Leveringen - 66978-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Meubilair

2019/S 030-066978

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stad Brussel - Aankoopcentrale
0207.373.429_203
Negende Linielaan 39
Brussel
1000
België
Telefoon: +32 22794264
E-mail: CDA.Sec.Cen@brucity.be
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.bruxelles.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=325315

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 7 percelen met het doel de levering, gedurende 60 maanden, van duurzaam kantoor- en groepsmeubilair

Referentienummer: Centrale d'achats-CDA/007409/DCH-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 7 percelen met het doel de levering, gedurende 60 maanden, van duurzaam kantoor- en groepsmeubilair

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 004 111.51 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 7 percelen met het doel de levering, gedurende 60 maanden, van duurzaam kantoor- en groepsmeubilair

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39122000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 1: kasten, rolluikkasten, vestiairekasten, ladekasten en toebehoren

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 7 percelen met het doel de levering, gedurende 60 maanden, van duurzaam kantoor- en groepsmeubilair

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39122000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 2: gepantserde kasten

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 7 percelen met het doel de levering, gedurende 60 maanden, van duurzaam kantoor- en groepsmeubilair

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 3: tafels, bureaus met vaste hoogte en kantoorbedieningstafeltjes

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 7 percelen met het doel de levering, gedurende 60 maanden, van duurzaam kantoor- en groepsmeubilair

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 4: ergonomische bureaus

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 7 percelen met het doel de levering, gedurende 60 maanden, van duurzaam kantoor- en groepsmeubilair

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 5: directiezetels, bureaustoelen en bezoekersstoelen

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 7 percelen met het doel de levering, gedurende 60 maanden, van duurzaam kantoor- en groepsmeubilair

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 6: stoelen voor groepen, krukken, onthaalmeubilair, kleerhaken en kapstokken

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 7 percelen met het doel de levering, gedurende 60 maanden, van duurzaam kantoor- en groepsmeubilair

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 7: scheidingswanden en akoestische oplossingen

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 117-235689
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Perceel 1: kasten, rolluikkasten, vestiairekasten, ladekasten en toebehoren

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BEDIMO NV
Brussel
België
NUTS-code: BE100
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 682 251.24 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Perceel 3: tafels, bureaus met vaste hoogte en kantoorbedieningstafeltjes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BEDIMO NV
Brussel
België
NUTS-code: BE100
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 186 945.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Perceel 4: ergonomische bureaus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BEDIMO NV
Brussel
België
NUTS-code: BE100
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 480 720.90 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Perceel 5: directiezetels, bureaustoelen en bezoekersstoelen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BEDIMO NV
Brussel
België
NUTS-code: BE100
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 480 140.10 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Perceel 6: stoelen voor groepen, krukken, onthaalmeubilair, kleerhaken en kapstokken

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BEDIMO NV
Brussel
1050
België
NUTS-code: BE100
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 800.32 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Perceel 7: scheidingswanden en akoestische oplossingen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
BEDIMO NV
Brussel
1050
België
NUTS-code: BE100
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 253.95 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Wat de beroepsinstanties betreft (punt VI.4.1):

— Telefoon van de Raad van State (griffie): (+32 - 2) 234 96 11

— Internetadres (URL) van de Raad van State: http://www.raadvst-consetat.be

— Telefoon van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: (+32 - 2) 508 61 11

— Internetadres (URL) van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: http://www.juridat.be/eerste_aanleg/brussel

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State / Rechtbank van eerste aanleg van Brussel
Wetenschapsstraat 33 / Quatre Brasstraat 13
Brussel
1040 / 1000
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Een beroep wordt ingesteld volgens de regels die vastgelegd zijn in

De artikelen 23 tot 27 van de wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en conform de bepalingen hetzij van het regentsbesluit van 23.8.1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hetzij van het Gerechtelijk Wetboek.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019