Leveringen - 66987-2019

12/02/2019    S30    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Lelystad: Invalidewagentjes, rolstoelen en bijbehorende apparatuur

2019/S 030-066987

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Lelystad
311864748
Stadhuisplein 2
Lelystad
8232 ZX
Nederland
Contactpersoon: P.C. Bakker
E-mail: inkoop@lelystad.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.lelystad.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Gemeente
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WMO-Hulpmiddelen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33193000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het komen tot een overeenkomst met 1 of meerdere leveranciers die de huur, incidentele koop, onderhoud en servicedienstverlening van WMO-hulpmiddelen voor hun rekening nemen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 500 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL230
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lelystad

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Is in de Biedingsleidraad neergelegd.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Besprekingresultaat / Weging: 100
Kostencriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 139-284982
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

WMO-Hulpmiddelen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/02/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Welzorg Nederland B.V.
33281556
Camerastraat 17
Almere
1322 BB
Nederland
Telefoon: +31 205840109
E-mail: tenderdesk@welzorg.nl
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.welzorg.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medipoint B.V.
01164181
Reactorweg 160
Utrecht
3542 AD
Nederland
Telefoon: +31 302916364
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Jens Beenhakker B.V.
24052288
Schuttevaerweg 5
Rotterdam
3044 BA
Nederland
Telefoon: +31 104580088
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.jensbeenhakker.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 500 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Er zijn geen bezwaren ontvangen en dit betekent dat het voorlopig gunningvoornemen is omgezet in een definitieve gunning.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Midden-Nederland
Utrecht
Nederland
Telefoon: +31 883620000
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/02/2019