TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Werken - 66968-2018

14/02/2018    S31    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Seelze: Vloerbedekking

2018/S 031-066968

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Seelze
Rathausplatz 1
Seelze
30926
Duitsland
Contactpersoon: 1.1/Zentrale Vergabestelle
Telefoon: +49 5137 / 828-113
E-mail: vergabestelle@stadt-seelze.de
Fax: +49 5137 / 828-133
NUTS-code: DE92

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.seelze.de/seelze/wirtschaftsnah/wirtschaftsfoerderung/ausschreibungen/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.dtvp.de/Center/notice/CXP4YRUYF3G
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

BGS Bodenbelagsarbeiten

Referentienummer: 5.1/BGS/02/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44112200
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Erweiterung der Grundschule zu einer Ganztagsgrundschule durch einen Anbau an die Sporthalle; Ausstattung des Anbaus mit Bodenbelägen

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE92
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brüder-Grimm-Schule

OT Letter

Im Sande 21

30926 Seelze

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ca. 2 660 qm spachteln, schleifen;

Linoleum-Belag verlegen, Bahnenbreite 200 mm, Stärke 2,5 mm, marmoriert;

Sockelleisten Buche lasiert, ca. 1 200 m;

Ausbildung Dehnungsfugen; Anschlagschienen, Erstpflege, etc., inkl. liefern u. fachgerecht montieren.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 03/09/2018
Einde: 30/11/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Die Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder der Handwerksrolle des Firmen- oder Wohnsitzes ist vorzulegen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ nachzuweisen.

Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen.

Auf Anforderung sind folgende Unterlagen vorzulegen:

— Unbedenklichkeitsbescheinigungen Finanzamt, Krankenkasse, Berufsgenossenschaft,

— Nachweise Haftpflichtversicherung, Gewerbeanmeldung,

— ggf. Freistellungsbescheinigung Finanzamt.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

— Zahlung eines Mindestentgelts gemäß § 4 Abs. 1 Nds. Tariftreue- und Vergabegesetz

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/03/2018
Plaatselijke tijd: 11:45
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 12/05/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/03/2018
Plaatselijke tijd: 11:45
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Die Submission ist nicht öffentlich.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXP4YRUYF3G

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit u. Verkehr
Auf der Hude 2
Lüneburg
21339
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Entsprechend der Regelungen in § 160 GWB

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Stadt Seelze
Rathausplatz 1
Seelze
30926
Duitsland
Telefoon: +49 5137 / 828-113
E-mail: vergabestelle@stadt-seelze.de
Fax: +49 5137 / 828-133

Internetadres: http://www.seelze.de/seelze/wirtschaftsnah/wirtschaftsfoerderung/ausschreibungen/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/02/2018