Leveringen - 66973-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Angers: Diverse uitrusting

2019/S 030-066973

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville d'Angers
Direction de la commande publique pour la direction des bâtiments et du patrimoine communautaire, BP 80011
Angers Cedex 02
49011
Frankrijk
Contactpersoon: À l'attention de M. le maire de la ville d'Angers
E-mail: marches.juridique@ville.angers.fr
NUTS-code: FRG02

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://alm.marches-securises.fr

Adres van het kopersprofiel: https://alm.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Équipements pour le centre des congrès d'Angers

Referentienummer: V18BATDBNTEQPTCDC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation s'inscrit au sein d'une opération de travaux relative à la rénovation du centre des congrès d'Angers. Elle consiste en la fourniture et pose d'équipements et matériels d'éclairage (lot 30), équipements et matériels sons (lot 31) et équipement et matériels cuisines (lot 32) pour le centre des congrès d'Angers. Forme des marchés: ordinaires pour les lots 30 et 32 et à tranches optionnelles pour le lot 31. Attribution d'un marché pour chaque lot.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 711 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Équipements mobiles d'éclairage scénique

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et pose d'équipements et matériels mobiles d'éclairage scénique.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Équipements audiovisuels

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32321200
32322000
32000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et pose d'équipements et matériels sons.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Équipements cuisines/traiteurs

Perceel nr.: 32
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421151
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG02
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et pose d'équipements et matériels de cuisines.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 204-464274
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1711131
Perceel nr.: 30
Benaming:

Équipements mobiles d'éclairage scénique

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 03
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Melpomen
Carquefou Cedex
44472
Frankrijk
NUTS-code: FRG01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 127 267.73 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1711132
Perceel nr.: 31
Benaming:

Équipements audiovisuels

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Melpomen
Carquefou Cedex
44472
Frankrijk
NUTS-code: FRG01
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 554 341.61 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1711133
Perceel nr.: 32
Benaming:

Équipements cuisines/traiteurs

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Groupe Benard
La Ville-aux-Dames
37700
Frankrijk
NUTS-code: FRB
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 48 696.04 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Les marchés ont été signés le 5.2.2019. Ce projet est susceptible d'être cofinancé par l'Union européenne.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île Gloriette, BP 24111
Nantes Cedex
44041
Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nante@juradm.fr

Internetadres: http://www.ta-nantes.juradm.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île Gloriette, BP 24111
Nantes Cedex
44041
Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nante@juradm.fr

Internetadres: http://www.ta-nantes.juradm.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019