Leveringen - 66952-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Rennes: Modulair meubilair

2019/S 030-066952

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Direction interrégionale des services pénitentiaires
18 bis rue de Châtillon — CS 23131
Rennes Cedex
35031
Frankrijk
Contactpersoon: Unité achats et marchés publics (UAMP)
E-mail: uamp.disp-rennes@justice.fr
NUTS-code: FRH03

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.marches-publics.gouv.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture d'un ensemble de bâtiments modulaires à la MA d'Angers

Referentienummer: 2018-FCS-0004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39151300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture d'un ensemble de bâtiments modulaires à la MA d'Angers.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 401 493.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modulaire fonctionnement

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39151300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture d'un bâtiment modulaire de fonctionnement RDC et R+1.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Modulaire blindé

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39151300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture d'un modulaire blindé «Armurerie».

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 037-080259
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Modulaire fonctionnement

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SAS Module Création
La Gautraie — Parc d'activités
Le Loscouët-sur-Meu
22230
Frankrijk
NUTS-code: FRH01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 349 590.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Modulaire blindé

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Securex
8 avenue Jean Monnet
Valence
26000
Frankrijk
NUTS-code: FRK23
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 51 903.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Rennes
3 contour de la Motte
Rennes
35000
Frankrijk

Internetadres: http://rennes.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019