilpailutetaan erillisinä hankintoina):

- Putkiurakka

- Ilmanvaihtourakka

- Sähköurakka.

Rakennusajankohta: 1.6.2019-31.12.2019.

Avoin menettely:

- Pisteytys kokonaishinnan mukaan (halvin hinta).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Loviisan kaupunki pyyttää tarjoustanne Koskenkylän Vanhan koulun ja Taitotalon peruskorjaukseen.

- Vanha koulu:

Bruttoala: 726,0 m2.

Kerrosala: 714,5 m2.

Huoneistoala: 669,0 m2.

Tilavuus: 2 700,0 m3.

- Taitotalo:

Bruttoala: 465,5 m2.

Kerrosala: 465,5 m2.

Huoneistoala: 430 m2.

Tilavuus: 1 800 m3.

Hankkeen toteutusmuoto on jaettu urakka.

Tämä hankintailmoitus ja kilpailutus pitää sisällään kyseisen hankkeen rakennusautomaatiotyöt.

Rakennusautomaatiourakka on sivu-urakka, joka alistetaan pääurakkaan alistussopimuksella. Rakennusautomaatiourakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset automaatiotyöt ja muut asiakirjoissa rakennusautomaatiourakkaan osoitetut työt ja velvoitteet.

Pääurakkaan alistettavat muut sivu-urakat (kilpailutetaan erillisinä hankintoina):

- Putkityöt

- Ilmanvaihtourakka

- Sähköurakka.

Rakennusajankohta: 1.6.2019-31.12.2019.

Rakennushanke rakennetaan Terve talo -periaatteita noudattaen.

Samalle tontille vanhan koulun yhteyteen rakennetaan laajennusosa, joka yhdistyy vanhaan kouluun yhdyskäytävällä. Laajennusosasta on erilliset tarjouskilpailut käynnissä samanaikaisesti tämän tarjouskilpailun kanssa. Laajennusosan on määrä valmistua 31.5.2019. Loviisan kaupungilla on saman aikaisesti käynnissä myös kaksi (2) muuta kouluhanketta (SSC-hankkeet), joista on käynnissä erilliset tarjouskilpailut.

Avoin menettely:

- Pisteytys kokonaishinnan mukaan (halvin hinta).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/06/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Loviisan kaupungilla on käynnissä samanaikaisesti neljän (4) eri kouluhankkeen kilpailutukset.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds, Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Tarjoukset avataan ja käsitellään tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen tilaajan erillisessä kokouksessa, jossa ei saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018