Leveringen - 66981-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Diagnostische agentia

2019/S 030-066981

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spetsializirana bolnitsa za aktivno lechenie na hematologichni zabolyavaniya
200105779
ul. Plovdivsko pole No. 6
Sofiya
1756
Bulgarije
Contactpersoon: Silviya Marinova; Veronika Shtereva
Telefoon: +359 24542-285
E-mail: v.shtereva@hematology.bg
Fax: +359 24542-108
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hematology.bg

Adres van het kopersprofiel: https://hematology.bg/2018/05/14/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: чл.5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на химикали и реактиви по 321 обособени позиции

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33694000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 321 (триста двадесет и една) обособени позиции

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 262 551.24 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви, съвместими с апарат Architect c4000

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 58 подпозиции.

1.1. Acid Wash Solution — 12 000 мл.

1.2. Alanine Aminotrasferase — 25 347 теста.

1.3. Albumin BCG — 23 463 теста.

1.4. Alkaline Phosphatase — 24 000 теста.

1.5. Alkaline Wash Solution — 12 000 мл.

1.6. Alpha-HBDH — 247 теста.

1.7. Amylase — 500 теста.

1.8. Aspartate Aminotranferase — 25 347 теста.

1.9. Bilirubin Calibrator — 60 мл.

1.10. Direct Bilirubin — 6 000 теста.

1.11. Total Bilirubin — 24 750 теста.

1.12. Calcium — 4 500 теста.

1.13. Cholesterol — 3 032 теста.

1.14. Creatinine Kinase — 1 250 теста.

1.15. Creatinine — 26 250 теста.

1.16. CRP — 4 384 теста.

1.17. Detergent A — 24 000 мл.

1.18. Detergent B — 800 мл.

1.19. LDL Cholesterol Liquid Direct — 450 теста.

1.20. Gamma-Glutamyl Transferase — 22 500 теста.

1.21. Glucose — 25 500 теста.

1.22. Haptoglobin — 230 теста.

1.23. HDL — 1 440 теста.

За подпозиции от 1.24 до 1.58 информацията се намира в техническата спецификация.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключения договор до 6 месеца, в случай че не са изчерпани договорените количества.

Условията, при които влиза в сила опцията, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Реактивите да бъдат баркод кодирани съвместим с Architect c4000 и да имат работещи програми за апарата. Да бъдат доставени от 1 производител и участник. Да бъдат маркирани като CЕ или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви, съвместими с имунологичен анализатор ACCESS 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 31 подпозиции. 2.1 PSA - 100 теста; 2.2 PSA Calibrator Set - 30 мл; 2.3 TOTAL B-HCG - 100 теста; 2.4 TOTAL B-HCG CAL SET - 24 мл; 2.5 TPOAb - 100 теста; 2.6 TPOAb CAL KIT S0-S5 - 24 мл; 2.7 sTfR - 100 теста; 2.8 sTfR cal kit S0-S5 - 33 мл; 2.9 Insulin - 100 теста; 2.10 Insulin Calibrator Set - 12 мл; 2.11 Tnl - 200 теста; 2.12 Tnl CAL SET - 14 мл; 2.13 Tnl QC SET - 18 мл; 2.14 BNP - 100 теста; 2.15 BNP CAL SET - 9 мл; 2.16 hTSH - 200 теста; 2.17 hTSH Cal Set - 45 мл; 2.18 FREE T3 - 100 теста; 2.19 FREE T3 Cal Set - 45 мл; 2.20 FREE T4 - 200 теста; 2.21 FREE T4 Cal Set - 45 мл; 2.22 Substrate - 4160 мл; 2.23 Wash Buffer - 93600 мл; 2.24 System Check Solution - 96 мл;

2.25 контрол за щитовидни и полови хормони - 3 нива течна - 120 мл;2.26 Специализирана имунологична контрола - 3 нива течна-TAT,MAT,25-OH VIT D, PTH, EPO IGF-1 - 40 мл;2.27 Contrad 70-2 л;2.28 Citranox-4 л;2.29 sTfR Контрола Ниво1-5 мл;2.30 sTfR Контрол Ниво 2-5 мл;2.31BNP Контрол 3 нива-15 мл

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключения договор до 6 месеца, в случай че не са изчерпани договорените количества. Условията, при които влиза в сила опцията, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Реактивите да бъдат съвместими с имунологичен анализатор ACCESS 2. Да бъдат доставени от един производител и участник Да бъдат маркирани като CE или еквивалент.Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви, съвместими с КГА анализатор RapidPoint 405

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 5 подпозиции.

3.1-wash-waste касети - 40 броя;

3.2-Реагентна касета - 13 броя;

3.3-Комбиниран контролен материал за КГА и електролити, ниво 1 - 300 мл;

3.4-Комбиниран контролен материал за КГА и електролити, ниво 2 - 300 мл;

3.5-Комбиниран контролен материал за КГА и електролити, ниво 3 - 300 мл.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключения договор до 6 месеца, в случай че не са изчерпани договорените количества. Условията, при които влиза в сила опцията, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Реактивите да бъдат съвместими с КГА анализатор RapidPoint 405. Да бъдат доставени от един производител и участник. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви, съвместими с анализатор DIMENSION RXL Max

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 30 подпозиции. 4.1-Алат - 2400 теста;4.2-Албумин - 2400 теста;4.3-Алкална Фосфатаза - 2520 теста;4.4-Алкална Фосфатаза Калибратор - 9 мл;4.5-Асат - 2520 теста;4.6-Билирубин Директен - 1280 теста;4.7-Билирубин Тотал - 2400 теста;4.8-ГГТ - 2592 теста;4.9-Глюкоза - 2880 теста;4.10-Желязо - 720 теста;4.11-Желязо Калибратор - 14 мл;4.12-ЖСК - 480 теста;4.13-ЖСК Калибратор - 12 мл;4.14-Калибратор Албумин /Тотал Протеин - 12 мл;4.15-Калибратор Билирубин Тотал/Директ - 6 мл;4.16-Калций - 960 теста4.17-Креатинин - 2880 теста;4.18-ЛДХ - 2400 теста;4.19-ЛДХ Калибратор - 6 мл;4.20-Магнезий - 240 теста;4.21-Пикочна киселина - 2400 теста;4.22-С Реактивен протеин - 600 теста;4.23-С Реактивен протеин Калибратор - 20 мл;4.24-Тотал Протеин - 2400 теста;4.25-Триглицериди - 960 теста;4.26-Урея - 960 теста;4.27-Фосфор - 960 теста;4.28-Верификатор ензими - AMY, GGT, ASAT - 12 мл;4.29-Калибратор за: Са, Cre, Glu, UA - 12 мл;4.30-Калибратор за: Mg, Фосф

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключения договор до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които влиза в сила опцията, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Реактивите да бъдат доставяни в съответните подходящи за анализатора ладии. бар код-етикирани. съвместим с DIMENSION RXL Max. Да бъдат доставени от един производител и участник. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви, съвместими с хематологичен анализатор ADVIA 2120i

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 10 подпозиции.

5.1-Антипенител - 500 мл;

5.2-АутоРетик - 2400 теста;

5.3-ЕЗ УОШ - 116640 мл;

5.4-Контрол Абнормал 1 (ниско) - 192 мл;

5.5-Контрол Абнормал 2 (високо) - 192 мл;

5.6-Контрол Нормал - 192 мл;

5.7-ПЕРОКС ШИЙТ - 6500 теста;

5.8-СН ФРИЙ Дифф - 53950 теста;

5.9-СН ФРИЙ ХБГ - 54600 теста;

5.10-ШИЙТ-РИНС - 720 л.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които влиза в сила опцията, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Реактивите да бъдат съвместими с хематологичен анализатор ADVIA 2120i. взаимно съвместими. Да бъдат доставени от един производител и участник. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Анализатори на урина

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 2 подпозиции.

6.1-Test strips-urine, за Уринен анализатор - тест ленти за урина 11 параметъра. За Urilyzer 100 - 2100 броя;

6.2-Urinanalysis Control Level 1.2 - за тест ленти с 11 параметъра, течна - 144 мл.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключемите договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количчествата. Условията, при които влиза в сила опцията, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Да бъдат оферирани и доставени от един производител и участник. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент.Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви, съвместими с автоматичен коагулометър "Sysmex C"-1500

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 6 подпозиции.

8.1-CA Clean - 200 мл;

8.2-Protein S Ac - специфични изисквания - def, pl.6x1ml, reag2x2ml, activ.2x5ml - 3 опаковки;

8.3-Berichrom Antiplasmin - специфични изисквания - reag.3x5ml, plasmin substr.3x2ml, reag dil.1x15ml - 3 опаковки;

8.4-Protein C - специфични изисквания - reag. APTT4x5ml, activ4x2ml, buf4x2ml - 3 опаковки;

8.5-Berichrom Antithrombin III - специфични изисквания - reag.6x15ml, substr.6x3ml, reag.thr dil.1x100ml - 8 опаковки;

8.6-D-Dimer - 4 опаковки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които влиза в сила опцията, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Да бъдат съвместими с автоматичен коагулометър "Sysmex C"-1500. Да бъдат доставени от един прозводител и от един участник. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви, съвместими с автоматичен коагулометър Ceveron Alpha

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 38 подпозиции.10.1-Тест за APC резистентност 120 т. - 120 теста;10.2-Контрол за APC резистентност - 4 мл;10.3-Тест за Антитромбин III 100 т. - 200 теста;10.4-Фактор II (F II) дефицитна плазма. Immunodepleted - 25 мл;10.5-Фактор V (F V) дефицитна плазма. immunodepleted - 25 мл;10.6-Фактор VII (F VII) дефицитна плазма. immunodepleted - 25 мл;10.7-Фактор VIII (F VIII) дефицитна плазма. immunodepleted - 40 мл;10.8-Фактор IX (F IX) дефицитна плазма. immunodepleted - 40 мл;10.9-Фактор X (F X) Mangelplasma. immunodepleted - 20 мл;10.10-Фактор XI (F XI) дефицитна плазма. native - 20 мл;

10.11-Фактор XII (F XII) дефицитна плазма. native - 20 мл;10.12-Фактор XIII (F XIII) дефицитна плазма - 10 мл;10.13-Бедна на тромбоцити плазма (PPP) - 3 мл;10.14-Лупус инхибитор плазма. положителен контрол - 3 мл;10.15-Лупус инхибитор плазма. нисък положителен контрол - 5 мл;позиции 10.16 до 10.38 са подробно описани в техническата спецификация

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент. Да бъдат съвместими с автоматичен коагулометър Ceveron Alpha.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви, съвместими с агрегометър Chronolog 2-chanal.

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 5 подпозиции.

11.1-Ristocetin Cofactor Assay kit - 8 опаковки;

11.2-VW reference plasma deficient - 10 мл;

12.3-VW reference plasma normal - 10 мл;

12.4-ADP - 1опаковка;

12.5-Epinephrine - 1опаковка.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент. Да бъдат съвместими за агрегометър Chronolog 2-chanal.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Моноклонални IgM тест реагенти

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 8 подпозиции.

12.1-ABO monoclonal IgM control - 10 мл;

12.2-ABO monoclonal IgM control - от друг източник (друга хибридомна линия) за saline test на стъкло - 10 мл;

12.3-Anti-A monoclonal IgM - 200 мл;

12.4-Anti-A monoclonal IgM - от друг източник (друга хибридомна линия) за saline test на стъкло - 100 мл;

12.5-Anti-AB monoclonal IgM - 200 мл;

12.6-Anti-AB monoclonal IgM - от друг източник (друга хибридомна линия) за saline test на стъкло - 100 мл;

12.7-Anti-B monoclonal IgM - 200 мл;

12.8-Anti-B monoclonal IgM - от друг източник (друга хибридомна линия) за saline test на стъкло - 100 мл.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: качество / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на договорите до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Тест-реагентите да бъдат моноклонални IgM - за бърз аглутинационен тест на стъкло, с възможност за работа с промити еритроцити. Да бъдат доставени от един производител и доставчик. Да се представят мостри. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Тест-реагенти за микроколонна аглутинационна техника

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 18 подпозиции.

19.1- Enzyme solutiion - bromelin/papain - microtube column agglutination system / micro column affinity test - 300 мл;

19.2-Cassettes/ cards Blood Group Determination - microtube column agglutination system /micro column affinity test - 50 броя;19.3-Cassettes/cards AHG monospecific - microtube column agglutination system /micro column affinity test - 50 броя;

19.4-Cassettes/cards AHG polyspecific - microtube column agglutination system /micro column affinity test - 3000 броя;

19.5-Cassettes/cards AHG polyspecific for Direct AHG Test - microtube column agglutination system/ micro column affinity test: IgG, C3d, Ctl - 200 броя; 19.6-Cassettes/cards for compatibility tests - microtube column agglutination system / micro column affinity test - 50 броя; позиции от 19.7 до 19.18 са подробно описани в техническата спицификация

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Тест-реагенти за микроколонна аглутинационна техника. Да са комплект от един производител и доставчик. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Китове за идентификация на антитела

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 2 подпозиции.

21.1-Kit for Detection of Autoantibodies to Platelet Glycoproteins - 3 оп;

21.2-Kit for Identification of Antibodies Specific to Epitopes on the Platelet Glycoproteins IIb /IIIa. Ia /Iia. 1b/IX. HLA - 8 оп;

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Да са в комплект от един производител и доставчик. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anti-A1

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

24. Anti-A1-лектин - Да отговаря на специфицираните условия или еквивалент. Да бъдат маркирани като СЕ или еквивалент.

Количество - 150 мл.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които влиза в сила опцията, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anti-H

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Anti-H-monoclonal - Да отговаря на специфицираните условия или еквивалент. Да бъдат маркирани като СЕ или еквивалент.

Количество - 20 мл.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори д о 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anti-P1 complete (Goat). polyclonal

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Anti-P1 complete (Goat). polyclonal - 1-5 мл, да отговаря на специфицираните условия или еквивалент. Да бъдат маркирани като СЕ или еквивалент.

Количество - 2 флакона.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anti-Cellano coombsreactive. polyclonal

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Anti-Cellano coombsreactive. polyclonal - 1-5 мл, да отговаря на специфицираните условия или еквивалент. Да бъдат маркирани като СЕ или еквивалент.

Количество - 2 флакона.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Х - фактор за Хемофилус

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Х - фактор за Хемофилус - фиолки от 50 диска или лентички. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 брой.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

V - фактор за хемофилус

Perceel nr.: 34
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

V - фактор за хемофилус - фиолки от 50 диска или лентички. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 брой.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Novobiocin 5

Perceel nr.: 35
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Novobiocin 5 - фиолки от 50 диска. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ONPG тест

Perceel nr.: 36
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ONPG - тест - фиолки от 50 диска или лентички. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 брой.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Optochin

Perceel nr.: 38
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Optochin - фиолки от 50 диска. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 3 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bacitracin 0.04

Perceel nr.: 39
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bacitracin 0.04 - фиолки от 50 диска. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 брой.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bacitracin 10

Perceel nr.: 40
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bacitracin 10 - фиолки от 50 диска. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 брой.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Плаки и тестове за идентификация на микроорганизми

Perceel nr.: 41
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексна позиция съдържа 2 подпозиции.

41.1-Стерилен течен парафин - 1 флакон;

41.2-Индол - реактив - 1 флакон.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване срокът на договора до 6 месеца при наличие на количества.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Да бъдат съвместими с апарат за експресна идентификация, определяне на чувствителност на микроорганизми и ЕLISA Reader - "MERLIN" - MICRONAUT. Да бъдат доставени от един прозводител и от един участник. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Идентификационни карти, съвместими с апарат за идентификация "VITEK"

Perceel nr.: 42
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 8 подпозиции.

42.1-VITEK - карти за идентификация на Грам - отрицателни микроорганизми - 10 опаковки;

42.2-VITEK - карти за идентификация на Грам - положителни микроорганизми - 10 опаковки;

42.3-VITEK - карти за идентификация на Коринебактерии и анаероби - 1 опаковка;

42.4-VITEK - карти за идентификация на Хемофилуси Найсерии - 1 опаковка;

42.5-VITEK - карти за идентификация на гъбички - 10 опаковка;

42.6-VITEK карти за антибиотична чувствителност на Грам - отрицателни микроорганизми - 5 опаковки;

42.7-VITEK карти за антибиотична чувствителност на Грам - положителни микроорганизми- 6 опаковки;

42.8-VITEK карти за антимикотична чувствителност на гъбички- 2 опаковки

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване срокът на договора до 6 месеца при наличие на количества.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Да бъдат съвместими с апарат за идентификация "VITEK". Да бъдат доставени от един прозводител и от един участник. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Тестове, съвместими с апарат "VIDAS"

Perceel nr.: 43
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 24 подпозиции. 43.1-Цитомегаловирус - Ig G, кутия - 60 теста, количество - 9 кутии; 43.2-Цитомегаловирус - Ig M, кутия - 30 теста, количество - 20 кутии; 43.3-Цитомегаловирус - Ig G Аvidity, кутия - 30 теста, количество - 1 кутия; 43.4-Ебщайн Бар вирус - VCA/ЕА IgG -кутия - 30 теста - 10 кутии; 43.5-Ебщайн Бар вирус - VCA IgМ, кутия - 30 теста, количество - 20 кутии; 43.6-Ебщайн Бар вирус - EBNA IgG, кутия - 30 теста, количество - 15 кутии; 43.7-Врицела зостер вирус - IgG, кутия - 60 теста, количество - 5 кутии; 43.8- Хепатит В вирус - HbsAg - ULTRA, кутия - 60 теста, количество - 32 кутии; 43.9- Хепатит В вирус - HbsAg - ULTRA Confirmation, кутия - 30 теста, количество - 1 кутия; 43.10-Anti HBs Total Quick, кутия - 60 теста, количество - 10 кутии; 43.11-Anti HBc Total II, кутия - 60 теста, количество - 15 кутии; 43.12- HBc IgM II, кутия - 30 теста, количество - 2 кутии; позиции от 43.13 до 43.24 са подробно описани в техническата спецификация

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Да бъдат доставени от един прозводител и от един доставчик. Да бъдат съвместими с апарат "VIDAS". Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Среди за хемокултури, съвместими с апарат за хемокултури "WERSA/TREK"

Perceel nr.: 44
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 3 подпозиции.

44.1-Redox 140 мл. - аеробна среда за хемокултури в бутилка - опаковки с 50 бр. бутилки - 36 опаковки;

44.2-Redox 140 мл. - анаеробна среда за хемокултури в бутилка - опаковки с 50 бр. бутилки - 36 опаковки;

44.3-Конектори за бутилки за хемокултури - опаковки с 50 бр. бутилки - 72 опаковки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Да бъдат съвместими с апарат за хемокултури "WERSA/TREK". Да бъдат доставени от един прозводител и от един участник. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Имунохроматографски тест за HIV

Perceel nr.: 45
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Имунохроматографски тест за HIV - да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 6 опаковки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 60 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Имунохроматографски тест за Сифилис

Perceel nr.: 46
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Имунохроматографски тест за Сифилис - да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 26 опаковки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Имунохроматографски тест за Хепатит В

Perceel nr.: 47
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Имунохроматографски тест за Хепатит В - да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 6 опаковки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Имунохроматографски тест за Хепатит С

Perceel nr.: 48
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Имунохроматографски тест за Хепатит С - да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 6 опаковки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Имунохроматографски тест за Кампилобактер

Perceel nr.: 49
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Имунохроматографски тест за Кампилобактер - да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 опаковка.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Имунохроматографски тест за Клостридиум дифисиле - токсин А и токсин В

Perceel nr.: 50
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Имунохроматографски тест за Клостридиум дифисиле - токсин А и токсин В - да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 опаковки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Имунохроматографски тест за Хеликобактер пилори - антиген / от фецес/

Perceel nr.: 51
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Имунохроматографски тест за Хеликобактер пилори - антиген /от фецес/ - да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 опаковка.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Имунохроматографски тест за Салмонела от фецес

Perceel nr.: 52
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Имунохроматографски тест за Салмонела от фецес - Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 опаковка.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Имунохроматографски тест за Шигела от фецес

Perceel nr.: 53
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Имунохроматографски тест за Шигела от фецес - да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 опаковка.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Имунохроматографски тест за Рота. Адено. Норо вируси от фецес

Perceel nr.: 54
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Имунохроматографски тест за Рота, Адено, Норо вируси от фецес - да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 опаковка.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при кооито опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Готови хранителни среди

Perceel nr.: 60
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 16 подпозиции. 60.1-Колумбия агар с 5 % овнешка кръв. Готови хранителни среди, по 20 бр. петрита в опаковка. Количество - 60 опаковки; 60.2-Макконки агар, Количество - 60 опаковки; 60.3-Мюлер Хинтон агар, Количество - 60 опаковки; 60.4-Мюлер Хинтон агар с 5 % овнешка кръв, количество - 20 опаковки; 60.5-CC /Салмонела-Шигела/ - агар, количество - 10 опаковки; 60.6-Дезоксихолат цитрат лактоза агар, количество - 20 опаковки; 60.7-Шоколадов агар обикновен, количество - 10 опаковки; 60.8-Шоколадов агар със суплемент, количество - 10 опаковки; 60.9-Агар за Кампилобактер, количество - 2 опаковки;60.10-Шедлер агар с 5%кръв, количество - 2 опаковки; 60.11-Хромагар за Стафилококус ауреу, количество - 3 опаковки; 60.12-Бърз аглутинационен тест за доказване на Staphylococcus aureus, количество - 10 опаковки; позиции от 60.13 до 60.16. за подробно описани в техническата спецификация

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: качество / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Готови хранителни среди, по 20 бр. петрита в опаковка. Да се представят мостри. Да бъдат доставени от един доставчик. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Пликчета със среда за създаване на анаеробна атмосфера - за 1 - 4 петрита

Perceel nr.: 98
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Пликчета със среда за създаване на анаеробна атмосфера - за 1-4 петрита - Газ генериращи пакети, осигуряващи подходяща атмосфера за култивиране на микроорганизми. Да се представят мостри. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Опаковка за 1 - 4 петрита. Количество - 2 опаковки.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: качество / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Пликчета със среда за създаване на микроаерофилна атмосфера

Perceel nr.: 99
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Пликчета със среда за създаване на микроаерофилна атмосфера - за 1-4 петрита - Газ генериращи пакети, осигуряващи подходяща атмосфера за култивиране на микроорганизми. Да се представят мостри. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Петрита - опаковка за 1 - 4 петрита. Количество - 2 опаковки.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: качество / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Пликчета със среда за създаване на анаеробна атмосфера - за Анаеростат - "Джар"

Perceel nr.: 100
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Пликчета със среда за създаване на анаеробна атмосфера - за Анаеростат - "Джар" - Газ генериращи пакети, осигуряващи подходяща атмосфера за култивиране на микроорганизми. Да се представят мостри. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 опаковки.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: качество / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Цитомегаловирус - Ig G - ELISA

Perceel nr.: 101
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Цитомегаловирус - Ig G - ELISA - тестове - Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Цитомегаловирус - Ig M - ELISA

Perceel nr.: 102
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Цитомегаловирус - Ig M - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Цитомегаловирус - Ig G avidity - ELISA

Perceel nr.: 103
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Цитомегаловирус - Ig G avidity - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 брой.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ебщайн Бар вирус - VCA IgG - ELISA

Perceel nr.: 104
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ебщайн Бар вирус - VCA IgG - ELISA - тестове - Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ебщайн Бар вирус - VCA IgМ - ELISA

Perceel nr.: 105
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ебщайн Бар вирус - VCA IgМ - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ебщайн Бар вирус - EBNA IgМ - ELISA

Perceel nr.: 106
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ебщайн Бар вирус - EBNA IgМ - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ебщайн Бар вирус - EBNA IgG - ELISA

Perceel nr.: 107
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ебщайн Бар вирус - EBNA IgG - ELISA - тестове - Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Херпес симплекс вирус 1 IgМ - ELISA

Perceel nr.: 108
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Херпес симплекс вирус 1 IgМ - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 10 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Херпес симплекс вирус 1 - IgG - ELISA

Perceel nr.: 109
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Херпес симплекс вирус 1 - IgG - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Херпес симплекс вирус 2 - IgМ - ELISA

Perceel nr.: 110
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Херпес симплекс вирус 2 - IgМ - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 10 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Херпес симплекс вирус 2 - IgG - ELISA

Perceel nr.: 111
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Херпес симплекс вирус 2 - IgG - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Врицела зостер вирус - IgМ - ELISA

Perceel nr.: 112
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Врицела зостер вирус - IgМ - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 10 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Врицела зостер вирус - IgG - ELISA

Perceel nr.: 113
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Врицела зостер вирус - IgG - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Микоплазма пнеумоние - IgМ - ELISA

Perceel nr.: 114
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Микоплазма пнеумоние - IgМ - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 3 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Микоплазма пнеумоние - IgG - ELISA

Perceel nr.: 115
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Микоплазма пнеумоние - IgG - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 3 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Хламидиа пнеумоние - IgG - ELISA

Perceel nr.: 116
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Хламидиа пнеумоние - IgG - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 3 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Хламидиа пнеумоние - IgM - ELISA

Perceel nr.: 117
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Хламидиа пнеумоние - IgM - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 3 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Хепатит В вирус - HbеAg - ELISA

Perceel nr.: 118
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Хепатит В вирус - HbеAg - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 брой.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Хепатит В вирус - Cor Ag - ELISA

Perceel nr.: 119
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Хепатит В вирус - Cor Ag - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Хепатит В вирус - HBc IgMAb - ELISA

Perceel nr.: 120
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Хепатит В вирус - HBc IgMAb - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 брой.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Хепатит В вирус - HbsAg - ELISA

Perceel nr.: 121
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Хепатит В вирус - HbsAg - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 3 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Хепатит С вирус - Confirmatory test - ELISA

Perceel nr.: 122
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Хепатит С вирус - Confirmatory test - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 4 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Хепатит С - HCV - ELISA

Perceel nr.: 123
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Хепатит С - HCV - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 3 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tест за HIV 1.2 Ag и At - ELISA

Perceel nr.: 124
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tест за HIV 1.2 Ag и At - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Тест за Антитела за Хепатит В - ELISA

Perceel nr.: 125
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Тест за Антитела за Хепатит В - ELISA - тестове - Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Тест за Treponema pallidum ELISA - screen

Perceel nr.: 126
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Тест за Treponema pallidum ELISA - screen - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Токсоплозмоза - Ig М - ELISA

Perceel nr.: 127
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Токсоплозмоза - Ig М - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 брой.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Токсоплозмоза - Ig G - ELISA

Perceel nr.: 128
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Токсоплозмоза - Ig G - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 брой.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HEV Ig M ELISA

Perceel nr.: 129
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

HEV Ig M - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 плака.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HEV Ig G ELISA

Perceel nr.: 130
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

HEV Ig G - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 плака.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HDV Ag ELISA

Perceel nr.: 131
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

HDV Ag - ELISA - тестове - Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 плака.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HDV Ab total ELISA

Perceel nr.: 132
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

HDV Ab total - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 плака.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aspergillus Ig M ELISA

Perceel nr.: 133
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aspergillus Ig M - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 плака.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aspergillus Ig G ELISA

Perceel nr.: 134
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aspergillus Ig G - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 плака.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Parvo B 19 Ig M ELISA

Perceel nr.: 135
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Parvo B 19 Ig M - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 плаки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Parvo B 19 Ig G ELISA

Perceel nr.: 136
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Parvo B 19 Ig G - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 плаки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

T. pallidum Ig M ELISA

Perceel nr.: 137
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

T. pallidum Ig M - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 плака.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

T. pallidum Ig M & Ig G ELISA

Perceel nr.: 138
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

T. pallidum Ig M & Ig G - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 плака.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Adeno virus Ig M ELISA

Perceel nr.: 139
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adeno virus Ig M - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 плаки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Adeno virus Ig G ELISA

Perceel nr.: 140
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adeno virus Ig G - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 плаки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RSV Ig M ELISA

Perceel nr.: 141
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RSV Ig M - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 плаки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RSV Ig G ELISA

Perceel nr.: 142
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RSV Ig G - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 плаки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Coxackie Ig M ELISA

Perceel nr.: 143
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Coxackie Ig M - ELISA - тестове - Плаки с възможност за работа на единични проби. от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент-

Количество - 1 плака.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Coxackie Ig G ELISA

Perceel nr.: 144
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Coxackie Ig G - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 плака.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chlamydia trachomatis Ig M

Perceel nr.: 145
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Chlamydia trachomatis Ig M - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 плака.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chlamydia trachomatis Ig G

Perceel nr.: 146
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Chlamydia trachomatis Ig G - ELISA - тестове. Плаки с възможност за работа на единични проби, от 96 теста. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1 плака.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Набори за идентификация

Perceel nr.: 147
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 2 подпозиции.

147.1 - Мануален тест за идентификация на Коринебактерии с Кодова книга или софтуер - 1 опаковка;

147.2 - Мануален тест за идентификация на Неферментативни грам - отрицатателни бактерии с Кодова книга или софтуер - 1 опаковка.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Да бъдат оферирани и доставени от един доставчик. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Бързи тестове

Perceel nr.: 149
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 3 подпозиции.

149.1 - Тест за Фогес Проскауер А, разтвор за накапване, количество - 2 опаковки;

149.2 - Тест за Фогес Проскауер В, разтвор за накапване, количество - 2 опаковки;

149.3 - Тест за Хипурат, опаковка с ленти и реактив, количество - 2 опаковки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Да бъдат оферирани и доставени от един доставчик. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Оксидазен тест

Perceel nr.: 150
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Оксидазен тест - Количество - 2 опаковки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Тест за Каталаза

Perceel nr.: 151
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Тест за Каталаза - Количество - 2 опаковки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактив за Индол по Ковач

Perceel nr.: 152
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Реактив за Индол по Ковач - Количество - 3 опаковки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Железен трихлорид

Perceel nr.: 153
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Железен трихлорид - Количество - 2 опаковки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви за real - time PCR2

Perceel nr.: 158
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 8 подпозиции.

158.1 - Кит за количествена детекция на EBV - EBV - Real - TM Quant - 100 tests, количество - 8 опаковки;

158.2 - Кит за количествена детекция наCMV - CMV - Real - TM Quant - 100 tests, количество - 8 опаковки;

158.3 - Кит за количествена детекция на HBV - HBV - Real - TM Quant - 100 tests; количество - 8 опаковки;

158.4 - Кит за количествена детекция на HCV - HCV - Real - TM Quant - 100 tests; количество - 8 опаковки;

158.5 - Мултиплексен Real Time PCR тест за детекция на CMV и HSV - 100 теста/опак., количество - 1 опаковка;

158.6 - Мултиплексен Real Time PCR тест за детекция за количествена детекция на CMV, EBV, HHV 6 - 100 теста/опак., количество - 7 опаковки;

158.7 - Real Time PCR тест за детекция на VZV - 50 теста/ опак., количество - 1 опаковка;

158.8 - Real Time PCR тест за детекция на Parvovirus B19 - 50 теста/ опак., количество - 3 опаковки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Да бъдат оферирани и доставени от един доставчик. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия. Да бъдат съвместими с Real Time PCR system Sa Sycler 96.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви за автоматизирана система MagCore HF 16 за екстракция на НК

Perceel nr.: 159
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 8 подпозиции.

159.1 - Кит за екстракция на НК от 1 мл плазма. 96 теста, количество - 3 опаковки;

159.2 - Кит за екстракция на НК от 400 мкл плазма. 96 теста, количество - 25 опаковки;

159.3 - Интраконазол дискове, количество - 4 опаковки;

159.4 - Кетоконазол, количество - 4 опаковки;

159.5 - Льофлер епруветки от 6 мл, количество - 1 опаковка;

159.6 - Льовенщайн Йенсен от 6 мл, количество - 1 опаковка;

159.7 - HTLV I&II Ab (screening), количество - 1 плака;

159.8 - HBc Ab (screening), количество - 1 плака.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Реактивите да бъда съвместими с автоматизирана система за екстракция на нуклеинови киселини MagCore HF 16. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Диагностични реактиви, съвместими със система за капилярна електрофореза "MiniCap Flex Piercing и помежду си

Perceel nr.: 160
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 7 подпозиции.

160.1 - MiniCap Hemoglobin maxi - kit, количество - 3 броя;

160.2 - MiniCap Hemoglobin Hb buffer - 1х250 ml, количество - 6 броя;

160.3 - Normal HbA2 control - lyophilized, количество - 5 бр. флакони;

160.4 - Pathologycal HbA2 control - lyophilized, количество - 1 бр. флакони;

160.5 - Hb AFSC control - lyophilized, количество - 1 брой;

160.6 - Clean protect - 5ml (stock) - 1х5 мл, количество - 1 брой;

160.7 - Capiclean enzymatic solution - 1х25 ml, количество - 2 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Да бъдат съвместими със система за капилярна електрофореза "MiniCap Flex Piercing" и помежду си. Да се доставят от един производител и от един доставчик. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви за цитогенетика

Perceel nr.: 162
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 5 подпозиции.

162.1 - Colchicine. Approx. 95 % (HPLC). powder - powder. sterile. for cell cultures. 500 mg, количество - 2 опаковки;

162.2 - Demecolcine solution (Colcemid) - sterile. filtered. contane 10μg/ml Demecolcine in HBSS. AFC tested. 10 ml, количество - 13 опаковки;

162.3 - Penicillin / Streptomycin. 10.000 U - liquid; sterile; for cell cultures. 1 оп 100 ml, количество - 4 опаковки;

162.4 - Foetal Bovine Serum.Standart - U.S.D.A Approved Origin Countries.Screened for Viruses by Full Compliance; 9/CFR(113.53) and the absence of Mycoplasmas; 3x0.1 Micron Filtered; 1 оп х500 мл, количество - 7 опаковки;

160.5 - RPMI 1640 medium with 25mM Hepes with L - glutamine - Cell culture tested; liquid; sterile; 500 ml, количество - 34 опаковки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Всички позиции да бъдат оферирани и доставени от един доставчик. Всички компоненти на обособената позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент. Могат да бъдат определени като продукти за лабораторна употреба (в това число GPR или еквивалент) и/или за изследователски цели (в това число RUO или еквивалент) или сертифицирани за in vitro diagnostic, или маркирани като СЕ или еквивале

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви за RT - PCR

Perceel nr.: 164
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 21 подпозиции, подробно описани в техническата спецификация

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Всички позиции да са от един доставчик. Всички компоненти на обособената позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент. Могат да бъдат определени като продукти за лабораторна утотреба (в това число GPR - General Purpose Reagent или еквивалент) и/или за изследователски цели (в това число RUO или еквивалент) или маркирани като CE или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Китове за изследване на фузионни гени при остра промиелоцитна левкимия

Perceel nr.: 165
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 2 подпозиции.

165.1 - Кит за количествено изследване на PML - RARA (bcr 1) транскрипти чрез real - time RT - PCR - Кит за количествено изследване на PML - RARA (bcr 1) транскрипти и нормалните ABL транскрипти чрез количествена полимеразно - верижна реакция след обратна транскрибция (RT - PCR). Съвместим с RotorGene 6000 термосайклър или еквивалентни. Количество - 24 брой изследвания; 165.2 - Кит за количествено изследване на PML - RARA (bcr 3) транскрипти чрез real - time RT - PCR - Кит за количествено изследване на PML - RARA (bcr 3) транскрипти и нормалните ABL транскрипти чрез количествена полимеразно - верижна реакция след обратна транскрибция (RT - PCR). Основавщ се на използване на taqman или екивавалнтни сонди. Съдържащ всички необходими стандарти на фузионните и нормални транскрипти. Съвместим с RotorGene 6000 термосайклър или еквивалентни.Количество - 24 брой изследвания

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Всички позиции да бъдат оферирани и доставени от един доставчик.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Китове за изследване на мутации при миелопролиферативни заболявания

Perceel nr.: 166
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 2 подпозиции.

166.1 - Кит за качествено изследване на MPL 515 L/K мутации. Кит за доказване на мутации 515K и 515L. както и на дивия алел на MPL гена чрез полимеразно - верижна реакция (PCR) с използване на набор от праймери и специфични сонди. Съдържащ и всички необходими контроли. съвместим с термойсайклер RotorGene 6000 или еквивалентни. Могат да бъдат определени като продукти за лабораторна утотреба (в това число GPR - General Purpose Reagent или еквивалент) и/или за изследователски цели (в това число RUO или еквивалент) или маркирани като CE или еквивалент. Количество - 24 брой изследвания;

166.2 - Кит за скрининг на JAK2 V617F мутацията. базиращ се на използване на real time PCR - Съвместим с RotorGene 6000 термосайклър или еквивалентни. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Количество - 24 брой изследвания.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Всички позиции да бъдат оферирани и доставени от един доставчик. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Китове за доказване на клоналност

Perceel nr.: 167
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 6 подпозиции, подробно описани в техническата спецификация

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Всички позиции да бъдат оферирани и доставени от един доставчик. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Complete medium for bone marrow cultures, Chromosome Synchro M

Perceel nr.: 169
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Complete medium for bone marrow cultures, Chromosome Synchro M - Всички компоненти на обособената позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент. Да бъде маркирана като CE или еквивалент. Bone marrow cultures medium RPMI 1640 with Hepes. L - glutamine. 20 % foetal bovine serum. Gentamicin. Heparin. Grows Factor; liquid; sterile; 500 ml сертифициран за in vitro diagnostic (IVD), Количество - 10 опаковки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Набор съдържащ всички реактиви и буфери. включително и суспенсия от магнитни частици. за екстракция на ДНК от кръв и тъкани. както и стрипове от 5 епруветки за нанасяне на пробите и реактивите.

Perceel nr.: 170
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Набор съдържащ всички реактиви и буфери. включително и суспенсия от магнитни частици. за екстракция на ДНК от кръв и тъкани. както и стрипове от 5 епруветки за нанасяне на пробите и реактивите. - Покривни стрипове от 5 гнезда, съвместим с апарат за автоматизирана екстракция KingFisher или еквивалентен. 1 опаковка достатъчна за не по-малко от 45 екстракции от периферна кръв последством апарат KingFisher ml (позволяваща ендовременна екстракция на 15 проби) или еквивалентен. Количество - 3 опаковки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Кит за количествено определяне на М - BCR - ABL1 транскрипти чрез количествена PCR на комплементарна ДНК съдържащ калибратор за превръщане на резултатите съгласно международната скала

Perceel nr.: 176
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Кит за количествено определяне на М-BCR-ABL1 транскрипти чрез количествена PCR на комплементарна ДНК съдържащ калибратор за превръщане на резултатите съгласно международната скала - С определяне на ABL1 РНК като контрола на количеството и качеството на получената РНК. Да съдържа всички необходими реактиви: праймери, белязани сонди, плазмидни стандарти за построява на стандартна крива за BCR - ABL1 и ABL и калибратор за превръщане на резултата съобразно международната скала.

Количество - 24 броя проби.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Кит за доказване на мутации A, B и D на NPM1 гена (РНК ниво) чрез real - time RT - PCR

Perceel nr.: 178
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Кит за доказване на мутации A, B и D на NPM1 гена (РНК ниво) чрез real-time RT-PCR - Съвместим с термосайклер RotorGene 6000 или еквивалентни. Да отговаря на специфицираните условия или еквивалент. Може да бъдат определен като продукт за лабораторна утотреба (в това число GPR - General Purpose Reagent или еквивалент) и/или за изследователски цели (в това число RUO или еквивалент) или маркирани като CE или еквивалент.

Количество - 24 броя изследвания.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Кит за количествено определяне на WT1 траскрипти. базиращ се на използване на real - time RT - PCR

Perceel nr.: 179
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Кит за количествено определяне на WT1 траскрипти, базиращ се на използване на real-time RT-PCR - Cъвместим с термосайклер RotorGene 6000 или еквивалентни. Може да бъде маркиран като CE марки или еквивалентен.

Количество - 24 броя изследвания.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Разтвор за стабилизиране и предпазване от деградация на клетъчната РНК

Perceel nr.: 183
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Разтвор за стабилизиране и предпазване от деградация на клетъчната РНК - Може да бъде определен като продукти за лабораторна утотреба (в това число GPR - General Purpose Reagent или еквивалент) и/или за изследователски цели (в това число RUO или еквивалент) или маркирани като CE или еквивалент.

Количество - 1000 мл.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви и Консумативи за секвенатор АВ3500

Perceel nr.: 185
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексна позиция с 7 подпозиции. 185.1-Кит за ДНК секвениране на базата на белязани с флуоресцентни багрила дидезоксинуклеотиди. Китът да е подходящ за de novo и ресеквениране. Оптимизиран за АТ и CG богати региони. Химия съвместима със софтуеъра и калибрационните протоколи на секвенатор АВ 3500 или еквивалентни. 100 р - ии/оп.или еквивалентен -100 реакции- 1 брой; 185.2 - HI - DI Формамид. Съвместим със секвенатор АВ 3500. 25 мл или еквивалентен - 2 броя; 185.3 - Полимер за капилярна електрофореза за секвенатор AB 3500, подходящ за секвенционен и за фрагментен анализ или еквивалентен - за не по - малко от 384 проби - 1 опаковка; 185.4 - Контейнер с аноден буфер за секвенатор АВ 3500 или еквивалентен. 4 бр опаковка - 2 опаковки; 185.5 - Контейнер с катоден буфер за секвенатор АВ 3500 или еквивалентен. 4 бр опаковки- 2 опаковки; 185.6 - Поддържащ реагент за секвенатор АВ 3500 или еквивалентен.1 банка или еквивалентен-5опаковки; 185.7 Стандарт за размер -LIZ 600 или еквивалентен. 1 оп.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Да бъдат оферирани и доставени от един доставчик; Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент. Могат да бъдат определени като продукти за лабораторна утотреба (в това число GPR - General Purpose Reagent или еквивалент) и/или за изследователски цели (в това число RUO или еквивалент) или маркирани като CE или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви за целите на автоматизирана имунохистохимия

Perceel nr.: 186
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 11 подпозиции. 186.1 - Разтвор за антигенно възстановяване за имунохистохимия. pH 6;186.2 Разтвор за антигенно възстановяване за имунохистохимия. pH 6 - концентрат; 186.3 - Разтвор за антигенно възстановяване за имунохистохимия. pH8 - концентрат; 186.4 - Разтвор за антигенно възстановяване за имунохистохимия. pH8; 186.5 - Концентриран промивен реактив за автоматизирана имунохистохимия; 186.6 - Ензимeн кит за антигенно възстановяване /концентрат и разреждащ разтвор /за автоматизирана имунохистохимия; 186.7 - Депарафиниращ реактив за автоматизирана имунохистохимия; 186.8 - Кит за почистване на накапваща игла на автоматизиран стейнер BondMax; 186.9 - Визуализираща система за автоматизирана имунохистохимия. на полимерна основа. с блокатор на ендогенна пероксидаза. първично и вторично антитяло система за маркиране. DAB хромоген. хематоксилиново контраоцветяване; подпозиции 186.10 и 186.11 са подробно описани в техническата спецификация

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Позициите да бъдат доставяни от един производител и доставчик. Да бъдат маркирани като СЕ или еквивалент. Да бъдат съвместими с автоматизирана система за имунохистохимия BondMax. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Моноклонални и поликлонални антитела за имунохистохимия върху фиксирани във формалин и включени в парафин хистологични срези. готови за употреба

Perceel nr.: 187
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 54 подпозиции, подробно описани в техническата спецификация

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване срокът на договора до 6 месеца при наличие на количества.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Позициите да бъдат доставeни в или окомплектовани с бар код етикетиран контейнер, подходящ за автоматизиран стейнер. съвместим с BondMax. Да бъдат маркирани като СЕ или еквивалент. Позициите да бъдат доставяни от един производител и доставчик. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви за хибридизация върху фиксирани във формалин и включени в парафин хистологични среди. за автоматизирана система

Perceel nr.: 188
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 5 подпозиции. 188.1 - Сонда за установяване на kappa леки вериги чрез ин ситу хибридизация. конюгирана с флуоресцеин - 1 оп x 5 мл +/ - 25 %. доставена в контейнери с бар код. съвместими с автоматизиран стейнер BondMax - количество 3 опаковки; 188.2 - Сонда за установяване на lambda леки вериги чрез ин ситу хибридизация. конюгирана с флуоресцеин - 1 оп x 5 мл +/ - 25 %. доставена в контейнери с бар код. съвместими с автоматизиран стейнер BondMax - 3 опаковки; 188.3 - Anti - ЕBER сонда за ин ситу хибридизация. конюгирана с флуоресцеин - 1 оп x 5 мл +/ - 25 %. доставена в контейнери с бар код. съвместими с автоматизиран стейнер BondMax - 3 опаковки; 188.4 - Anti - Fluorescein антитяло за целите на хибридизация върху фиксирани във формалин и включени в парафин хистологични срези. за автоматизирана система - в контейнери с бар код. съвместим с автоматизиран стейнер BondMax - 7 опаковки; 188.5 - Силен промивен разтвор за целите на на ин ситу хибридизация

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Могат да бъдат определени като продукти за лабораторна утотреба (в това число GPR - General Purpose Reagent или еквивалент) и/или за изследователски цели (в това число RUO или еквивалент) или маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви за хибридизация върху фиксирани във формалин и включени в парафин хистологични срези. за мануална работа

Perceel nr.: 189
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 7 подпозиции.

189.1 - Bcl2 break - apart DNA сонда за хибридизация върху фиксирани във формалин и включени в парафин хистологични срези. маркирана с Texas Red или еквивалент/FITC или еквивалент. подходяща за мануална работа. Количество - 20 теста;

189.2 - MYC break - apart (split - signal) DNA сонда за за хибридизация върху фиксирани във формалин и включени в парафин хистологични срези. маркирана с Texas Red или еквивалент/FITC или еквивалент. подходяща за мануална работа. Количество - 20 теста.

189.3 - Bcl6 break - apart (split - signal) DNA сонда за хибридизация върху фиксирани във формалин и включени в парафин хистологични срези. маркирана с Texas Red или еквивалент/FITC или еквивалент. подходяща за мануална работа. количество - 20 теста;

Позиции от 189.4 до 189.7 са подробно описани в техническата спецификация

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Позициите да бъдат доставeни от един производител и доставчик. да са съвместими за работа. да съответстват на указаните спецификации. което да се демонстрира от предоставени оригинални каталози. Могат да бъдат определени като RUO (Research Use Only); реагент за обща лабораторна употреба GPR (General Purpose Reagent); или маркирани като CE или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Моноклонални и поликлонални антитела за имунохистохимия върху фиксирани във формалин и включени в парафин хистологични срези. концентрати. подходящи за мануална работа

Perceel nr.: 190
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 22 подпозиции.

190.1 - Anti - CD235a. Clone JC159 или еквивалент.моноклонално. мише анти - човешко. неконюгирано. концентрат. подходящо за формалин - фиксирани и включени в парафин хистологични срези. Количество - 1000 теста;За подпозиции от 190.2 до 190.22 информацията се намира в техническата спецификация.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Позициите да бъдат доставeни от един доставчик. Да са съвместими за работа помежду си. да съответстват точно на указаните спецификации. което да се демонстрира от предоставени оригинални каталози. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Готови китове за оцветявания на хистологични препарати

Perceel nr.: 192
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Продуктите да са предназначени за рутинни и специални оцветявания на хистологични препарати. Да са доставени от един доставчик. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

192.1 - Готов кит за хистологично оцветяване по Гомори (за ретикулни влакна). Количество - 10 теста;

192.2 - Готов кит за хистологично оцветяване по Trichrome Stain (Masson) (за ретикулни влакна). Количество - 10 теста.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Бои за оцветявания на цитологични и хистологични препарати

Perceel nr.: 193
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 8 подпозиции.

193.1 - Гимза - оцветителен разтвор. 0.4 w/v в буфериран метанол. рН 6.8 - Със стабилизатори. Сертифициран за оцветяване на левкоцити. Продуктът да е предназначен за рутинни и специални оцветявания на кръвни клетки, костен мозък и/или хистологични препарати. Да отговаря на специфицираните условия или еквивалент. Може да бъде определен като продукт за лабораторна утотреба (в това число GPR - General Purpose Reagent или еквивалент) и/или за изследователски цели (в това число RUO или еквивалент) или маркиран като CE или еквивалент. Количество - 20 л;

193.2 - Хематоксилин разтвор Gill.s III - Да съдържа хематоксилин 6 g. натриев йодат 0.6 g/l. алуминиев сулфат 52.8 g/l и стабилизатори. Количество - 1000 мл;

193.3 - Хематоксилин - разтвор Mayer's - pH 2.4 при 25оС, количество - 3 л;

За подпозиции от 193.4 до 193.8 информацията се намира в техническата спецификация.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Продуктите да са предназначени за рутинни и специални оцветявания на кръвни клетки, костен мозък и/или хистологични препарати. Да се доставят от един прозводител и един доставчик. Могат да бъдат определени като продукти за лабораторна употреба (в това число GPR или еквивалент) и/или за изследователски цели (в това число RUO или еквивалент) или маркиран като СЕ или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Моноклонални антитела. конюгирани с флуорохроми за провеждане на флоуцитометричен анализ на пароксизмална нощна хемоглобинурия

Perceel nr.: 196
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Позициите да съответстват точно на указаните спецификации, което да се демонстрира от предоставени оригинални каталози. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

196.1 - CD55 (clone IA10) PE или еквивалент - anti - human - количество 50 теста;

196.2 - CD59 (clone p282) FITC или еквивалент - anti - human - количество 50 теста.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви за капилярна електорфореза

Perceel nr.: 197
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 14 подпозиции.197.1 - Кит Proteine 6 или еквивалент, количество - 1 брой;197.2 - Кит IF или еквивалент, количество - 360 теста;197.3 - Буфер или еквивалент, количество - 7000 мл;197.4 - Контрола нормална или еквивалент, количество - 10 мл;197.5 - Контрола хипергама или еквивалент, количество - 10 мл;197.6 - Капиклийн разтвор или еквивалент, количество - 25 мл; 197.7 - Клийн протект разтвор или еквивалент, количество - 25 мл; 197.8 - White Dilution Segments 8 wells или еквивалент, количество - 360 броя; 197.9 - Dialysis System urine или еквивалент, количество - 192 броя;

197.10 - Dialysis Buffer urine или еквивалент, количество - 2400 мл; 197.11 - Filter Capillarys или еквивалент, количество - 50 броя;197.12 - Green Dilution Segments 8 wells или еквивалент, количество - 90 броя; 197.13 - Контрола IT или еквивалент, количество - 1 мл; 197.14 - Capillarys wash solution или еквивалент, количество - 750 мл.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Да бъдат съвместими с автоматизирана система за капилярна електрофореза "Capillarys 2". да бъдат доставени от един прозводител и от един доставчик. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви за система за агарозна гел електрофореза HYDRASYS 2 Scan Focusing

Perceel nr.: 199
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 13 подпозиции.

199.1 - Камера за овлажняване или еквивалент - 1 брой;

199.2 - Hydragel 1 Bence Jones Dynamic mask или еквивалент, количество - 10 теста;

199.3 - Hydragel 2 Bence Jones Dynamic mask или еквивалент, количество - 20 тест;

199.4 - Hydragel 1 IF Standard mask или еквивалент, количество - 10 теста;

199.5 - Hydragel 2 IF Standard mask или еквивалент, количество - 20 теста;

199.6 - Anti - IgD или еквивалент, количество - 1 мл;

199.7 - Anti - IgE или еквивалент, количество - 1 мл;

199.8 - Antisera and fixative IF или еквивалент, количество - 6 мл;

199.9 - Antisera Kappa and Lambda Free light chains или еквивалент, количество - 2 мл;

199.10 - Fluidil или еквивалент, количество - 5 мл;

199.11 - Destaining solution или еквивалент, количество - 1000 мл;

199.12 - Wash solution или еквивалент, количество - 800 мл;

199.13 - IF Sample diluent или еквивалент, количество - 80 мл.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Да бъдат съвместими с полуавтоматизирана система за агарозна гел електрофореза HYDRASYS 2 Scan Focusing. Да бъдат доставени от един прозводител и от един доставчик. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Разтвори и реактиви за апарат Luminex 100/200

Perceel nr.: 200
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 6 подпозиции.

200.1 - Sheath fluid или еквивалент, количество - 40 литра;

200.2 - Кит за калибрация или еквивалент, количество - 25 теста;

200.3 - Кит за функционален контрол или еквивалент, количество - 25 теста;

200.4 - 96 - ямкови плаки с плоско дъно. черен цвят или еквивалент, количество - 10 броя;

200.5 - Входящ въздушен филтър или еквивалент, количество - 2 броя;

200.6 - Sheath филтър или еквивалент, количество - 1 брой.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Да бъдат съвместими с апарат Luminex 100/200. да бъдат доставени от един прозводител и от един доставчик. Могат да бъдат определени като RUO (Research Use Only); реагент за обща лабораторна употреба GPR (General Purpose Reagent); или маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Разтвори и реактиви за апарат Luminex 100/200

Perceel nr.: 201
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 7 подпозиции.

201.1 - Кит Human SDF - 1 alpha simplex или еквивалент, количество - 96 теста;

201.2 - Кит Human IL - 6 simplex или еквивалент, количество - 96 теста;

201.3 - Кит Human Osteoprotegerin simplex или еквивалент, количество - 96 теста;

201.4 - Кит Human RANKL simplex или еквивалент, количество - 96 теста;

201.5 - Кит Human Thrombopoietin simplex или еквивалент, количество - 96 теста;

201.6 - Кит Human G - CSF simplex или еквивалент, количество - 96 теста;

201.7 - Кит Human Basic kit simplex или еквивалент, количество - 96 теста.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Да бъдат съвместими с апарат Luminex 100/200. да бъдат доставени от един прозводител и от един доставчик. Могат да бъдат определени като RUO (Research Use Only); реагент за обща лабораторна употреба GPR (General Purpose Reagent); или маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви съвместими с хематологичен анализатор Pentra DX

Perceel nr.: 204
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 15 подпозиции.

204.1 - Дилуент за Pentra DX NEXUS или еквивалент, опаковки по 20 L, количество - 6 опаковки;

204.2 - Лайзбио за Pentra DX NEXUS или еквивалент, опаковки по 1L, количество - 5 опаковки;

204.3 - Базолайз за Pentra DX NEXUS или еквивалент, опаковки по 5L, количество - 7 опаковки;

204.4 - Леукодиф за Pentra DX NEXUS или еквивалент, опаковки по 1L, количество - 5 опаковки;

204.5 - Клийнър за Pentra DX NEXUS или еквивалент, опаковки по 1L, количество - 10 опаковки;

204.6 - Флуоцит за Pentra DX NEXUS или еквивалент, опаковки по 0.5 L, количество - 4 опаковки;

204.7 - Буфер - таблетки с ph 6.8; опаковки, не по - малко от 100 бр. таблети, количество - 1 опаковка;

204.8 - Буфер - таблетки с ph 7.2; опаковки по не по - малко от 100 бр. таблети, количество - 2 опаковки;

204.9 - Гимза валидиран за Pentra DX NEXUS или еквивалент, опаковки по 0.5L, количество - 5 опаковки;

За подпозиции 204.10 до 204.15 информацията се намира в техническата специ

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Реактивите да бъдат съвместими с хематологичен анализатор Pentra DX NEXUS. Да бъдат доставени от един производител и участник. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви за биохимичен анализатор А15

Perceel nr.: 205
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 13 подпозиции.

205.1 - TP или еквивалент - 500 мл;

205.2 - Protein urine или еквивалент - 800 мл;

205.3 - Concentrated system liquid или еквивалент - 1000 мл;

205.4 - Concentrated washing solution или еквивалент - 200 мл;

205.5 - Biochemistry calibrator human или еквивалент - 25 мл;

205.6 - Protein urine standart или еквивалент - 10 мл;

205.7 - Biohemistry Control serum human I или еквивалент - 25 мл;

205.8 - Control urine или еквивалент - 40 мл;

205.9 - Protein calibrators или еквивалент - 10 мл;

205.10 - Protein control serum I или еквивалент - 6 мл;

205.11 - IgA или еквивалент - 100 мл;

205.12 - IgG или еквивалент - 100 мл;

205.13 - IgM или еквивалент - 100 мл.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Да бъдат съвместими с биохимичен анализатор "А15". да бъдат доставени от един прозводител и от един доставчик. Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Реактиви и разтвори за провеждане на флоуцитометричен анализ

Perceel nr.: 206
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 17 подпозиции. 206.1 - Anti - CD45 - FITC/CD34 - PE. за определяне на абсолютен брой хемопоетични стволови клетки (ХСК) - Готова за употреба комбинация от моноклонални антитела за двуцветен флоуцитометричен анализ; окомплектована с фабрично готови епруветки с микросфери за определяне на абсолютен брой клетки - 600 теста;

206.2 - Sheath Fluid за флоуцитометрия - опаковки х 20 л. приложима за FACSCanto II - 400 литра;

206.3 - Флоуцитометрични епруветки 12х75 мм, нестерилни с капачки с микросфери за определяне на обсолютен брой левкоцити чрез флоуцитометрия, СЕ - IVD - 200 броя; 206.4 - Буфер на основата на PBS за промиване на клетъчни проби за флоуцитометрия, стабилизиран, готов за употреба, количество - 30 литра; За подпозиции 206.5 до 206.17 информацията се намира в техническата спецификация

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Позициите да бъдат доставeни от един доставчик. Позициите да са съвместими за работа и компенсации на флуоресценциите. Да съответстват точно на указаните спецификации. което да се демонстрира от предоставени оригинални каталози. Могат да бъдат определени като RUO (Research Use Only); реагент за обща лабораторна употреба GPR (General Purpose Reagent); или маркирани като CE или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Моноклонални антитела за флоуцитометричен анализ и диагностика на миелоидни неоплазии и минимална резидуална болест

Perceel nr.: 207
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 26 подпозиции.

207.1 - CD10 (clone HI10a) APC - H7 или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

207.2 - CD105 (clone 1G2) PE или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

207.3 - CD11b (clone D12) APC или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

207.4 - CD13 (clone L138) PE илиеквивалент, anti - human, количество - 200 теста;

207.5 - CD14 (cloneMфP9) APC или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

207.6 - CD14 (clone MфP9) APC - H7 или еквивалент, anti - human, количество - 200 теста;

207.7 - CD15 (clone MMA) FITC или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

207.8 - CD19 (clone SJL25C1) APC H7 или еквивалент, anti - human, количество - 200 теста;

207.9 - CD203c (clone 97A6) PE или еквивалент, anti - human, количество - 50 теста;

207.10 - CD22 (clone S - HCL - 1) APC или еквивалент, anti - human, количество - 200 теста;

За подпозиции 207.10 до 207.26 информацията се намира в техническата спецификация

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Поз. да бъдат доставeни от един доставчик, да са съвместими за работа и компенсации на флуоресценциите. Да съответстват точно на указаните специф., което да се демонстрира от предоставени оригинални каталози. Доставчикът да предостави доказат., че антителата са препоръчани от евр. конс. за стандартизация на флоуцитометричната диагностика в хематологията или тествани и одобрени като еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Моноклонални антитела за флоуцитометричен анализ и диагностика на остри лимфобластни лимфоми

Perceel nr.: 208
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 19 подпозиции.

208.1 - CD10 (clone HI10a) PE Cy7 или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

208.2 - CD10 (clone HI10a) APC или еквивалент, anti - human, количество - 200 теста;

208.3 - CD117 (clone104D2) PE или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

208.4 - CD1a (clone HI149) APC или еквивалент, anti - human, количество - 50 теста;

208.5 - CD2 (clone RPA - 2.10) FITC или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

208.6 - CD21 (clone LT21) Pacific Blue или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

208.7 - CD24 (clone ML5) APC H7 или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

208.8 - CD3 (clone UCHT1) Pacific Blue или еквивалент, anti - human, количество - 300 теста;

208.9 - CD3 (clone SK7) APC H7 или еквивалент, anti - human, количество - 200 теста;

208.10-CD33(clone P67.6)PE или еквивалент,anti-human, количество-200 теста;За подпозиции 208.11 до 208.19 информацията се намира в техническата спецификация

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Позициите да бъдат доставeни от един доставчик. Позициите да са съвместими за работа и компенсации на флуоресценциите. Да съответстват точно на указаните спецификации, което да се демонстрира от предоставени оригинални каталози.

Могат да бъдат определени като RUO (Research Use Only); реагент за обща лабораторна употреба GPR (General Purpose Reagent); или маркирани като CE или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Моноклонални антитела за флоуцитометричен анализи диагностика на В - клетъчни и плазмоклетъчни неоплазии

Perceel nr.: 209
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 22 подпозиции.

209.1 - beta2 - microglobulin (clone TU99) PerCP Cy5.5 или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

209.2 - CD10 (cloneALB1) PE или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

209.3 - CD103 (clone Ber - ACT8) FITC или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

209.4 - CD117 (clone104D2) APC или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

209.5 - CD11c (clone B - Ly6) PerCP Cy5.5 или еквивалент, anti - human, количество- 100 теста;

209.6 - CD138 (clone B - A38) Pacific Orange или еквивалент, anti - human, количество - 200 теста;

209.7 - CD22 (clone S - HCL - 1) PerCP Cy5.5 или еквивалент, anti - human, количество - 200 теста;

209.8 - CD23 (clone MHM6) FITC или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста; За подпозиции от 209.9 до 209.22 информацията се намира в техническата спецификация

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Позициите да бъдат доставeни от един доставчик. Позициите да са съвместими за работа и компенсации на флуоресценциите. Да съответстват точно на указаните спецификации, което да се демонстрира от предоставени оригинални каталози.

Могат да бъдат определени като RUO (Research Use Only); реагент за обща лабораторна употреба GPR (General Purpose Reagent); или маркирани като CE или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Моноклонални антитела за флоуцитометричен анализ и диагностика на T - клетъчни и NK - клетъчни неоплазии

Perceel nr.: 210
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 7 подпозиции.

210.1 - CD16 (clone 3G8) PE Cy7 или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

210.2 - CD26 (clone L272) PE или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

210.3 - CD30 (clone BerH8) PE или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

210.4 - CD45RA (clone HI100) APC или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

210.5 - CD57 (clone HNK - 1) FITC или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

210.6 - CD7 (clone 4H9) FITC или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

210.7 - CD8 (clone SK1) APC H7 или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста.

Доставчикът да предостави доказателства. че антителата са препоръчани от европейския консорциум за стандартизация на флоуцитометричната диагностика в хематологията или тествани и одобрени като еквивалент.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Позициите да бъдат доставeни от един доставчик. Позициите да са съвместими за работа и компенсации на флуоресценциите. Да съответстват точно на указаните спецификации, което да се демонстрира от предоставени оригинални каталози.

Могат да бъдат определени като RUO (Research Use Only); реагент за обща лабораторна употреба GPR (General Purpose Reagent); или маркирани като CE или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Моноклонални антитела за флоуцитометричен анализ на остри миелобластни левкемии

Perceel nr.: 211
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 6 подпозиции.

211.1 - CD66c (clone KOR - SA3544) PE или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

211.2 - CD117 (clone104D2D1 или 104D2) PE - Cy7 или еквивалент, anti - human, количество - 700 теста;

211.3 - CD300e (clone UP - H2) APC или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

211.4 - CD42a (clone GRP - P) FITC или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

211.5 - CD64 (clone 10.1) PE или еквивалент, anti - human, количество - 200 теста;

211.6 - CD7 (clone 124 - 1D1) APC или еквивалент, anti - human, количество - 200 теста.

Доставчикът да предостави доказателства. че антителата са препоръчани от европейския консорциум за стандартизация на флоуцитометричната диагностика в хематологията или тествани и одобрени като еквивалент.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Позициите да бъдат доставeни от един доставчик. Позициите да са съвместими за работа и компенсации на флуоресценциите. Да съответстват точно на указаните спецификации, което да се демонстрира от предоставени оригинални каталози.

Могат да бъдат определени като RUO (Research Use Only); реагент за обща лабораторна употреба GPR (General Purpose Reagent); или маркирани като CE или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Моноклонални антитела за флоуцитометричен анализ на лимфопролиферативни нарушения

Perceel nr.: 212
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 7 подпозиции.

212.1 - CD20 (clone 2H7) Pacific blue или еквивалент, anti - human, количество - 700 теста;

212.2 - CD4 (clone SK3) PerCP Cy5.5 или еквивалент, anti - human, количество- 100 теста;

212.3 - CD200 (clone OX104) APC или еквивалент, anti - human, количество - 200 теста;

212.4 - CD2 (clone TS1/8) Pacific blue или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

212.5 - CXCR5 - CD185 (clone 51505) APC или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

212.6 - TCR alpha/beta (clone IP26A) PE или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

212.7 - CD197 CCR7 (clone 150503 или 3D12) PE или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста.

Доставчикът да предостави доказателства, че антителата са тествани и одобрени от европейския консорциум за стандартизация на флоуцитометричната диагностика в хематологията.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Позициите да бъдат доставeни от един доставчик. Позициите да са съвместими за работа и компенсации на флуоресценциите. Да съответстват точно на указаните спецификации, което да се демонстрира от предоставени оригинални каталози.

Могат да бъдат определени като RUO (Research Use Only); реагент за обща лабораторна употреба GPR (General Purpose Reagent); или маркирани като CE или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Антитела. конюгирани с флуорохроми. за провеждане на флоуцитометричен анализ на пoвърхностни имуноглобулини

Perceel nr.: 213
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

213.1 - Анти - Ig kappa леки вериги (clone TB28 - 2). конюгирано с Passific blue или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

213.2 - Анти - Ig lambda леки вериги (clone 1 - 155 - 2). кoнюгирано с APC - H7 или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

213.3 - Анти - Igm (cloneG20 - 127). конюгиранo с APC или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста.

Позициите да бъдат доставeни от един доставчик. Позициите да са съвместими за работа и компенсации на флуоресценциите. Да съответстват точно на указаните спецификации, което да се демонстрира от предоставени оригинални каталози. Доставчикът да предостави доказателства, че антителата са препоръчани от европейския консорциум за стандартизация на флоуцитометричната диагностика в хематологията или тествани и одобрени като еквивалент. Могат да бъдат определени като RUO (Research Use Only); реагент за обща лабораторна употреба GPR (General Purpose Reagent); или маркирани като CE или еквивалент.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Антитела. конюгирани с флуорохроми. за провеждане на флоуцитометричен анализ на вътреклетъчни маркери

Perceel nr.: 214
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 5 подпозиции.

214.1 - Анти - Ig kappa леки вериги, поликлонално антитяло, конюгирано с APC или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

214.2 - Анти - суIgM. поликлонално, конюгирано с FITC или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

214.3 - Myeloperoxidase (clone MPO7) FITC или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

214.4 - CD79a (clone HM57) PE или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

214.5 - nuTdT (clone HT6) FITC или еквивалент, anti - human, количество - 200 теста.

Позициите да бъдат доставeни от един доставчик. Позициите да са съвместими за работа и компенсации на флуоресценциите. да съответстват точно на указаните спецификации. което да се демонстрира от предоставени оригинални каталози. Доставчикът да предостави доказателства. че антителата са препоръчани от европейския консорциум за стандартизация на флоуцитометричната диагностика в хематологията или тествани и одобрени като еквивалент.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Антитела. конюгирани с PE - Cy7 или еквивалент за имуномаркиране на лимфоцитни антигени

Perceel nr.: 215
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 3 подпозиции.

215.1 - CD8 (clone SFCI21Thy2D3) PE - Cy7 или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

215.2 - CD56 (clone N901/NKH1) PE - Cy7 или еквивалент, anti - human, количество - 100 теста;

215.3 - CD19 (clone J3 - 119) PE - Cy7 или еквивалент, anti - human, количество - 700 теста.

Позициите да бъдат доставeни от един доставчик. Позициите да са съвместими за работа и компенсации на флуоресценциите. Да съответстват точно на указаните спецификации, което да се демонстрира от предоставени каталози. Доставчикът да предостави доказателства, че антителата са препоръчани от европейския консорциум за стандартизация на флоуцитометричната диагностика в хематологията или тествани и одобрени като еквивалент. Могат да бъдат определени като RUO (Research Use Only); реагент за обща лабораторна употреба GPR (General Purpose Reagent); или маркирани като CE или еквивалент.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CDw65 (clone 88H7) FITC или еквивалент

Perceel nr.: 216
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CDw65 (clone 88H7) FITC или еквивалент - anti - human. можe да бъдe определено като RUO (Research Use Only); реагент за обща лабораторна употреба GPR (General Purpose Reagent); или маркирани като CE или еквивалент.

Количество - 100 теста.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

NG2 (clone 7.1) PE или еквивалент

Perceel nr.: 217
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

NG2 (clone 7.1) PE или еквивалент - anti - human. можe да бъдe определено като RUO (Research Use Only); реагент за обща лабораторна употреба GPR (General Purpose Reagent) или маркирани като CE или еквивалент.

Количество - 100 теста.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

TCR beta (clone 8A3 ?F1) APC или еквивалент

Perceel nr.: 218
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

TCR beta (clone 8A3 ?F1) APC или еквивалент - anti - human. можe да бъдe определено като RUO (Research Use Only); реагент за обща лабораторна употреба GPR (General Purpose Reagent) или маркирани като CE или еквивалент.

Количество - 100 теста.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

TCR gamma/delta (clone IMMU510 или clone 11F2) FITC или еквивалент

Perceel nr.: 219
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

TCR gamma/delta (clone IMMU510 или clone 11F2) FITC или еквивалент - anti - human. можe да бъдe определено като RUO (Research Use Only); реагент за обща лабораторна употреба GPR (General Purpose Reagent) или маркирани като CE или еквивалент.

Количество - 100 теста.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Комбинации от лиофилизирани моноклонални антитела за флоуцитометричен анализ на хематологични неоплазии

Perceel nr.: 222
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Комплексната позиция съдържа 5 подпозиции, информацията за които се съдържа в техническата спецификация

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Антитела anti-human. CE-IVD или еквивалент. съвместима с наличен софтуерен пакет за IVD флоуцитометричен анализ на апарат FACS CantoII или еквивалент.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CD7 (clone M - T701) PE Cy7 или еквивалент

Perceel nr.: 223
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CD7 (clone M-T701) PE Cy7 или еквивалент - anti - human. можe да бъдe определено като RUO (Research Use Only); реагент за обща лабораторна употреба GPR (General Purpose Reagent); или маркирани като CE или еквивалент - 100 теста.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CD19 (clone SJ25 - C1) V450 или еквивалент

Perceel nr.: 224
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CD19 (clone SJ25-C1) V450 или еквивалент - anti - human. можe да бъдe определено като RUO (Research Use Only), реагент за обща лабораторна употреба GPR (General Purpose Reagent) или маркирани като CE или еквивалент - 100 теста.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CD56 (clone B159) APC или еквивалент

Perceel nr.: 225
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CD56 (clone B159) APC или еквивалент - anti - human. можe да бъдe определено като RUO (Research Use Only), реагент за обща лабораторна употреба GPR (General Purpose Reagent) или маркирани като CE или еквивалент - 100 теста.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HLA DR (clone L243) FITC или еквивалент

Perceel nr.: 226
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

HLA DR (clone L243) FITC или еквивалент - anti - human. можe да бъдe определено като RUO (Research Use Only), реагент за обща лабораторна употреба GPR (General Purpose Reagent) или маркирани като CE или еквивалент - 100 теста.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anti - bcl - 2 Clone SP66 или еквивалент

Perceel nr.: 227
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Anti-bcl-2 Clone SP66 или еквивалент - моноклонално заешко анти - човешко. неконюгирано. концентрат. подходящо за формалин - фиксирани и включени в парафин хистологични срези - Позициите да съответстват точно на указаните спецификации. което да се демонстрира от предоставени оригинални каталози. Могат да бъдат определени като RUO (Research Use Only), реагент за обща лабораторна употреба GPR (General Purpose Reagent) или маркирани като CE или еквивалент - 100 теста.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anti - FoxP1 Clone SP133 или еквивалент

Perceel nr.: 229
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Anti-FoxP1 Clone SP133 или еквивалент - моноклонално заешко анти - човешко. неконюгирано. концентрат. подходящо за формалин - фиксирани и включени в парафин хистологични срези - Позициите да съответстват точно на указаните спецификации, което да се демонстрира от предоставени оригинални каталози. Могат да бъдат определени като RUO (Research Use Only), реагент за обща лабораторна употреба GPR (General Purpose Reagent) или маркирани като CE, или еквивалент - 100 теста.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anti - PD - 1 Clone NAT105 или еквивалент

Perceel nr.: 230
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Anti-PD-1 Clone NAT105 или еквивалент - моноклонално мише анти - човешко. неконюгирано. концентрат. подходящо за формалин - фиксирани и включени в парафин хистологични срези - Позициите да съответстват точно на указаните спецификации, което да се демонстрира от предоставени оригинални каталози. Могат да бъдат определени като RUO (Research Use Only), реагент за обща лабораторна употреба GPR (General Purpose Reagent) или маркирани като CE, или еквивалент - 150 теста.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anti - SOX - 11 Clone MRQ - 58 или еквивалент

Perceel nr.: 231
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Anti-SOX-11 Clone MRQ-58 или еквивалент - моноклонално мише анти - човешко. неконюгирано. готово за употреба. подходящо за формалин - фиксирани и включени в парафин хистологични срези - Позициите да съответстват точно на указаните спецификации, което да се демонстрира от предоставени оригинални каталози. Могат да бъдат определени като RUO (Research Use Only), реагент за обща лабораторна употреба GPR (General Purpose Reagent) или маркирани като CE, или еквивалент - 300 теста.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Anti - EZH2 Clone SP129 или еквивалент

Perceel nr.: 232
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Anti-EZH2 Clone SP129 или еквивалент - моноклонално заешко анти - човешко. неконюгирано. готово за употреба. подходящо за формалин - фиксирани и включени в парафин хистологични срези - Позициите да съответстват точно на указаните спецификации. което да се демонстрира от предоставени оригинални каталози. Могат да бъдат определени като RUO (Research Use Only), реагент за обща лабораторна употреба GPR (General Purpose Reagent) или маркирани като CE, или еквивалент - 100 теста.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

B-2-microglobulin

Perceel nr.: 234
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

B-2-microglobulin - кит за радиоимунологичен анализ - 100 проби. Да отговаря на специфицираните условия или еквивалент. Да бъдат маркирани като СЕ или еквивалент.

Количество - 70 опаковки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ferritin

Perceel nr.: 235
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ferritin - Кит за радиоимунологичен анализ - 100 проби. Да отговаря на специфицираните условия или еквивалент. Да бъдат маркирани като СЕ или еквивалент.

Количество - 10 опаковки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

TSH - тиреостимулиращ хормон

Perceel nr.: 237
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

TSH - тиреостимулиращ хормон - Кит за радиоимунологичен анализ - 100 проби. Да отговаря на специфицираните условия или еквивалент. Да бъдат маркирани като СЕ или еквивалент.

Количество - 2 опаковки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Т4 тотал в серума

Perceel nr.: 238
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Т4 тотал в серума - Оп x 100 тестa. Да отговаря на специфицираните условия или еквивалент. Да бъдат маркирани като СЕ или еквивалент.

Количество - 1 oпаковка.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Eритропоетин

Perceel nr.: 239
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Eритропоетин - Оп по 96 теста. Да отговаря на специфицираните условия или еквивалент. Да бъдат маркирани като СЕ или еквивалент.

Количество - 4 опаковки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Лутеинизиращ хормон в серум

Perceel nr.: 241
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Лутеинизиращ хормон в серум - Оп по 100 тестa. Да отговаря на специфицираните условия или еквивалент. Да бъдат маркирани като СЕ или еквивалент.

Количество - 1 oпаковка.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Фоликулостимулиращ хормон

Perceel nr.: 242
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Фоликулостимулиращ хормон - Оп. по 100 тестa. Да отговаря на специфицираните условия или еквивалент. Да бъдат маркирани като СЕ или еквивалент.

Количество - 1 oпаковка.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Progesteron

Perceel nr.: 243
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Progesteron - Оп. по 100 теста. Да отговаря на специфицираните условия или еквивалент. Да бъдат маркирани като СЕ или еквивалент.

Количество - 1 опаковка.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Естостерон RIA Kit

Perceel nr.: 244
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Тестостерон- RIA Kit - Оп по 100 тестa. Да отговаря на специфицираните условия или еквивалент. Да бъдат маркирани като СЕ или еквивалент.

Количество - 1 oпаковка.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tромбопоетин - TPO

Perceel nr.: 245
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tромбопоетин - TPO - Оп. по 96 теста. Да отговаря на специфицираните условия или еквивалент. Да бъдат маркирани като СЕ или еквивалент.

Количество - 1 опаковка.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DMSO, endotoxin free, стерилно филтруван, за замразяване на стволови клетки

Perceel nr.: 246
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

В опаковки от 50 до 100 мл. Може да бъде определен като продукт за лабораторна утотреба (в това число GPR - General Purpose Reagent или еквивалент) и/или за изследователски цели (в това число RUO или еквивалент) или маркирани като CE или еквивалент. Да отговаря на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1000 мл.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Среда за култивиране на клетъчни линии AIM - V, течна, без добавен серум, стерилна

Perceel nr.: 249
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

В опаковки от 500 - 1000 мл.Може да бъде определен като продукт за лабораторна утотреба (в това число GPR - General Purpose Reagent или еквивалент) и/или за изследователски цели (в това число RUO или еквивалент) или маркирани като CE, или еквивалент. Да отговаря на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 1500 мл.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Рекомбинатен човешки IFN?

Perceel nr.: 250
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Растежен фактор за клетъчно и тъканно култивиране и диференциране на различни типове клетки, лиофилизиран, в опаковки от 5 - 100 мкрг. Може да бъде определен като продукт за лабораторна утотреба (в това число GPR - General Purpose Reagent или еквивалент) и/или за изследователски цели (в това число RUO или еквивалент) или маркирани като CE, или еквивалент. Да отговаря на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 50 мкрг.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Рекомбинантен човешки IL - 2

Perceel nr.: 251
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Растежен фактор за клетъчно и тъканно култивиране и диференциране на различни типове клетки, лиофилизиран, в опаковки от 5 - 100 мкрг. Може да бъде определен като продукт за лабораторна утотреба (в това число GPR - General Purpose Reagent или еквивалент) и/или за изследователски цели (в това число RUO или еквивалент) или маркирани като CE или еквивалент. Да отговаря на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 50 мкрг.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Рекомбинантен човешки IL - 4

Perceel nr.: 252
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Растежен фактор за клетъчно и тъканно култивиране и диференциране на различни типове клетки, лиофилизиран, в опаковки от 5 - 100 мкрг. Може да бъде определен като продукт за лабораторна утотреба (в това число GPR - General Purpose Reagent или еквивалент) и/или за изследователски цели (в това число RUO или еквивалент) или маркирани като CE, или еквивалент. Да отговаря на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 100 мкрг.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Кит за количествено определяне на човешки IFN - ? в серум, плазма, среда от клетъчна култура и урина

Perceel nr.: 261
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ELISA кит за определяне на концентрация на цитокини в среда. Можe да бъдe определено като RUO (Research Use Only). Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ит за количествено определяне на човешки TNF - ? в серум, плазма, среда от клетъчна култура и урина

Perceel nr.: 262
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ELISA кит за определяне на концентрация на цитокини в среда. Можe да бъдe определено като RUO (Research Use Only). Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Кит за количествено определяне на човешки IL - 1? в серум, плазма, среда от клетъчна култура и урина

Perceel nr.: 263
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ELISA кит за определяне на концентрация на цитокини в среда. Можe да бъдe определено като RUO (Research Use Only). Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество- 2 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Кит за количествено определяне на човешки IL - 6 в серум, плазма, среда от клетъчна култура и урина

Perceel nr.: 264
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ELISA кит за определяне на концентрация на цитокини в средаМожe да бъдe определено като RUO (Research Use Only). Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Кит за количествено определяне на човешки IL - 10 в серум, плазма, среда от клетъчна култура и урина

Perceel nr.: 265
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ELISA кит за определяне на концентрация на цитокини в среда. Можe да бъдe определено като RUO (Research Use Only). Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Кит за количествено определяне на човешки IL - 12 в серум, плазма, среда от клетъчна култура и урина

Perceel nr.: 266
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ELISA кит за определяне на концентрация на цитокини в среда. Можe да бъдe определено като RUO (Research Use Only). Да бъдат маркирани като CE или еквивалент. Всички компоненти на обособената комплексна позиция да отговарят на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 2 броя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Кит за флоучитометрично определяне на виталност на стволови хемопоетични клетки чрез белязване с рекомбинантен FITC - Annexin V и PI

Perceel nr.: 268
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Може да бъде определен като продукт за лабораторна утотреба (в това число GPR - General Purpose Reagent или еквивалент) и/или за изследователски цели (в това число RUO или еквивалент) или маркирани като CE, или еквивалент. Да отговаря на специфицираните условия или еквивалент.

Количество - 50 теста.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Парафин на люспи

Perceel nr.: 270
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Парафин на люспи - за хистологична работа, ТТ 56 - 58 градуса по Целзий, количество - 20 кг.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Buffer tablets pH 6.8

Perceel nr.: 271
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uffer tablets pH 6.8 - оп х 100 табл., for preparating buffer solution acc. to WEISE for the staining of blood smears. Количество - 2 опаковки.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Formaldehyde 10 % Neutral buffered Solution рН 7,2 - 7,4/ Формалин 10 % неутрален буфериран, с рН 7.2 - 7.4

Perceel nr.: 272
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24000000
33696500
33694000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ул. Пловдивско поле № 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Formaldehyde 10 % Neutral buffered Solution рН 7,2-7,4/ Формалин 10 % неутрален буфериран, с рН 7.2 - 7.4 - готов за употреба, за хистологично изследване, количество - 20 л.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Удължаване на срока на сключените договори до 6 месеца, в случай, че не са изчерпани количествата. Условията, при които опцията влиза в сила, са описани в документацията по поръчката.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 090-202003
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ДОП-1
Perceel nr.: 3,4,5,8
Benaming:

Доставка на химикали и реактиви

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 19
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 19
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Марвена диагностика“ ЕООД
200600292
район Младост, ж.к. Младост 2, ул. „Свети Киприян“ № 44
София
1799
Bulgarije
Telefoon: +359 2974-8944
E-mail: tenders@marvena-dx.com
Fax: +359 2974-8940
NUTS-code: BG411

Internetadres: http://www.marvena-dx.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 127 975.61 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ДОП-2
Perceel nr.: 158,217,219,224,226
Benaming:

Доставка на химикали и реактиви

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 19
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 19
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Биосистеми ООД
130846726
район р-н Триадица, ул. „Неофит Рилски“ № 25, ет. 5, ап. 14
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 88416-3814
E-mail: office@biosystems.bg
Fax: +359 88416-3814
NUTS-code: BG411

Internetadres: http://biosystems.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 76 568.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ДОП-3
Perceel nr.: 24,26,28,29
Benaming:

Доставка на химикали и реактиви

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 19
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 19
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ай Ви Ди България ООД
200123131
район р-н Лозенец, ул. „БИГЛА“ № 21А, адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Дървеница“, бл. 48, вх. Б
София
1407
Bulgarije
Telefoon: +359 7007-0733
E-mail: ivd@ivd.bg
Fax: +359 2975-8023
NUTS-code: BG411

Internetadres: http://ivd.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 988.58 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ДОП-4
Perceel nr.: 41,42,43,60,99,100,147
Benaming:

Доставка на химикали и реактиви

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 19
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 19
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Медиклим ЕООД
204844550
район р-н Подуяне, ул. “Бесарабия” № 108В, ет. 1
София
1517
Bulgarije
Telefoon: +359 2452-2930
E-mail: office@mediclim.bg
Fax: +359 2451-8887
NUTS-code: BG411

Internetadres: http://www.mediclim.bg/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 400.59 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ДОП-5
Perceel nr.: 189,190
Benaming:

Доставка на химикали и реактиви

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 19
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 19
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Омнимед ООД
121438533
район р-н Красно село, ул. „Царица Елеонора“ № 9, ап. 2
София
1618
Bulgarije
Telefoon: +359 2955-5404
E-mail: omnimed@techno-link.com
Fax: +359 2955-5404
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 58 744.50 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ДОП-6
Perceel nr.: 10,11
Benaming:

Доставка на химикали и реактиви

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 19
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 19
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Елит Медикал ООД
130824861
район р-н Лозенец, бул. Арсеналски № 65, ет. 1, офис 1
София
1421
Bulgarije
Telefoon: +359 2866-9070
E-mail: info@elitmedical.com
Fax: +359 28652-9999
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 56 989.98 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ДОП-7
Perceel nr.: 1,19
Benaming:

Доставка на химикали и реактиви

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 19
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 19
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Булмар МЛ ООД
131148628
район р-н Витоша, кв. Манастирски ливади, ул. Пирин № 32
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 2855-8345
E-mail: office@bulmarml.bg
Fax: +359 2855-8543
NUTS-code: BG411

Internetadres: http://bulmarml.bg/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 156 609.86 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ДОП-8
Perceel nr.: 6,186,187,1888,192,193,205,271
Benaming:

Доставка на химикали и реактиви

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 19
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 19
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Медицинска техника инженеринг ООД
831641528
район Младост, ж.к. МЛАДОСТ 1, бл. 28Б
София
1750
Bulgarije
Telefoon: +359 2971-2061
E-mail: info@mte-bg.com
Fax: +359 2971-2410
NUTS-code: BG411

Internetadres: http://www.mte-bg.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 122 631.40 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ДОП-9
Perceel nr.: 45,46,47,48,49,50,103,108,109,110,111,126,268
Benaming:

Доставка на химикали и реактиви

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 19
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 19
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Абел Димедикъл ЕООД
204849693
район р-н Витоша, ж.к. Павлово, ул. Проф. Дочо Леков № 2А, ет. 4, ап. 11
София
1618
Bulgarije
Telefoon: +359 2426-1246
E-mail: office@abeldemedical.com
Fax: +359 2426-1246
NUTS-code: BG411

Internetadres: http://abeldemedical.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 271.30 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ДОП-10
Perceel nr.: 160,197,199,204
Benaming:

Доставка на химикали и реактиви

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 19
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 19
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Интер Бизнес 91 ЕООД
010652246
район р-н Слатина, ул. Искърско шосе № 1
София
1113
Bulgarije
Telefoon: +359 2944-6363
E-mail: office@interbusiness-bg.com
Fax: +359 2944-3849
NUTS-code: BG411

Internetadres: http://www.interbusiness-bg.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 075.73 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ДОП-11
Perceel nr.: 234,235,237,238,241,242,243,244
Benaming:

Доставка на химикали и реактиви

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 19
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 19
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Гамаконсулт ЕООД
121310462
район р-н Оборище, ул. Искър 43 ет.2
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 2983-1762
E-mail: office@gammakonsult.bg
Fax: +359 2983-2846
NUTS-code: BG411

Internetadres: http://gammakonsult.bg/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 242.17 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ДОП-12
Perceel nr.: 101,102,104,105,106,107,112,113,114,115,133,134
Benaming:

Доставка на химикал и реактиви

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 19
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 19
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Данс Фарма ЕООД
130868975
район р-н Сердика, ул. Индустриална № 11
София
1505
Bulgarije
Telefoon: +359 2936-7792
E-mail: info@danspharma.com
Fax: +359 2936-6751
NUTS-code: BG411

Internetadres: http://danspharma.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 446.90 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ДОП-13
Perceel nr.: 12,21,164,169,185,200,201,246,249,250,251,252
Benaming:

Доставка на химикали и реактиви

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 19
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 19
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Антисел България ООД
121152973
район р-н Сердика, ул. Индустриална № 11, Бизнес сити Василев Плаза, ет. 8
София
1202
Bulgarije
Telefoon: +359 2953-1224
E-mail: antisel@einet.bg
Fax: +359 2953-1224
NUTS-code: BG411

Internetadres: http://www.antisel.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 118 091.67 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ДОП-14
Perceel nr.: 2,216,270
Benaming:

Доставка на химикали и реактиви

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 19
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 19
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Аквахим“ АД
200984964
район р-н Искър, бул. Проф. Цветан Лазаров № 83
София
1582
Bulgarije
Telefoon: +359 2807-5000
E-mail: aquachim@aquachim.bg
Fax: +359 2807-5050
NUTS-code: BG411

Internetadres: http://www.aquachim.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 23 084.14 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ДОП-15
Perceel nr.: 206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,218,222
Benaming:

Доставка на химикали и реактиви

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 19
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 19
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Диамед ООД
121062052
район Изгрев, ул. Жолио Кюри № 48
София
1113
Bulgarije
Telefoon: +359 2962-1755
E-mail: office@diamed.bg
Fax: +359 2962-1753
NUTS-code: BG411

Internetadres: www.diamed.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 174 687.34 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ДОП-16
Perceel nr.: 165,166,170,176,178,179,183
Benaming:

Доставка на химикали и реактиви

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 19
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 19
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ес Джи Пи - Био Дайнамикс ООД
121803081
район р-н Оборище, ул. Бачо Киро № 47
София
1202
Bulgarije
Telefoon: +359 2943-3071
E-mail: office@sgpbiodynamics.com
Fax: +359 2943-3071
NUTS-code: BG411

Internetadres: www.sgpbiodynamics.com/bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 499.97 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ДОП-17
Perceel nr.: 33,34,35,36,38,39,40,44,52,53,54,98,116,117,118
Benaming:

Доставка на химикали и реактиви

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 19
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 19
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Елта 90М ООД
130469816
район р-н Оборище, ул. Дунав № 19, вх. А, ет. 1, ап. 2
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 2983-9649
E-mail: office@elta90.eu
Fax: +359 2983-2211
NUTS-code: BG411

Internetadres: http://www.elta90.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 109 135.50 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ДОП-18
Perceel nr.: 51
Benaming:

Доставка на химикали и реактиви

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 19
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 19
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Елта 90М ООД
130469816
район р-н Оборище, ул. Дунав № 19, вх. А, ет. 1, ап. 2
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 2983-9649
E-mail: office@elta90.eu
Fax: +359 2983-2211
NUTS-code: BG411

Internetadres: http://www.elta90.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 108.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019