Leveringen - 66984-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Clermont-Ferrand: Elektriciteitsdistributie

2019/S 030-066984

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Association Adira
Clermont-Ferrand
Frankrijk
E-mail: michel.saintemartine@somival.fr
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://somival.e-marchespublics.com/

Adres van het kopersprofiel: http://somival.e-marchespublics.com/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Association
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Irrigation

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture d'électricité 2019-2021

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
65310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture d'électricité pour périmètres collectifs irrigation.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 462 861.75 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK14
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture d'électricité pour périmètres collectifs irrigation.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisation et moyens humains / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Services proposés / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 65 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 193-436024
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
EDF
Clermont-Ferrand
Frankrijk
NUTS-code: FRK14
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 462 861.75 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif
6 cours Sablon
Clermont-Ferrand
63000
Frankrijk
Telefoon: +33 473146100
E-mail: greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
Fax: +33 473146122
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

— référé précontractuel: avant la conclusion du marché (article L. 551-1 du code de justice administrative),

— recours pour excès de pouvoir: dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (articles R. 421-1 à R. 421-3 du code de justice administrative) en cas de procédure infructueuse ou sans suite,

— recours de plein contentieux: dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché,

— référé contractuel: saisine du tribunal compétent jusqu'au 31e jour suivant la publication de l'attribution du marché avec notification obligatoire du recours au pouvoir adjudicateur.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019