Lieferungen - 669685-2021

28/12/2021    S252

die Slowakei-Bratislava: Computeranlagen und Zubehör

2021/S 252-669685

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Univerzita Komenského v Bratislave
Nationale Identifikationsnummer: 00397865
Postanschrift: Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440
Ort: Bratislava
NUTS-Code: SK Slovensko
Postleitzahl: 81499
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): JUDr. Viktória Bebjaková
E-Mail: viktoria.bebjakova@uniba.sk
Telefon: +421 290102035
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://uniba.sk/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436091
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16657/summary
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2022

Referenznummer der Bekanntmachung: 5873/2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je dodávanie informačných a komunikačných technológií pre Univerzitu Komenského v Bratislave

prostredníctvom zriadeného dynamického nákupného systému (DNS) na obdobie 12 mesiacov. Podrobnejšie informácie sú k dispozícií v súťažných podkladoch.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 010 981.47 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32200000 Sendegeräte für den Funksprech- oder Funktelegrafieverkehr, Rundfunk oder Fernsehen
48820000 Server
32500000 Fernmeldebedarf
32300000 Rundfunk- und Fernsehgeräte sowie Ton- und Bildaufnahme- und -wiedergabegeräte
32420000 Netzausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK Slovensko
Hauptort der Ausführung:

Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je dodávanie informačných a komunikačných technológií bežne dostupných na trhu pre Univerzitu

Komenského v Bratislave na obdobie 12 mesiacov.

Ide najmä o dodávanie:

-počítačov, notebookov a príslušenstva

-tlačiarní, scanovacích zariadení a príslušenstva

-zariadení pre hlasovú a dátovú komunikáciu a ich príslušenstva

-serverov a príslušenstva

-IKT periférií a ich príslušenstva

-audiovizuálnej a prezentačnej techniky a príslušenstva

-náhradných dielov na IKT zariadenia

-sieťových zariadení

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Do špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach vyhlásených v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované

environmentálne požiadavky. Verejný obstarávateľ uplatňovaním zeleného verejného obstarávania podporuje udržateľné využívanie priamych zdrojov, dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe, a tiež podnecuje inovácie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 010 981.47 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované (zmluvy o NFP už podpísané, resp. ďalšie zmluvy, o ktorých podpísaní verejný obstarávateľ nemohol mať v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania vedomosť).

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 32 ods. 2, 4 a 5

(predloženie dokladov) alebo § 152 ods. 3 zákona (v SR zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov).

V prípade preukázania podmienky účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ich zaradenie bude trvať len do doby platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov. Záujemca je povinný najneskôr 7 kalendárnych dní pred skončením platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov preukázať verejnému obstarávateľovi aktualizovaný zápis (napr. predložením žiadosti o aktualizovanie zápisu doručenej na UVO v zákonných lehotách). Ak tak záujemca neurobí, verejný obstarávateľ po skončení platnosti zápisu vylúči záujemcu zo zriadeného DNS.

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní -osobné postavenie, predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona (oprávnenie dodávať tovar, resp. poskytovať služby) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 32 za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom a obsahom spĺňa podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.

Doklady a dokumenty, ktorými záujemca preukazuje osobné postavenie musia byť v žiadosti o účasť predložené ako sken originálu alebo sken ich úradne osvedčenej kópie.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní týmto oznamuje potenciálnym záujemcom, že aktuálne nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto v prípade predkladania dokladov podľa § 32 ods.2 zákona je uchádzač povinný predložiť všetky zákonom vyžadované doklady.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 33 ods.1 písm. d) zákona - prehľad o celkovom obrate najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

V súlade s § 38 ods. 6 písm. b) zákona požiadavka verejného obstarávateľa na preukázanie výšky celkového obratu

nesmie presiahnuť dvojnásobok predpokladanej hodnoty zákazky, pretože trvanie zmluvy je rovnaké alebo kratšie ako

12 mesiacov.

Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať vyplneným Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom a

obsahom spĺňa podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto

skutočnosť preukázať.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Uchádzač preukáže v súlade s § 38 ods. 6 písm. b) celkový súhrnný obrat minimálne vo výške 1 500 000,00 Eur za posledné tri hospodárske roky od vyhlásenia verejného obstarávania, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač preukáže celkový súhrnný obrat poskytnutím informácie o zverejnení účtovnej závierky uchádzača v registri

účtovných závierok vedenom Ministerstvom financií Slovenskej republiky alebo predložením kópie výkazu ziskov a strát/ výkazu príjmov a výdavkov s vyznačeným údajom o celkovom obrate, ktorá je overená daňovým úradom,

audítorom alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača.

Uchádzač predloží scany originálov alebo scany úradne osvedčených kópií dokladov požadovaných podľa tohto bodu oznámenia.

V prípade, že sa bude chcieť záujemca kvalifikovať v priebehu zriadeného DNS, tak celkový súhrnný obrat sa bude počítať od predloženia jeho žiadosti o zaradenie, nie od vyhlásenia verejného obstarávania.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nevyžaduje sa.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Podmienky vykonania každej zákazky budú uvedené v konkrétnej výzve a jej prílohách.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft die Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Podrobnejšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných

podkladoch a v konkrétnej výzve k zákazke vyhlásenej v rámci DNS.

Verejný obstarávateľ si pri jednotlivých zákazkách v rámci zriadeného DNS vyhradzuje právo rozhodnúť sa, či sa v

konkrétnej zákazke použije elektronická aukcia, alebo sa nepoužije elektronická aukcia.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/01/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 01/02/2022
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch, Tschechisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Dynamický nákupný systém bude zriadený v zmysle § 58 zákona v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/.

Na tejto adrese sú prístupné aj Všeobecné podmienky používania DNS.

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pre plné využitie elektronického nástroja JOSEPHINE je potrebná

registrácia.

Verejný obstarávateľ pri konkrétnej zákazke určí spôsob predkladania ponúk, ktorý bude jednoznačne definovaný v

konkrétnej výzve na predkladanie ponúk.

V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), verejný obstarávateľ ho pre riadne zabezpečenie procesu obstarávania v jednotlivých zákazkách, vyzve na predloženie nahradených dokumentov a dokladov. Verejný obstarávateľ neumožní zaradenie do DNS na základe predloženého JED-U, až na základe predložených dokumentov a dokladov nahradených JED-om.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 82005
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/12/2021